Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน

แผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชน

สภาพปัญหา

สื่อสารมวลชนมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาคนและสังคมและต่อการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย และเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยอิสระและโดยรับผิดชอบ ต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพก็เป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งที่สำคัญอันเป็นที่รับรองกันทั่วไป แต่ในสภาพปัจจุบันของสังคมไทยนั้นสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนดังกล่าวยังมีลักษณะที่จำกัด และถูกริดรอนจากอำนาจรัฐอยู่เสมอ อาจสรุปสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทาง ด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยได้ดังนี้

1. มีการปิดกั้นการทำงานแสวงหาข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน แม้ว่าในปัจจุบัน จะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการอันมีหลักการให้เปิด เผยข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนทราบ แต่ในทางปฏิบัติรัฐและหน่วยงานของ รัฐก็ฝ่าฝืนหลักการของกฎหมายนี้อยู่บ่อยๆ นอกจากนั้น ผู้นำในรัฐบาลบางยุคบางสมัย ได้ออกคำสั่งกำชับข้าราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ ข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดบางยุคบางสมัยถึงกับมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบ ประวัติผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบ เป็นต้น

2.การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนโดยรัฐหรือหน่วยงานของรัฐอยู่ บ่อยๆ สื่อมวลชนทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และทางด้านภาพยนตร์จะ ได้รับผลกระทบในเรื่องมาก

3. เอกชนยังมีโอกาสได้รับการจัดสรรความถี่วิทยุสำหรับดำเนินบริการส่งวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยสิทธิของตนเองเลย ที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้เป็นของ ส่วนราชการทั้งสิ้น (กองทัพ กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) เอกชนมีสถานะเป็นเพียงผู้เช่าเวลาหรือผู้รับจ้าง ผลิตรายการให้เท่านั้นทำให้กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของไทยมีลักษณะ เป็นกิจการที่ถูกผู้ขาดโดยรัฐและหน่วยงานของรัฐอันเป็นอันตรายต่อสิทธิและเสรีภาพ ของในการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างยิ่ง

4. สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร และได้รับบริการทาง ด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยังถูกจำกัด

5. ทรัพยากรสื่อสารมวลชนอันเป็นของส่วนรวมที่ยังไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อสาธารณะ ประโยชน์เท่าที่ควร แต่กลับเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบางกลุ่มบางพวกเท่านั้น

สาเหตุของปัญหา

ในปัจจุบันยังมีกฎหมายที่มีหลักการและเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทางด้านสื่อสาร มวลชนอยู่อีกหลายฉบับ เช่น

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1. ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทยซึ่งมีหลักการใหการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ สื่อมวลชนทุกแขนงมากขึ้น

2. เร่งรัดการออกกฎหมายจัดตั้งองค์กรของรัฐบาลที่เป็นอิสระและกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินบริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวจะต้อง คำนึงถึง

ก. สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ข. สิทธิเสรีภาพในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ค. สิทธิของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในการใช้ทรัพยากรสื่อสารมวลชนสาธารณะเพื่อ การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทาง การเมือง

3. เร่งจัดทำแผนแม่บทกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนในการเข้าดำเนินบริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในนามและโดยสิทธิของตนเอง

3.1 สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา
3.2 สิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรม
3.3 สิทธิมนุษยชนด้านอาชีพ
3.4 สิทธิมนุษยชนด้านการสาธารณสุข
3.5 สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.6 สิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย
3.7 สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
3.8 สิทธิมนุษยชนด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.9 สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน
3.10 สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครอง
3.11 สิทธิมนุษยชนด้านศาสนา

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com