สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้านคนพิการ

สภาพปัญหา

1. กล่าวได้ว่าแม้เพียงคำนิยามก็อาจสร้างความสับสนและก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยว กับคนพิการได้องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของคำที่เกี่ยวกับความพิการไว้ดังนี้

ความบกพร่องหรือชำรุด หมายถึง การสูญเสียหรือความผิดปกติในโครงสร้าง หน้าที่ของร่างกาย จิตใจ หรือสรีระวิทยา จะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ หมายรวมถึง ความพิการของอวัยวะ ความสูญเสียหรือขาดหายของอวัยวะ ตลอดจนกลไกของร่างกาย และระบบการทำงานของจิตใจ เช่น สายตาข้างใดข้างหนึ่งเกิดการมัว พร่า หรือมองไม่ เห็น แขนขาเกิดเป็นอัมพาต หูเกิดการสูญเสียการได้ยิน อาการทางจิต ทางประสาท เป็นต้น

ความไร้ความสามารถหรือไร้สมรรถภาพ เป็นผลที่เกิดจากการชำรุดทำให้เกิดข้อ จำกัดหรือสูญเสียสมรรถภาพที่จะทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นปกติวิสัยของ มนุษย์ทั่วไปที่ควรทำได้ เช่น เด็กที่ตาเกิดการพร่ามัวทำให้เรียนหนังสือไม่ได้ตามปกติ นักไวโอลินเกิดอุบัติเหตุนิ้วด้วนไม่สามารถประกอบอาชีพสีไวโอลินได้, ช่างไม้ที่ต้องปีน ป่ายในที่สูง ถ้าขาขาดจะไม่สามารถประกอบอาชีพช่างไม้ได้ต่อไป เป็นต้น

ความเสียเปรียบ หมายถึง ความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำให้ไม่ อาจดำเนินชีวิต หรือแสดงบทบาทได้เหมาะสมสอดคล้องตามวัย เพศ สังคม และสิ่งแวด ล้อม จึงทำให้ การดำเนินชีวิตยากลำบากกว่าคนทั่วไป

กล่าวคือ เมื่อพิจารณาความบกพร่องหรือความไร้ความสามารถของบุคคลใด ร่วมกับสภาพแวดล้อม วัย เพศ สังคม วัฒนธรรม จะสามารถวิเคราะห์ความเสียเปรียบ ของบุคคลนั้นได้ ความเสียเปรียบสามารถทำให้หมดไปและเกิดขึ้นใหม่ได้ ยกตัวอย่าง ในการประชุมครั้งหนึ่ง ณ สถานที่หนึ่ง ซึ่งมีคนพิการหลายประเภทร่วมประชุมด้วย หากสถานที่นั้นไม่มีทางลาดหรือลิฟต์ขึ้นอาคาร คนพิการนั่งรถเข็นจะเกิดความเสีย เปรียบ ในขณะที่คนหูหนวกสามารถใช้บันไดปกติได้ เมื่ออยู่ในห้องประชุม คนพิการร่างกายสามารถใช้สายตาอ่านมองและใช้หูฟังได้ปกติ ในขณะที่คนตาบอด และหูหนวกเสียเปรียบหากไม่มีเอกสารเป็นอักษรเบลล์และล่ามภาษามือ ตามลำดับ ครั้นเมื่อต้องการใช้ห้องน้ำ คนหูหนวกไม่มีปัญหา คนตาบอดอาจใช้คนนำทางหรือ ไม้เท้านำทางไป แต่ถ้าประตูห้องน้ำแคบหรือตัวห้องน้ำแคบ คนพิการนั่งรถเข็นจะเกิด ความเสียบเปรียบขึ้นอีกครั้งหนึ่งตามการประเมินขององค์การสหประชาชาติ ประเทศ กำลังพัฒนารวม ทั้งประเทศไทย มีคนพิการทุกประเภทประมาณร้อยละ 10 ของ ประชากรทั้งหมด แต่จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2534 พบว่า มีคนพิการในประเทศไทยประมาณร้อยละ 1.85 คนพิการเหล่านี้ส่วนใหญ่ยัง มีความสามารถ มีศักยภาพ มีกำลังแรงใจและสำนึกที่จะ ทวงถามหาสิทธิความเป็น มนุษย์ ความเสมอภาคที่พึงมีพึงได้ ในขณะที่สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เจตคติเชิงลบของสังคม ทำให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิพื้นฐาน เกิดการเลือกปฏิบัติต่อ คนพิการ พึงระลึกว่า "ปฏิบัติต่อคนพิการด้วยแนวคิดการสงเคราะห์มิใช่การคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน"

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้การคุ้มครองสิทธิและ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการไว้ อาทิ มาตรา 30 ที่มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดย ไม่เป็นธรรมโดยเหตุความแตกต่างของสภาพทางกายหรือสุขภาพ และ มาตรา 55 ที่ให้คนพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและ ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 กำหนดให้คนพิการ ได้รับการคุ้มครอง ฟื้นฟู สงเคราะห์ พัฒนา และให้รับโอกาสในด้านต่างๆ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2541 ให้หน่วยงานราชการที่มีหน้า ที่ให้บริการโดยตรงแก่ประชาชนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ

แม้จะปรากฏอยู่ในกฎหมาย นโยบายต่างๆ แต่ตามความเป็นจริงแล้ว รัฐยังไม่ได้ ดำเนินการตามกฎหมายและนโยบาย หรือดำเนินการไปแล้วแต่เพียงบางส่วน

ในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็นต่างๆ สำหรับคน พิการนั้น ถือเป็นประตูสำคัญให้คนพิการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้มีความพยายามออกกฎ กระทรวงตาม พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ในเรื่องระบบขนส่งมวลชน องค์กรของคนพิการได้รณรงค์เรียกร้องอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน ให้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการด้วย

ความยากจนของคนพิการและครอบครัวเป็นปัญหาสำคัญต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน การที่สมาชิกของครอบครัวและสังคมต่างต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด คนพิการจึง ต้องถูกทอดทิ้ง ขาดการปฏิบัติที่เหมาะสม ไม่สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ระบบการศึกษาที่มีอยู่ยังไม่สนองสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการได้ นับตั้งแต่การ ศึกษาภาคบังคับไปจนถึงขั้นอุดมศึกษาหรือสายอาชีวะ รวมทั้งสถาบันฝึกอบรมอาชีพที่ บริการแก่บุคคลทั่วไปยังไม่เปิดรับคนพิการ

ขาดศูนย์ประสานงาน ศูนย์ข้อมูลด้านคนพิการ ห้องสมุดสำหรับคนพิการ ขาดงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ไม่มีภาษามือไทยมาตรฐานสำหรับคนหูหนวก ขาดการประสานงานในระดับปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานเดียวกันหรือต่าง หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของรัฐและเอกชน การประสาน งานระดับนโยบาย ทั้งในระดับกระทรวงและในระดับชาติยังไม่มีประสิทธิภาพ

คนพิการขาดการสนับสนุนให้รวมตัวเป็นองค์กรของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน พิการในต่างจังหวัด ที่จะคอยดูแลพิทักษ์รักษาสิทธิของตนเอง

คนพิการที่มีอาชีพ มีรายได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ยังมีจำนวนน้อย ขาด ความเชื่อมั่นในตนเอง ทำให้ขาดการรวมกลุ่ม หรือพัฒนาองค์กรขาดความมั่นคง ไม่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนพิการได้อย่างสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

ก.มาตรการเร่งด่วน

1. มาตรการด้านนิติบัญญัติ

1.1 ให้มีการแก้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ใดๆ ที่เป็นการกีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม โดยตัดข้อความที่มีความ หมายว่า "ต้องไม่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้" ออกไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยราชการที่รักษาการตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบนั้นๆ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

1.2 ให้มีการศึกษาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่ให้การคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพของคนพิการและให้มีการออกก”หมายรองรับตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เช่น มาตรา 55

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาคน พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

1.3 ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครอง สิทธิคนพิการฉบับแรก และแก้ไขปรับปรุง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาคน พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

1.4 เตรียมร่างกฎกระทรวงที่กำหนดให้ออกตามความใน พระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 10 ที่กำหนดให้คนพิการได้รับสิทธิในเรื่อง บริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และความช่วยเหลืออื่นทางด้านการศึกษา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ สภาคนพิการทุกประเภท แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

1.5 ให้มีการแก้ไข ปรับปรุง เอกสารรับรองความพิการแนบท้ายกฎ กระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ปรากฏในตัวกฎกระทรวง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข สภาคนพิการทุกประเภท แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

2. มาตรการด้านบริหาร

2.1 ให้มีมติในเรื่องการใช้สิทธิรับบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 3 ออกตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ให้คนพิการสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมด้วยตนเองภายใต้เพดาน ราคาที่ทางราชการจะต้องกำหนดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องรับอุปกรณ์ที่ทางราชการจัดหา ไว้โดยวิธีการประมูล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อนุกรรม การด้านการแพทย์ กรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

2.2 ให้ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งกำชับให้ผู้บริหารทุกระดับมิให้มีการ ปฏิบัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เช่น

2.2.1 การจัดการอบรมชี้แจงให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการวินิจฉัย และ ออกเอกสารรับรองความพิการจะต้องทำโดยแพทย์เฉพาะทาง หรือแพทย์ที่ได้รับการ อบรมเท่านั้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการแพทย์ คณะอนุกรรมการด้านการ แพทย์ กรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

2.2.2 การปฏิเสธเมื่อมีคนพิการขอเข้ารับการศึกษา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ สภาคนพิการแห่ง ประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

2.2.3 การออกแบบอาคารสถานที่ทางราชการต้องคำนึงถึงการจัดสิ่ง อำนวยความสะดวก อย่างน้อยตามกฎกระทรวง (หรือร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับคนพิการ)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงแรงงาน กรมโยธา สมาคมสถาปนิกสยาม

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

2.3 ให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องกำกับดูแลการละเมิดของคนพิการในด้าน การทารุณกรรม การละเมิดทางเพศ การแสวงประโยชน์ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาคนพิการแห่ง ประเทศไทย กรมประชาสงเคราะห์

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

2.4 ให้รัฐส่งเสริมสนับสนุนการรวมตัวของคนพิการในทุกระดับเพื่อเป็น เครือข่ายการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

2.5 รัฐต้องจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการใช้ สิทธิและการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ เช่น บัตรลงคะแนนสำหรับคนตาบอด คูหาลงคะแนนที่สะดวกสำหรับคนใช้รถเข็น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการเลือกตั้ง สภาคนพิการแห่ง ประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

2.6 ให้ภาครัฐและเอกชนจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา ทางวิชาการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ หาข้อเสนอแนะในการพัฒนา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สภาคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ขึ้น

ข. มาตรการระยะยาว

1. มาตรการด้านการศึกษา

1.1 ให้มีคูปองค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของคนพิการ

1.2 มีศูนย์บริการการศึกษาคนพิการทุกจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเรียน ร่วม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม แห่งชาติ สำนักงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

2. มาตรการด้านสวัสดิการสังคม

2.1 ให้การช่วยเหลือแก่คนพิการที่มีความพิการรุนแรงและยากจน ด้วย การเพิ่มเบี้ยยังชีพให้พออยู่พอกิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ คณะ กรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

3. มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

3.1 สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลฟรี

3.2 สิทธิในการได้รับบริการฟื้นฟูทางการแพทย์ ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขอย่างเต็มที่และพอเพียง โดยผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการวางแผน ใช้งบ ประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

4. มาตรการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ใน สังคม

4.1 ต้องเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

4.2 ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

5. มาตรการด้านอาชีพและการมีงานทำ

5.1 ปฏิเสธการจ้างงานโดยอ้างเหตุแห่งความพิการ

5.2 ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่อง การจ้างงานในระบบอัตราส่วน โดยเคร่งครัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

6. มาตรการด้านข้อมูลข่าวสาร

6.1 คนพิการต้องได้รับการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันคน พิการพึงได้ 6.2 รูปแบบของข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ คนพิการทุกประเภทต้อง สามารถเข้าถึงได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักนายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

7. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

7.1 ให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่สาธารณะ ถนนหนทาง ให้คนพิการ ใช้ได้โดยไม่ลำบาก โดยยึดกฎกระทรวงเป็นหลัก

7.2 ให้มีบริการขนส่งมวลชน ที่คนพิการทุกประเภทใช้ได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ เทศบาล

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

8. มาตรการด้านทัศนคติ

8.1 ให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสามารถของคนพิการ ที่ได้พัฒนาแล้ว

8.2 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สื่อของคนพิการ รวมทั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อให้การ ศึกษาแก่ชุมชน

8.3 ดึงชุมชน สมาชิกของสังคมเข้าร่วมในกิจกรรมของคนพิการให้มาก ขึ้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สภาคนพิการทุกประเทเภท หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

4.1 สิทธิมนุษยชนของเด็ก
4.2 สิทธิมนุษยชนของสตรี
4.3 สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
4.4 สิทธิมนุษยชนของคนพิการ
4.5 สิทธิมนุษยชนของผู้ป่วย
4.6 สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์
4.7 สิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย
4.8 สิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าว
4.9 สิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัย
4.10 สิทธิมนุษยชนของคนไร้สัญชาติ
4.11 สิทธิมนุษยชนคนจน
4.12 สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน
4.13 สิทธิมนุษยชนของเกษตรกร
4.14 สิทธิมนุษยชนของผู้บริโภค
4.15 สิทธิมนุษยชนของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
4.16 สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องคุมขัง
4.17 สิทธิมนุษยชนของผู้พ้นโทษ
4.18 สิทธิมนุษยชนของผู้เสียหาย (เหยื่ออาชญากรรม)
4.19 สิทธิมนุษยชนของชุมชน
4.20 สิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการสงเคราะห์จากรัฐ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย