สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าว

สภาพปัญหา

คนต่างด้าวในที่นี้หมายถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย รวมถึงที่ได้ รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ตามประกาศของทางราชการ และคนต่างด้าวที่อพยพมาตั้ง รกรากอยู่ในประเทศไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญของไทยได้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคน ต่างด้าวไว้ด้วยหลักการเคารพเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนโดยปราศ จากการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ และการเลือกปฏิบัติ การครอบงำ การขูดรีดเอารัดเอา เปรียบ การแบ่งแยกชนชั้น และการกีดกันโอกาสของชนชาติอื่นที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย ในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเพื่อดำรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของตนไว้

แต่อย่างไรก็ตามภายใต้สภาวะปัจจุบันของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด ทำให้สังคมไทยยังคงมีอคติต่อคนต่าง ด้าวที่เข้ามาขายแรงงานในประเทศไทย โดยมีทัศนคติว่าคนต่างด้าวมาแย่งงานคนไทย ทั้งที่ในบางกรณีงานประเภทนั้นไม่มีแรงงานไทยสนใจที่จะทำหรือมีแรงงานไทยไม่เพียงพอ จึงทำให้แรงงานต่างด้าวต้องถูกส่งกลับโดยไม่สมัครใจ นอกจากนั้นแรงงานต่างด้าวยังมี ปัญหาในการได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทั้งปวง อาทิ สิทธิทางแพ่งใน การทำงาน สิทธิในสวัสดิการสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิพึงมี ฯลฯ และ สำหรับคนต่างด้าวอื่นที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยมักจะถูกเลือกปฏิบัติใน การให้ความคุ้มครองเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนถูกลิดรอนสิทธิ ต่างๆ ที่แสดงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และโอกาสในการพัฒนาความเป็นอยู่ของตน เองและครอบครัว

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1.แรงงานต่างด้าว

มาตรการเร่งด่วน

1.1 ตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเป็นการเฉพาะเพื่อคุ้มครองสิทธิ ของแรงงานต่างด้าวและเอื้ออำนวยต่อการจัดเก็บภาษีรายได้ และสามารถลดหรือควบ คุมจำนวนแรงงานต่างด้าวได้
ระยะเวลาดำเนินการ : 1-3 ปี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย

1.2 ศึกษาแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าวจาก เอกสารระหว่างประเทศ อาทิ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนงานย้ายถิ่น และสมาชิกครอบครัว (International Convention on the Protection of all Migrant Workers and Members of their Families) เพื่อ นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยในการพิทักษ์สิทธิ มนุษยชนของแรงงานต่างด้าว
ระยะเวลาดำเนินการ : ควรเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 1ปีแรก ของแผน และหลังจากนั้นควรดำเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการเปลี่ยน แปลงต่างๆ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงการต่างประเทศ

1.3 จัดตั้งกลไกในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิของแรงงานต่างด้าว การให้สิทธิอุทธรณ์กรณีถูกส่งกลับโดยสมัครใจ การถูกนายจ้างกระทำทารุณหรือจำกัด เสรีภาพ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบในการเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ตลอดจนการตกเป็นเหยื่อธุรกิจนอกระบบต่างๆ อาทิ ธุรกิจค้ายาเสพติด ธุรกิจบริการ ทางเพศ ฯลฯ
ระยะเวลาดำเนินการ : ควรเร่งดำเนินการจัดตั้งให้เสร็จภายใน 1 ปี แรกของแผน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย
มาตรการระยะยาว

1.4 ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบและตระหนักถึงสิทธิที่ตนพึง ได้รับ และหน่วยงานของรัฐที่สามารถรับเรื่องร้องทุกข์ในกรณีมีการละเมิดเสรีภาพและ สิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว
ระยะเวลาดำเนินการ : ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

1.5 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อพิทักษ์สิทธิของแรงงานต่าง ด้าว

ระยะเวลาดำเนินการ : ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

2. คนต่างด้าวที่อพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทย

มาตรการเร่งด่วน

2.1 เร่งดำเนินการตรวจสอบจำนวนคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และดำเนินการออกหลักฐานแสดงความเป็น "ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย" ให้คนต่าง ด้าวนั้นๆ หากตรวจสอบแล้วว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการขอสัญชาติไทย การเข้ารับการ ศึกษาและการสมัครงาน การเสียภาษี การออกเอกสารสิทธิในที่ทำกิน การทำหนังสือเดินทาง ฯลฯ
ระยะเวลาดำเนินการ : 1-3 ปี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการ ความมั่นคงแห่งชาติ

2.2 ศึกษาเอกสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับแนวคิดและลู่ทางในการแก้ไข ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยเหตุแห่งชาติพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับภายในเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าวใน ประเทศไทยได้อย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย
ระยะเวลาดำเนินการ : ควรเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 1ปีแรกของ แผนและหลังจากนั้นควรดำเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงการต่างประเทศ
มาตรการระยะยาว

2.3 พิจารณาทบทวนนโยบายการจัดสรรที่ทำกินและจัดตั้งชุมชนพัฒนา ตนเองให้กับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศควบคู่ไปด้วย โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่คนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถพึ่ง พิงตนเองได้
ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดระยะเวลาของแผน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ

2.4 ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาของคนต่างด้าวในเรื่องต่างๆ เช่นการได้สัญชาติ การที่คนต่างด้าวถูก ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดระยะเวลาของแผน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงการต่างประเทศ

2.5 ดำเนินนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดจำนวนแรงงานต่างด้าวหลั่ง ไหลเข้าประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึง
ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดระยะเวลาของแผน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมวิเทศสหการ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงแห่ง ชาติ

2.6 ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมไทยต่อคนต่างด้าว เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของคนต่างด้าวและคนต่างด้าวก็จะสามารถทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไทยได้ เช่นคนไทยคนหนึ่ง หากมีระบบการจัดการที่เหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดระยะเวลาของแผน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงการมหาดไทย

4.1 สิทธิมนุษยชนของเด็ก
4.2 สิทธิมนุษยชนของสตรี
4.3 สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
4.4 สิทธิมนุษยชนของคนพิการ
4.5 สิทธิมนุษยชนของผู้ป่วย
4.6 สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์
4.7 สิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย
4.8 สิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าว
4.9 สิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัย
4.10 สิทธิมนุษยชนของคนไร้สัญชาติ
4.11 สิทธิมนุษยชนคนจน
4.12 สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน
4.13 สิทธิมนุษยชนของเกษตรกร
4.14 สิทธิมนุษยชนของผู้บริโภค
4.15 สิทธิมนุษยชนของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
4.16 สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องคุมขัง
4.17 สิทธิมนุษยชนของผู้พ้นโทษ
4.18 สิทธิมนุษยชนของผู้เสียหาย (เหยื่ออาชญากรรม)
4.19 สิทธิมนุษยชนของชุมชน
4.20 สิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการสงเคราะห์จากรัฐ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย