สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน

แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้านศาสนา

สิทธิมนุษยชนด้านศาสนา หมายถึง การที่บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกนับ ถือศาสนาโดยเสรี รวมทั้งการไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยความแตกต่างในเรื่องศาสนาซึ่งรัฐ ธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้อันเป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชน อย่างเต็มที่ในการนับถือศาสนา หากแต่ในความเป็นจริงยังมีการเลือกปฏิบัติและมีการ ดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนด้านศาสนาอยู่

สภาพปัญหา

ประเทศไทยได้ให้เสรีภาพแก่บุคคลทั้งที่เป็นพลเมืองสัญชาติไทยและคนต่างด้าว ในการนับถือศาสนาและเผยแพร่ศาสนา โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก จากสถิติคนไทยประมาณร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธแต่รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยทุกฉบับไม่เคยบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเพราะ ไม่ประสงค์ให้เกิดการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 30 วรรคสาม ยังห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุความแตกต่าง ในเรื่องความ เชื่อถือทางศาสนา

หากแต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน กฎหมายลำดับรองและแนวทางปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีการเลือกปฏิบัติและมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิ มนุษยชนด้านศาสนาแก่ผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย ซึ่งคนกลุ่มน้อยนั้น อาจตกเป็นเป้าแห่งความเกลียดชังในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศาสนาอื่นที่เป็นชน กลุ่มใหญ่กว่า

สาเหตุของปัญหา

ถึงแม้ว่าพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ แต่มีพลเมืองบาง ส่วนที่นับถือศาสนาอื่น เช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู และศาสนาซิกข์ เมื่อมีการนับถือศาสนาแตกต่างกัน ก็ย่อมมีสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละ ศาสนา แต่ละศาสนาย่อมมีกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมที่ แตกต่าง กันไป

ในแต่ละศาสนามีความเชื่อถือในการสักการะบูชา การปฏิบัติตาม การทำ พิธีกรรม หรือการสอนในทางศาสนารวมถึงการกระทำต่างๆ ที่มีขอบเขตกว้างขวางและ แตกต่างกันไปในแต่ละศาสนา ความคิดเรื่องการสักการะบูชาได้ขยายขอบเขตไปสู่การ ประกอบพิธีการต่างๆ และการประกอบพิธีกรรมเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อโดยตรง เช่น เดียวกับการปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว รวมทั้งการ ก่อสร้างสถานที่สำหรับทำการสักการะบูชาเช่นการจัดตั้งวัดคาทอลิก การใช้กฎเกณฑ์และ วัตถุประสงค์ในการทำพิธีกรรม การแสดงออกถึงสัญลักษณ์ การรักษากฎเกณฑ์ การ ปฏิบัติตามซึ่งหลักศาสนาหรือความเชื่อนั้นมิใช่เพียงการกระทำตามรูปแบบพิธีการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นกฎเกณฑ์ในเรื่องของการบริโภคอาหาร การแต่งกายที่แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อประกอบพิธีกรรมตามขั้นตอนปกติ ของชีวิต และการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งใช้พูดกันอยู่ในบางกลุ่มของบุคคล สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุของความแตกต่างของแต่ละศาสนา ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิด ความไม่เข้าใจของคนที่อยู่ในศาสนาอื่น

ในความเป็นจริงศาสนาหลักที่มีผู้นับถือมากจะไม่ค่อยมีปัญหา หากแต่จะมีปัญหา ในศาสนาหรือลัทธิความเชื่อของคนส่วนน้อยในประเทศ การไม่เข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อของศาสนาของคนส่วนน้อย เป็นสาเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เข้า ใจในการปฏิบัติต่อคนในศาสนานั้นๆ ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติในที่สุด

ผลกระทบ

ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมและเกิดความเสียเปรียบในด้านต่างๆในสังคมและการ ดำรงชีวิต ซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่าง ความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาต่างกัน บางครั้งดูเหมือนว่ารัฐละเลยและไม่ใส่ใจต่อชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอื่นๆ ซึ่งมิใช่ ศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาหลัก ทั้งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตขึ้นกลายเป็น สงครามศาสนาไปในที่สุด

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1. ยกเลิกข้อจำกัดในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการโดยให้สิทธิแก่ผู้ที่นับถือ ศาสนาใดศาสนาหนึ่งมากกว่าศาสนาอื่น หรือให้เอกสิทธิ์ทางเศรษฐกิจ หรือกำหนด ข้อจำกัดอื่นๆ ในทางปฏิบัติแก่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานภาครัฐบาล กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน
ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 2 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน

2. ให้การคุ้มครองการปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือประกอบพิธีในทางศาสนา อื่น ๆ เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิของพลเมือง และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ ประเทศหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 2 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน

3. จัดการควบคุมดูแลสื่อมวลชนให้มีจริยธรรมในการใช้สื่อและส่งเสริมสนับสนุน สื่อมวลชน ที่ผลิตและเผยแพร่สื่อในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องศาสนา ต่างๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักนายกรัฐมนตรี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 1 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน

4. อนุญาตให้โรงเรียนของรัฐให้การศึกษาในเรื่องศาสนาได้ เช่น ประวัติศาสตร์ ทั่วไปของศาสนาและศีลธรรมของศาสนาอื่นๆ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 1 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน

5. พิจารณาแก้ไขกฎระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องการแต่งกายของนักเรียน นิสิต นักศึกษา พยาบาล ครุยปริญญา ชุดข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาค เอกชน เพื่อให้ผู้นับถือศาสนานั้นสามารถแต่งกายตามความเชื่อของศาสนาได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข
ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 1 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน

6. เผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมของศาสนาต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ การปฏิบัติต่อบุคคลผู้นับถือศาสนาต่างๆได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 1 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน

7. ให้ความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย ประโยชน์อันควรได้เพราะเหตุที่นับถือศาสนาใดๆ หรือปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติ หรือ พิธีกรรมตามความเชื่อถือ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิของพลเมือง และไม่ขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 2 ปีแรกของระยะเวลาตามแผน

3.1 สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา
3.2 สิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรม
3.3 สิทธิมนุษยชนด้านอาชีพ
3.4 สิทธิมนุษยชนด้านการสาธารณสุข
3.5 สิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.6 สิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย
3.7 สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
3.8 สิทธิมนุษยชนด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3.9 สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน
3.10 สิทธิมนุษยชนด้านการเมืองและการปกครอง
3.11 สิทธิมนุษยชนด้านศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย