สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ

สภาพปัญหา

1. ตามหลักการว่าด้วยสิทธิผู้สูงอายุของสหประชาชาติ ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะได้ รับ การดูแลและรักษาสุขภาพอนามัย ได้รับการศึกษา มีงานทำ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ของตนเอง มีสิทธิจะได้รับประโยชน์จากปัจจัยทางการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา นันทนาการ ของสังคมอย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมในสังคมตลอดจนการรวมกลุ่ม รวมทั้งมีสิทธิที่ จะได้รับอาหาร น้ำ ที่พักอาศัย เครื่องแต่งกายที่พอเพียง ได้รับการเลี้ยง ดูในสถานสงเคราะห์ด้วยการคุ้มครองป้องกัน การฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมทางด้าน สังคมและจิตใจในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง เพื่อให้สามารถดำรงสภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์อย่างดี รวมทั้งการป้องกันโรค

2. ตามหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 บุคคลซึ่งมี อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิที่จะได้รับความ ช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและมาตรา 80 วรรค 2 รัฐต้องสงเคราะห์ คนชรา ผู้ ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ พึ่งตนเองได้

นโยบายของรัฐต่อผู้สูงอายุ เน้นหนักไปในด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ สะท้อนให้ เห็นเจตคติหลักซึ่งมองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระ ทั้ง ๆ ที่ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพ ที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ การมองบทบาทผู้สูงอายุจึงควรมองในมิติรอบด้าน

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน กำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงประชากรอัน สืบเนื่องมาจากการลดอัตราการเกิด และอัตราการตาย ซึ่งมีผลให้แนวโน้มโครงสร้าง ประชากรผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์) สูงขึ้นเป็นลำดับ จากการคาดประมาณ ประชากร พ.ศ. 2533 - 2563 ของสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ประชากรผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มเป็น 10.78 ล้านคน และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 15.28 ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงขึ้นค่อนข้างรวดเร็วมากอันจะส่งผลกระทบต่อ สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการตระเตรียมวาง แผนและมาตรการต่างๆ ไว้ อย่างรอบด้าน ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสังคมเกษตรไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของครอบครัวจากเดิมเป็นการอยู่กันในลักษณะครอบครัว ขยายคือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่รวมกันซึ่งมีแนวโน้มลดลงเกิดเป็นครอบครัวเดี่ยว มากขึ้นผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งโดย เฉพาะผู้สูงอายุในชนบทก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ มากมาย กล่าวคือ

ปัญหาทางกฎหมาย

เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนสนใจงาน ด้านผู้สูงอายุในมิติเชิงพัฒนา และคุ้มครองสิทธิอย่างจริงจังเมื่อเปรียบเทียบกับประชากร กลุ่มอื่น จึงขาดข้อมูลในแนวลึกที่จะวิเคราะห์การละเมิดสิทธิที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมทุกมิติ อย่างกว้างขวาง เพื่อปรับปรุงแก้ไขและตรากฎหมายที่ให้การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ ครอบคลุมมิติรอบด้าน และปัจจุบันขาดกฎหมายแม่บทที่ให้การคุ้มครองผู้สูงอายุอย่าง รอบด้าน

ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพมาก ตามสภาวะของวัยที่กำลังถดถอย โดยเฉพาะ ผู้มี ปัญหาทางเศรษฐกิจและด้อยการศึกษาจะขาดความรู้พื้นฐานในด้านการป้องกัน รักษาสุขภาพ อนามัยเบื้องต้นมาแต่วัยเด็ก ซึ่งจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อเนื่องตลอด ชีวิต

การให้บริการและสวัสดิการสังคมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุมีขอบเขตและรูป แบบที่จำกัดไม่เพียงพอประกอบกับความจำกัดของทรัพยากรทำให้บริการต่างๆ ไม่ สามารถ สนองตอบความต้องการของผู้สูงอายุตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของประชากร ผู้สูงอายุ และปริมาณปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้ทัน บริการและสวัสดิการสังคมต่าง ๆ จึงอยู่ในวงแคบ ไม่เพียงพอที่จะเอื้อให้ผู้สูงอายุได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขมีคุณภาพ และเหมาะสมกับวัย

ปัญหาด้านการศึกษา

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นประชากรที่ไม่ได้รับการศึกษาหรือมีการศึกษาน้อยทำให้ ผู้สูงอายุขาดความรู้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในวัยชรา ผู้สูงอายุไม่ได้รับทราบข่าว สารข้อมูลอันจำเป็นแก่การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างถูกต้องเหมาะสม และบริการด้าน การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ยังขาดแคลนอยู่มาก

ปัญหาด้านการทำงานและรายได้

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้ต่ำไม่สามารถเก็บรวบ รวมไว้ ใช้ในยามชราได้ เมื่ออายุมากต้องหยุดทำงานเนื่องจากร่างกายไม่อำนวยต้อง ประสบปัญหาการขาดรายได้เนื่องจากไม่มีหลักประกันในชีวิต ส่วนผู้สูงอายุที่ยังสามารถ ทำงานได้อยู่ก็มีรายได้ไม่เพียงพอ หรือไม่มีรายได้ประกอบกับนโยบายหลักของรัฐต่อ ผู้สูงอายุแต่เดิมเน้น หนักในด้านการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสะท้อนให้เห็นเจตคติ หลักซึ่งมองว่า ผู้สูงอายุเป็น ภาระทั้งที่ผู้สูงอายุอีกจำนวนมากมีศักยภาพที่จะทำประโยชน์ ให้แก่สังคมได้อยู่ จึงไม่เอื้อต่อการมีงานทำ ความมั่นคงของรายได้ของผู้สูง อายุและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุ

ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม

สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ และขาดการมีส่วนร่วมในบทบาทต่างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องและถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง การปรับตัวของ ผู้สูงอายุ เป็นไปไม่ทันกับสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดความกดดันทางด้านจิตใจ ความ เครียด ค่านิยม การแสดงออกที่วัยอื่น ๆ จะพึงมีต่อผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้สูง อายุต้องพยายามปรับตัวให้ยอมรับในภาวะนั้นๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในด้านจิตใจ ทำให้ไม่สามารถพึ่งตน เองได้และคนรุ่นหลังไม่เห็นคุณค่า

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

มาตรการเร่งด่วน

1. มาตรการด้านนิติบัญญัติ

1.1 เร่งรัดให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ และกฎหมายที่รองรับมา ตรา 54 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เพื่อให้การพัฒนาคุ้ม ครอง สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวง สาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 3 ปี

1.2 จัดให้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีมิติรอบด้าน เช่น การให้บริการด้านสุขภาพ อนามัย ประกันสังคม การให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ ผู้สูงอายุ ในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ การให้การสงเคราะห์ที่พักอาศัยกรณีขาดไร้ อุปการะการลด หย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ การลดหย่อน ภาษีแก่ธุรกิจหรือบริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ หรือยกเว้นภาษีการยกเว้นภาษี บำเหน็จบำนาญแก่ผู้สูง อายุ

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวง สาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 5 ปี

1.3 จัดให้มีการตรากฎหมายในหมวดว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการสังคมฯ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวง สาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 3 ปี

1.4 แก้ไขกฎหมายครอบครัว ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ ประกันสังคมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองมากขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 5 ปี

1.5 จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจยุติชีวิต เพื่อ ให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยจนไม่มีทางเยียวยารักษาได้หรือมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วย ชีวิตเท่านั้น สามารถปฏิเสธการรักษาพยาบาลโดยบุคคลนั้นได้โดยแสดงเจตจำนงไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ขณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์ ร่วมกับครอบครัว เพื่อผลักดันร่างพระราชบัญญัติสิทธิในการตัดสินใจยุติชีวิต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน ผู้สูงอายุแห่งชาติ คณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. มาตรการด้านบริหาร

2.1 ให้ภาครัฐและภาคเอกชนขยายการจัดตั้งชุมชนบริหารกิจกรรม สำหรับ ผู้สูงอายุโดยผสมผสานบทบาทในรูปแบบต่างๆ กับกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้มีการแลก เปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องระหว่างวัยให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการประสานงาน การให้บริการ และสวัสดิการตลอดจน คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมมิติรอบด้าน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสงเคราะห์, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.), การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพ มหานคร หรือเมืองพัทยา)

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 5 ปี

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมชนผู้สูงอายุโดยผสมผสานกับ กลุ่มอื่นๆ เพื่อส่งเสริมระหว่างวัยให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อประสาน เครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา), เทศบาล หอการค้าจังหวัด

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 5 ปี

2.3 มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้กระทำทารุณกรรมต่อผู้สูง อายุ หรือการนำผู้สูงอายุไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรม ศาล สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลาดำเนินการ ในปีแรกของแผน

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และภาคเอกชนมีบทบาท สำคัญในการจัดตั้งกลุ่มประชาสังคมในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ของตน จัดสวัสดิการและบริการแก่ผู้สูงอายุให้โอกาสผู้สูงอายุได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้รัฐควบคุม กำกับ ดูแล ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้กลุ่มประชาสังคม ต่างๆ สถานสงเคราะห์ ตลอดจนหน่วยงานในภาคเอกชนที่ทำหน้าที่ดูแลคนชรา มีมาตรฐานและคุณภาพมากขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์แก่ ผู้สูงอายุและสังคม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ สังคม

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 5 ปี

มาตรการระยะยาว

3. มาตรการด้านสุขภาพ อนามัย /สวัสดิการสังคม/ การศึกษา/ การมีงานทำ/ สังคมวัฒนธรรม

3.1 จัดให้มีและให้บริการพื้นฐานและสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย ด้าน สังคมและสาธารณูปโภคตลอดจนการสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ ตามความต้องการและ จำเป็น อย่างเพียงพอแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำ และขาดไร้ผู้อุปการะ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวง สาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.2 ส่งเสริมและขยายการให้บริการด้านการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตการ เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สูงอายุรู้จักการปรับตัว การดูแล รักษาสุขภาพ อนามัย การป้องกันโรค โภชนาการ การออกกำลังที่ถูกต้องด้วยรูปแบบ วิธีการต่างๆ ตลอดจนจัดให้มีบริเวณและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย สถานที่พัก ผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งจัดบริการพิเศษด้านนันทนาการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.3 ให้การศึกษาอบรม หรือแนะแนวอาชีพสำหรับผู้สูงอายุที่ยังสามารถ ทำงานได้ให้มีความรู้และทักษะสำหรับการเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและ ภาคเอกชน

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.4 ให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ ทำงานตามศักยภาพและความถนัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และ ภาคเอกชน

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.5 จัดให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนและสังคมเห็นประโยชน์ของการมี สมาชิกหลายรุ่นอายุอยู่รวมกันในครอบครัว ตลอดจนให้มีค่านิยมในการเคารพกตัญญู กตเวทีต่อบุพการีและผู้สูงอายุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.6 ให้มีการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมโดยอาจ จะจัดกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน หรือร่วมกับสมาชิกหลายรุ่นอายุที่แตกต่างกัน ทั้ง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญแก่ชน รุ่นหลัง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.7 ให้สถาบันทางศาสนาร่วมมือในการเผยแพร่คำสอนเพื่อให้เป็นที่พึ่ง ทางจิตใจแก่ผู้สูงอายุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ วัด โบสถ์ มัสยิด

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.8 จัดให้มีการเร่งรัดส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพัฒนาตนเองโดยเฉพาะด้วย การรวมกลุ่ม การสร้างกลุ่มประชาสังคม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวง มหาดไทย

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.9 ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ความสำคัญแก่กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นใน บทบาทและศักยภาพที่ผู้สูงอายุมี การสะท้อนภาพว่าผู้สูงอายุเป็นภาระเรียกร้องความ สงสารและความช่วยเหลือนั้นไม่เพียงพอ แต่ควรสื่อสารทำความเข้าใจในธรรมชาติ ความต้องการและคุณค่าที่ผู้สูงอายุสะสมมานาน ยังสามารถทำประโยชน์แก่สังคมได้อีก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักนายกรัฐมนตรี สภาหนังสือพิมพ์แห่ง ชาติ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.10 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรเอกชนสนใจดำเนินงานด้านพิทักษ์และ คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้มากขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสงเคราะห์

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.11 ให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในมิติรอบ ด้าน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม สำนักงานอัยการสูงสุด

ระยะเวลาดำเนินการ 1-10 ปี

3.12 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมมิติรอบด้าน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สำนัก งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ ทุกปี

4.1 สิทธิมนุษยชนของเด็ก
4.2 สิทธิมนุษยชนของสตรี
4.3 สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
4.4 สิทธิมนุษยชนของคนพิการ
4.5 สิทธิมนุษยชนของผู้ป่วย
4.6 สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์
4.7 สิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย
4.8 สิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าว
4.9 สิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัย
4.10 สิทธิมนุษยชนของคนไร้สัญชาติ
4.11 สิทธิมนุษยชนคนจน
4.12 สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน
4.13 สิทธิมนุษยชนของเกษตรกร
4.14 สิทธิมนุษยชนของผู้บริโภค
4.15 สิทธิมนุษยชนของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
4.16 สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องคุมขัง
4.17 สิทธิมนุษยชนของผู้พ้นโทษ
4.18 สิทธิมนุษยชนของผู้เสียหาย (เหยื่ออาชญากรรม)
4.19 สิทธิมนุษยชนของชุมชน
4.20 สิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการสงเคราะห์จากรัฐ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย