สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน

สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครอง

สภาพปัญหา

สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครอง หมายถึงการที่ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและมีส่วนร่วมในทางการเมืองและทางการปกครองในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยรัฐต้องไม่ขัดขวาง แต่จะต้องสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดังกล่าวอย่างเต็มที่ สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครองได้แก่

  • เสรีภาพในการรวมกลุ่มกันเป็นหมู่คณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการรวม กันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง
  • สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง
  • เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
  • สิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย
  • สิทธิในการเข้าชื่อเสนอให้มีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  • สิทธิในการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครองมีปัญหาที่สำคัญคือ

1. การรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองนั้น แม้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ปัจจุบัน (มาตรา 47) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 จะบัญญัติให้จัดตั้งพรรคการเมืองได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและเพียงแต่จดแจ้ง การจัดตั้งเท่านั้น แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กลับบัญญัติให้พรรคการเมืองที่จดแจ้งแล้วต้องหาสมาชิกให้ได้ครบ 5,000 คน กระจายตามภาคต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งการต้องมีสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละ หนึ่งสาขา ทำให้เกิดปัญหากระทบต่อเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง ของประชาชน

2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกจำกัดโดยเหตุที่ บุคคลนั้นไม่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และการต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค การเมืองหนึ่ง การสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมิใช่ปัจจัยชี้วัดการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรที่ดี ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม แต่ไม่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ส่วนการต้องสังกัด พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจึงจะสมัครรับเลือกตั้งได้ก็เป็นการจำกัดเสรีภาพ ของประชาชนโดยชัดแจ้ง นอกจากนี้การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นยังไม่มีการแก้ไขปรับ ปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง กับการเลือกตั้งในระดับประเทศแต่ประการใด

3. แม้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธจะเป็นเสรีภาพขั้นพื้น ฐานของประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองก็ตาม แต่ก็ยังมีกฎหมายหลายฉบับที่จำกัด เสรีภาพในเรื่องดังกล่าว เช่น การชุมนุมในที่สาธารณะหรือการใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อ การชุมนุมยังต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียก่อน ฯลฯ นอกจากนั้น ในทาง ปฏิบัติเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ และต้องการชุมนุมเพื่อเรียกร้อง สิทธิก็ได้รับการขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมตลอดถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีทัศนคติในเชิงลบต่อการชุมนุมของประชาชน การให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวก จึงไม่เกิดขึ้น

4. สิทธิในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้รัฐสภาและสภาท้องถิ่นพิจารณาเป็น สิทธิใหม่ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน แม้จะมีการตรากฎหมายในเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็ตาม แต่การเสนอร่างกฎหมายของประชาชนก็ยังไม่มีหลักประกันเพียงพอว่าจะได้รับการ พิจารณาจากรัฐสภาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายที่มีรัฐสภากำลังตราขึ้นไม่ได้ กำหนดรายละเอียด ทั้งในเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่เสนอต่อสภา การให้ประชาชนเข้าชี้แจง การเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการ ฯ

5. สิทธิในการเข้าชื่อเสนอให้มีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็น สิทธิที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันรับรองเช่นกัน โดยจะต้องมีการตรารายละเอียดใน กฎหมาย ในขณะที่ยังไม่มีการตรารายละเอียดดังกล่าว มีการตีความว่าการใช้สิทธิดัง กล่าวยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้สิทธิของประชาชน ดังตัว อย่างกรณีการเข้าชื่อกันของประชาชนเพื่อถอดถอนนักการเมืองในกรณีทุจริตยาในกระทรวง สาธารณสุข นอกจากนี้ในร่างกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติยังกำหนดโทษทางอาญาขึ้นเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากประมวล กฎหมายอาญา ทั้งในเรื่องการรับรองชื่อที่เป็นเท็จหรือการกล่าวหาที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งผิดไป จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการถอดถอน มากขึ้น อีกทั้งความผิดดังกล่าวก็มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว

การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับประเทศใช้กระบวนการที่คล้ายคลึง กับการ (Impeachment) คือมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ป.ป.ช. สอบ สวนและส่งให้วุฒิสภาลงมติซึ่งแตกต่างจากกระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 286 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกระบวนการ กระบวนการ ตามมาตรา 286 แม้จะเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนทางการ เมืองและการปกครองของประชาชนในท้องถิ่นก็ตาม แต่การดำเนินการตามสิทธิดัง กล่าวเป็นเรื่องที่ยากมาก ไม่เพียงแต่เพราะว่ายังไม่มีกฎหมายในเรื่องนี้เท่านั้น แต่ยังเป็น เพราะว่าการถอดถอนที่จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้คะแนนเสียงจำนวนมากของผู้มาลงคะแนนเสียง ซึ่งแทบจะเกิดขึ้น ไม่ได้เลยในท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วน จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร

6. ปัญหาการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นเป็นปัญหาพื้นฐานที่สำคัญ ที่สุดในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครอง รัฐไทยเป็นรัฐรวมศูนย์อำนาจ การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องอำนาจหน้าที่ การเงินการคลังและ การบริหารงานบุคคลจึงยังไม่เกิดขึ้นทั้งในมิติของกฎหมาย นโยบายหรือการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติที่รวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจ ไม่ไว้วางใจประชาชน ในท้องถิ่น ไม่มั่นใจว่าประชาชนจะปกครองตนเองได้ดี ยังเป็นทัศนคติที่ครอบงำผู้ บริหารประเทศและข้าราชการเกือบทุกระดับในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1. แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องคุณสมบัติของ ส.ส. การบังคับให้ ส.ส. ต้องสังกัดพรรค การให้พรรค ต้องหาสมาชิกเป็นจำนวนมาก การให้ประชาชนในท้องถิ่นจำนวนมากถอดถอนสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การไม่กำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเท ชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ฯลฯ

2. รีบเร่งจัดทำกฎหมายที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อ ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิทางการเมืองและทางปกครองได้อย่างเต็มที่ครบวงจร

3. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำแผนพัฒนาการเมืองและการปกครองของ ประเทศขึ้นให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยทุกฝ่าย โดยให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติให้ความเห็นด้วย แผนพัฒนาการเมืองและการปกครองดังกล่าวอาจ ประกอบด้วย แผนว่าด้วยการคุ้มครองและขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย แผนว่าด้วยโครงสร้าง อำนาจ สถาบันการเมืองการปกครองและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและแผนว่าด้วยการพัฒนา วัฒนธรรมประชาธิปไตย

4. รณรงค์และเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพ ทางการเมืองและการปกครอง รวมตลอดถึงการสนับสนุนให้ประชาชนปกป้องสิทธิ ของตนเองเมื่อ มีการจำกัดสิทธิดังกล่าวโดยกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือการดำเนินการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เข้าใจถึงสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง และการปกครองของประชาชน และมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้สิทธิดังกล่าวของประชาชน ในขณะเดียวกันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจว่าตนเองมีฐานะเป็นประชาชนที่มีสิทธิและ เสรีภาพดังกล่าวด้วยเช่นกันมิใช่สถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น

6. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนโดยบรรจุหลักสูตร "ประชาสังคม" (Civil Society) และ "ธรรมรัฐ" (Good Governance) ไว้ในหลักสูตรการเรียนการ สอนทุกระดับ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้องมุ่งเน้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

7. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน มีสิทธิและเสรีภาพมาก ยิ่งขึ้นในการดำเนินกิจกรรมของตน เพื่อเพิ่มบทบาทของเอกชนในด้านการพัฒนา การเมืองและการปกครองของประเทศแทนที่จะเป็นการดำเนินการของรัฐฝ่ายเดียว

8. ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ของรัฐไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงงบประมาณและบุคลากร โดยมีแผน ขั้นตอนและระยะเวลาของการถ่ายโอน ที่ชัดเจน

3.1 สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา
3.2 สิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรม
3.3 สิทธิมนุษยชนด้านอาชีพ
3.4 สิทธิมนุษยชนด้านการสาธารณสุข
3.5 สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.6 สิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย
3.7 สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
3.8 สิทธิมนุษยชนด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.9 สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน
3.10 สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครอง
3.11 สิทธิมนุษยชนด้านศาสนา

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย