สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ บุคคลไร้สัญชาติ

สภาพปัญหา

คนไร้สัญชาติย่อมหมายถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับว่ามีสัญชาติของ รัฐใดเลย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่มีกฎหมายของรัฐใดเลยที่ยอมรับให้สัญชาติแก่บุคคล ดังกล่าว บุคคลดังกล่าวนี้จึงเป็นคนไร้สัญชาติ ทั้งในทางกฎหมายและข้อเท็จจริง ผลของ กรณีแรกนี้ก็คือ ไม่มีรัฐใดเลยที่อาจให้ความคุ้มครองแก่บุคคลนี้ในฐานะคนชาติ ตัว อย่างของกรณีนี้ในประเทศไทย ก็คือ (1.) บุคคลที่ไม่มีเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับ รัฐใดเลย อาทิ ชาวเขาดั้งเดิมที่ติดแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนที่ รัฐไทยรับรอง (2.) คนต่างด้าวในประเทศไทย ซึ่งถูกรัฐเจ้าของสัญชาติถอนสัญชาติที่ มีอยู่ (3.) บุคคลที่ไม่มีเอกสารพิสูจน์ตนใด ๆ เลย

ประการที่สอง คนไร้สัญชาติย่อมอาจหมายถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติของรัฐ ใดรัฐหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐนั้น ๆ แต่รัฐดังกล่าวปฏิเสธที่จะให้ความ คุ้มครองแก่บุคคลนั้นในฐานะ "รัฐเจ้าของสัญชาติของบุคคล" ดังนั้น โดยการพิจารณา ข้อกฎหมาย บุคคลนี้จึงไม่ไร้สัญชาติ แต่โดยข้อเท็จจริง บุคคลดังกล่าวนี้จึงมีสถานะ "เสมือนไร้สัญชาติ" กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวนี้จึงเป็น "คนไร้สัญชาติในทางข้อเท็จจริง" แต่มิใช้ "ในทางกฎหมาย" ผลของกรณีที่สองนี้ก็คือ บุคคลย่อมตกอยู่ในสภาพของ บุคคลที่ "ไม่มีรัฐใดเลยที่อาจให้ความคุ้มครองแก่บุคคลนี้ในฐานะคนชาติ" เช่นกัน กับกรณีแรก ตัวอย่างของกรณีที่สองนี้ในประเทศไทย ก็คือ (1.) ผู้อพยพมาจาก ประเทศเพื่อนบ้านในระหว่างสงคราม หรือการสู้รบในพื้นที่ดังกล่าว อาทิ กลุ่มอดีตทหาร จีนคณะชาติ กลุ่มญวนอพยพ กลุ่มพม่าพลัดถิ่น กลุ่มอดีตโจรจีนมาลายา ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า "ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย" (2.) กลุ่มแรงงาน ต่างชาติที่เป็นชนกลุ่มน้อยจากประเทศพม่า

แต่อย่างไรก็ตาม หากรัฐเจ้าของสัญชาติของคนไร้สัญชาติในความหมายที่สองใช้ อำนาจที่ตนมีตามกฎหมายของตนเพิกถอนสัญชาติของบุคคลดังกล่าว บุคคลดังกล่าวก็ จะตกเป็น "คนไร้สัญชาติในความหมายแรก" กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวก็จะตกเป็น "คน ไร้สัญชาติทั้งในทางกฎหมายและข้อเท็จจริง"

ทั้งนี้ กฎหมายไทยจะต้องยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไร้สัญชาติในประเทศ ไทยแล้ว กฎหมายไทยในปัจจุบันยอมรับดุลพินิจของฝ่ายบริหารที่จะมีนโยบายแห่งรัฐ เพื่อขจัดการไร้สัญชาติของบุคคลที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย แต่ปัญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชนของคนไร้สัญชาติก็อาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการที่ฝ่ายบริหารและตุลาการใช้ ในการรับรองสิทธินั่นเอง อาทิ (1.) การผลักดันออกไปจากประเทศไทย (2.) การ ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจนอกระบบที่ผิดกฎหมาย (3.) ความไม่สามารถเข้าสู่สิทธิที่จะ ได้รับการพัฒนา

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

มาตรการเร่งด่วน

1. ดำเนินการตรวจสอบคนไร้สัญชาติในประเทศไทยเพื่อดำเนินการออก เอกสารพิสูจน์ตัวบุคคลให้ทะเบียนรับรองการเกิด เพื่อบุคคลดังกล่าวจะได้สามารถใช้ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 3 ปี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาความ มั่นคงแห่งชาติ

2. เร่งรัดการลงรายการสถานะบุคคลตามกฎหมายให้แก่คนไร้สัญชาติที่ สำรวจพบในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ : 1-3 ปี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย

3. เร่งรัดการออกเอกสารเพื่อการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของคนไร้สัญชาติใน ประเทศไทย อาทิ การจดทะเบียนรับรองการเกิด บัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่คนไร้ สัญชาตินั้นอาจได้สัญชาติไทย หรือในกรณีที่คนไร้สัญชาตินั้นไม่อาจได้สัญชาติไทย ก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบเกิด ฯลฯ แก่คนไร้สัญชาตินั้น

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 3 ปี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวง มหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มาตรการระยะยาว (ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากมาตรการเร่งด่วน)

1. สงเคราะห์ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของชีวิตของคนไร้สัญชาติ ซึ่งด้อยโอกาส

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 2 ปี
หน่วยงานรับผิดชอบ : กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (กรม ประชาสงเคราะห์ กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณะสุข

4.1 สิทธิมนุษยชนของเด็ก
4.2 สิทธิมนุษยชนของสตรี
4.3 สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
4.4 สิทธิมนุษยชนของคนพิการ
4.5 สิทธิมนุษยชนของผู้ป่วย
4.6 สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์
4.7 สิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย
4.8 สิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าว
4.9 สิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัย
4.10 สิทธิมนุษยชนของคนไร้สัญชาติ
4.11 สิทธิมนุษยชนคนจน
4.12 สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน
4.13 สิทธิมนุษยชนของเกษตรกร
4.14 สิทธิมนุษยชนของผู้บริโภค
4.15 สิทธิมนุษยชนของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
4.16 สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องคุมขัง
4.17 สิทธิมนุษยชนของผู้พ้นโทษ
4.18 สิทธิมนุษยชนของผู้เสียหาย (เหยื่ออาชญากรรม)
4.19 สิทธิมนุษยชนของชุมชน
4.20 สิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการสงเคราะห์จากรัฐ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย