สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน

แผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม

สภาพปัญหา

รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิของการรวมกลุ่มเป็นสองกรณี กรณีแรกคือ การรวมกลุ่มทั่วๆไป ซึ่งเป็นสิ่งที่จะกล่าวถึงในบทนี้ กรณีที่สองคือการรวมกลุ่มทาง การเมืองหรือพรรคการเมือง ซึ่งได้มีการกล่าวถึงแล้วในสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการ ปกครอง และเช่นเดียวกันกับในกรณีที่สิทธิการรวมกลุ่มในบางเรื่องอาจมีเนื้อหาคาบ เกี่ยวกับสิทธิการรวมกลุ่มเฉพาะเรื่องที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้จะมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการ แม่บทสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้านหรือตามกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน กัน

ในส่วนที่เป็นสภาพปัญหาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านการรวมกลุ่มนั้น ปัจจุบันเกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือ

1.1 ความสอดคล้องของกฎหมายลูกกับการรับรองสิทธิของการรวมกลุ่มตาม รัฐธรรมนูญยังไม่ชัดเจนดังจะเห็นได้จาก

(1) รัฐธรรมนูญของไทยแต่ละฉบับในอดีตล้วนแต่รับรองให้บุคคลมี เสรีภาพในการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติรัฐกลับออกกฎหมาย หรือข้อ บังคับอันมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพนี้ เช่น การกำหนดให้ต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงาน ของรัฐเพื่อจะได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้นองค์กรประชาชนหลาย องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แต่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่สามารถจด ทะเบียนได้จึงมักถูกกล่าวหาจากบางหน่วยงานของรัฐว่าเป็นองค์การเถื่อน อันทำให้เสีย สิทธิประโยชน์หลายประการและในหลายกรณีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจกรรมที่เป็น สาธารณะประโยชน์

(2) ในการจดทะเบียนเพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยจำกัดรูปแบบไว้เพียง 2 รูปแบบ คือสมาคม และมูลนิธิ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับจดทะเบียนได้วางระเบียบในการขอจด ทะเบียนไว้อย่างยุ่งยากสลับซับซ้อน ทั้งยังมีกฎหมายบางฉบับเข้ามาเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ ในเรื่องนี้ให้มากเกินความจำเป็น เช่น พ.ร.บ.วัฒนธรรมฯ เป็นต้น

1.2 ทัศนคติและความเข้าใจในด้านลบของข้าราชการและพนักงานของรัฐ กล่าวคือ ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานของรัฐหลายแห่งยังมีทัศนคติในแง่ลบ เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของประชาชน โดยมักจะมองว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างปัญหา หรือความยุ่งยากให้แก่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นข้าราชการและพนักงานของ หน่วยงานของรัฐจึงมักนำกฎหมายหรือกฎระเบียบบางอย่างมาเป็นข้ออ้างเพื่อขัดขวาง การรวมตัวกันหรือการดำเนินงานขององค์การของประชาชน เช่นมีการนำเอากฎหมายว่า ด้วยการทำงานของคนต่างด้าวมาเป็นข้ออ้างในการทำงานขององค์การประชาชน เมื่อต้องประสานงานกับผู้แทนองค์การสาธารณะกุศล และองค์กรสิทธิมนุษยชน จากต่างประเทศ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1. เร่งรัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของรัฐให้ สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านการรวมกลุ่ม ของประชาชน

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทัศนคติด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มที่เหมาะสมแก่ ข้าราชการและประชาชน เพื่อให้การใช้สิทธิและการบริหารสิทธินำไปสู่การสร้างสรรค์ ความเจริญให้แก่สังคม

3.1 สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา
3.2 สิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรม
3.3 สิทธิมนุษยชนด้านอาชีพ
3.4 สิทธิมนุษยชนด้านการสาธารณสุข
3.5 สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.6 สิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย
3.7 สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
3.8 สิทธิมนุษยชนด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.9 สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน
3.10 สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครอง
3.11 สิทธิมนุษยชนด้านศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย