สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน

แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย

สภาพปัญหา

สิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย หมายถึง การที่บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจาก รัฐเท่าเทียมกันในการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิ ชุมชนและสิทธิสาธารณะ เช่น การบุกรุก การจัดสร้างที่อยู่อาศัยโดยขาดระเบียบ

รัฐบาลไทยได้กำหนดการรับรองสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับ ประชาชน ชาวไทยซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 36 วรรคแรกได้กำหนดว่า "บุคคลย่อมมี เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร" และมาตรา 80 ได้บัญญัติไว้ว่า "รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้" ในมาตรา 4 ได้บัญญัติว่า "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง"

นอกจากนี้รัฐยังได้คุ้มครองสิทธิของบุคคลในกรณีที่บุคคลถูกรัฐใช้สิทธิในการเวน คืนที่ดินหรือที่พักอาศัย เพื่อนำที่ดินนั้นไปใช้เพื่อการสาธารณูปโภค หรือประโยชน์สาธารณะต่างๆ แล้ว ปรากฏว่า ถ้ารัฐมิได้นำที่ดินนั้นไปใช้เพื่อการสาธารณูปโภค หรือ ประโยชน์สาธารณะให้ตรงตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยในรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรค 3 ได้กำหนดให้กรณีที่มิได้ใช้ที่ดินเวนคืนตามวัตถุประสงค์ แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วรัฐจะต้องคืนที่ดินให้เจ้าของเดิมหรือ ทายาทและจ่ายค่าชดเชยที่ใช้ไปด้วย

ในระดับสากลนั้นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights-ICESCR) : ในข้อที่ 11 ได้กล่าวถึงการรับรองสิทธิของทุกคน ในมาตรฐานครองชีพที่เพียงพอสำหรับ ตนเองและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่ง ห่ม และที่อยู่อาศัยเพียงพอ ตลอดจนสภาวะการครองชีพที่ดีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรม การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี สหประชาชาติของไทย ได้พิจารณาว่าไทยสามารถเข้า เป็นภาคีได้โดยไม่ต้องมีการออกแบบกฎหมายใดๆ เพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการขอ อนุมัติคณะรัฐมนตรีในการเข้าเป็นภาคีภายใต้กติกาฉบับนี้

สภาพปัญหาในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของสังคมไทย คือถึงแม้ว่าประชาชนจะมีเสรีภาพดังกล่าว แต่ก็ไม่มีถิ่นที่อยู่ให้เลือกหรือมีไม่พอเพียง ไม่ว่าจะเป็นคนในชนบท คนในแหล่งเสื่อมโทรม คนชั้นกลางในเมือง และในขณะเดียว กันตามรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมิได้กำหนดหน้าที่ของรัฐ ในการจัดหาที่อยู่ให้ประชาชนนั้นไว้โดยตรง อย่างไรก็ตามรัฐมีหน้าที่ต้องจัดทำให้ ประชาชนโดยตรงอยู่แล้ว ปัญหาของประเทศไทย จึงมิใช่ปัญหาจากการไม่มีสิทธิ แต่เป็นปัญหาของความไม่เพียงพอของที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน/ทุกกลุ่มในระดับที่ ประชาชนสามารถจัดหาได้ (ซื้อ/เช่า/สิทธิครอบครอง)

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อในปัจจุบันการจัดที่พักอาศัยให้เพียงพอสำหรับคน ทุกระดับ และทุกกลุ่มยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ก็ย่อมหมายถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันในการมี ที่อยู่อาศัยก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย ฉะนั้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านที่พัก อาศัยในประเทศไทย ขณะนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งแก้ไขที่การเร่งทำให้เกิดความพอ เพียงเป็นหลักเพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันหรือลดช่องว่างให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ โดยต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล สิทธิชุมชนและสิทธิสาธารณะด้วย

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1. หลักการพื้นฐาน

รัฐควรดูแลให้ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ สภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทั้งในเขตสังคมเมือง และสังคมชนบท และเน้นเป็น พิเศษในกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาสเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยรัฐควรสนับสนุนให้ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้มี ส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและตัดสินใจร่วมกับภาครัฐ องค์กรในท้องถิ่น นักวิชาการ รวมถึง ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ทำ กิจกรรมการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอด คล้องกับความต้องการและ วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง สุดโดยสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การประสานงานร่วมมือดังกล่าวเป็นการยกระดับของการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยรวมของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้ รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดหาที่อยู่อาศัยทั้งชั่วคราวและ ถาวรเพื่อเป็นสวัสดิการและการบริการสาธารณะสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนต้องการ ความช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว รวมถึงการบริการสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยแก่ กลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เช่น คนพิการ คนชรา และกลุ่มแรงงานต่างๆ เนื่องจากเป็นสิทธิของประชาชนในการที่จะได้รับความช่วยเหลือพื้นฐานจากรัฐในการ บรรเทาความ เดือดร้อน

นอกเหนือจากการให้บริการด้านสวัสดิการแล้วการให้ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของ ประชาชนก็ควรได้รับการชี้นำจากรัฐเช่นกัน ได้แก่ การวางแผนและบริหารจัดการการ พัฒนาเมือง การกำหนดเขตและการจัดหาที่ดิน รวมถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จะเป็นเครื่องชี้นำในการพัฒนาชุมชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้ว และชุมชนใหม่ที่จะเกิดขึ้นให้มีความเพียงพอ การสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยที่จะ ทำให้ไม่เกิดปัญหาภายหลังและยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดการตั้งถิ่นฐานใหม่ ของชุมชน และการพัฒนาที่มีความสมบูรณ์ด้วยตัวเองในทุก ๆ ด้านมีการส่งเสริมการใช้ ที่ดินในเมืองและชนบทอย่างเหมาะสมคุ้มค่า การบริหารที่ดินที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาการ ตั้งถิ่นฐาน โดยให้โอกาสท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนในการรับทราบและกำหนดกิจกรรม ต่าง ๆ ของชุมชนให้สอดคล้องกับการอยู่อาศัยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สิ่งที่รัฐควรสนับสนุนนอกเหนือจากการดูแลด้านกายภาพและการวางแผนคือรัฐควรสนับ สนุนประชาชนและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดปริมาณของที่อยู่อาศัยเพื่อไม่ ให้เกิดปัญหาที่อยู่อาศัยเกิน หรือไม่พอเพียงต่อความต้องการของบางกลุ่มรายได้หรือ บางพื้นที่ โดยรัฐอาจให้การส่งเสริมและให้ความสะดวกกับเอกชนในด้านกฎหมายด้าน ข่าวสาร และการเงิน เป็นต้น รวมถึงการเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรมทางด้าน ราคาขาย ราคาเช่าและสัญญาต่าง ๆ และการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ บริโภค

ด้านสิทธิของผู้ยากจนในเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีปัญหาเด่นชัด จะต้อง มีการส่งเสริมให้ชุมชนต่าง ๆ ได้มีส่วนในการพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเอง ให้เหมาะสมในการอยู่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการจัดหาให้มีเพียงพอและ มีสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี โดยประสานงานกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กร เอกชนหรือองค์กรชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่ อาศัย รวมถึงการที่รัฐจะต้อง รับรองสถานภาพขององค์กรชุมชนต่างๆ ด้วย ทั้งนี้การร่วม มือกันของทั้งสองฝ่ายดังกล่าว จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่าย

ความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนผู้มีสิทธิในการได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงกลุ่มชุมชนต่างๆที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการจำเป็นต้องได้รับโอกาสและการส่งเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพในความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและการร่วมกันในการพัฒนา ที่อยู่อาศัยของตนเองให้มีคุณภาพสูงสุด รัฐควรมีการจัดการพัฒนาด้านความรู้และ ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการร่วมกันจัดทำที่อยู่อาศัย ทั้งแบบให้บริการสวัสดิการและการจัดที่อยู่ถาวร การปรับปรุงทั้งในชุมชนใหม่และชุมชน ดั้งเดิม

2. มาตรการดำเนินงาน

2.2.1 มาตรการเร่งด่วน

1. เร่งรัดการดำเนินการจัดทำที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่เหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมายต่างๆ ทั้งในเรื่องค่าเช่า ราคาขายและรูปแบบที่เหมาะสมกันกับชุมชนในท้อง ถิ่นนั้น โดยการ :

 • สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของแต่ละกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ
 • การกำหนดมาตรฐานที่อยู่อาศัยและมาตรฐานชุมชนให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้อาศัยและชุมชน
 • จัดหาสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
 • แนะนำให้ชุมชนตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและนำไปขอสินเชื่อ ต่อธนาคารของรัฐ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • จัดให้มีสัญญาเช่าที่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าและผู้ให้เช่า เช่น การป้องกันมิให้ เกิดการให้ออกจากสถานที่เช่า อย่างไม่เป็นธรรม การเรียกเก็บค่ามัดจำ หรือค่าบริการ ต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น
 • ขจัดปัญหาทางกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการจัดที่อยู่อาศัยให้ประชาชน โดยไม่ละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิสาธารณะ
 • รณรงค์ให้มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชน ให้มีความน่าอยู่และสุขอนามัย
 • จัดที่พักอาศัยชั่วคราวในเมืองหลักที่มีความเจริญสำหรับผู้เดินทางมา จากต่างจังหวัดและไม่มีญาติพี่น้อง ผู้เร่ร่อน คนชรา ที่ไม่มีผู้เลี้ยงดู และขาดที่พัก
 • การปรับปรุงสถานที่สาธารณะและบริการสาธารณะให้คนพิการ สามารถใช้สถานที่และบริการได้โดยสะดวก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง

ระยะเวลาดำเนินการ ปี (พ.ศ. 2543-2545)

2.2.2 มาตรการระยะยาว

การดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัยโดยการเร่งทำให้เกิด ความพอเพียง เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันหรือลดช่องว่างของโอกาสที่แตกต่างกันอยู่ ระหว่างกลุ่มต่างๆ นั้น จะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการอย่างจริงจังโดยต้องกำหนด เป็นแผนงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะองค์ ประกอบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการด้านการตั้งถิ่นฐานชุมชุน ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีดังนี้

 • การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กระจายความเจริญสู่ชนบทเพื่อยับยั้ง การย้ายถิ่น
 • การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้สู่ชนบทขจัดปัญหาความ ยากจนและก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 • การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีการพัฒนาทางกายภาย เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะต่างๆ ที่จำเป็นอย่างทั่วถึง
 • การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อาศัย
 • การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เคารพการ มีส่วนร่วมของประชาชนและนำไปสู่ความสมานฉันท์ของชุมชนและสังคมโดยรวม

หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดโดยให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) และฉบับที่ 10 (2550-2554)

3.1 สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา
3.2 สิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรม
3.3 สิทธิมนุษยชนด้านอาชีพ
3.4 สิทธิมนุษยชนด้านการสาธารณสุข
3.5 สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.6 สิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย
3.7 สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
3.8 สิทธิมนุษยชนด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.9 สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน
3.10 สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครอง
3.11 สิทธิมนุษยชนด้านศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย