สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้บริโภค

สภาพปัญหา

ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและการมี ระบบตลาดที่ขาดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมทำให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่ออย่างไม่มีทางเลือก ประกอบกับการมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริโภคอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างพอเพียงและอย่างทันเหตุการณ์ ดังนั้นพื้นฐานของระบบผู้บริโภคที่ต้อง พึ่งพิงความรับผิดชอบทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคยังคงต้องได้รับการพัฒนา เพื่อนำไปสู่ สังคมที่ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและมีค่านิยมที่เหมาะสมคือเป็นการบริโภคโดยการ คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อมด้วย มิใช่การบริโภคเพื่อสนองความต้อง การของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว

ปัจจุบันสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายปัจจุบัน ได้กำหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่ จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการ ใช้สินค้าหรือบริการ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญา สิทธิที่จะไดรับ การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดกำหนดสิทธิของผู้บริโภคไว้ใน มาตรา 57 ว่าด้วยสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย บัญญัติ โดยในวรรคหนึ่งได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการ กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ในท่ามกลางกระแสของการทำธุรกิจที่นิยมใช้การส่งเสริมการขายและการโฆษณา เป็นเครื่องมือที่สำคัญ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ที่กล่าวไว้ข้างต้นยังคงอ่อนด้อยอยู่และยังคงมีปัญหาจากปัจจัยอื่นปรากฎอยู่ดังต่อไปนี้

1. ผู้บริโภคมีค่านิยมในการบริโภคไม่เหมาะสม

2. ผู้บริโภคขาดข้อมูลและเข้าไม่ถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

3. ผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภคขาดการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องของรัฐก่อนขั้นตอนการตัดสินใจของรัฐ เช่นไม่มีผู้แทนของผู้บริโภคอยู่ใน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการอาหาร คณะกรรมการยา คณะกรรมการ กำหนดราคาสินค้า ฯลฯ

4. ข้อจำกัดของกฎหมายในบางประเด็นเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองสิทธิของ ผู้บริโภค ได้แก่ ประเด็นภาระในการพิสูจน์ความผิดตกเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคในการ พิสูจน์ความเสียหาย ประเด็นกฎหมายลักษณะคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ และความเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมในกรณีสินค้า และบริการสาธารณะ

5. กลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคขาดประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน คือ ในภาครัฐยังคงมีข้อจำกัดด้านความเป็นกลางระหว่าผู้บริโภคและผู้ผลิต การปกปิด ข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนหรือพิสูจน์ปัญหาขาดประสิทธิภาพใน ภาคเอกชนนั้นตัวแทนผู้บริโภคมีจำนวนจำกัดและ ขาดสมรรถนะ โดยในขณะเดียวกัน ขั้นตอนการเรียกร้องความเป็น ธรรมซึ่งใช้หลักให้เป็นภาระของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เสียหาย เป็นผู้พิสูจน์เป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

มาตรการเร่งด่วน

1. เร่งรัดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ตามที่ได้กำหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญ มาตรา 57 ซึ่งจะเป็นองค์กรอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทำหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นใน การกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (พ.ศ 2543-2544)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย

2. เร่งรัดการออกกฎหมาย พ.ร.บ การแข่งขันทางการค้า (อยู่ระหว่าง การพิจารณาของสภา) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาด หรือการแข่งขันในการ ประกอบธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม และใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคหรือสมาคมตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้ม ครองผู้บริโภค มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหาย แทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคม ได้แล้วแต่กรณี

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (พ.ศ 2543-2544)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย

3. เร่งรัดให้ให้มีการนำหลักเรื่องภาระในการพิสูจน์ความผิด ความเสีย หาย จากการให้เป็นหน้าที่ของโจทก์ (ผู้เสียหาย/ ผู้บริโภค) ให้เปลี่ยนแปลงมาเป็น ภาระของจำเลย (ผู้ผลิต/ ผู้จำหน่าย / ผู้ประกอบการ) หรือหลักความรับผิดอย่าง เคร่งครัด มาใช้ในการพิสูจน์การกระทำผิดเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค

ระยะเวลาดำเนินการ : 2 ปี (พ.ศ 2543-2544)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมคุ้ม ครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย

มาตรการระยะยาว

1. จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านบริโภคศึกษา เพื่อเป็นการสร้าง ค่านิยมในการบริโภคที่เหมาะสม ให้เข้าใจถึงสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อให้มี ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผู้บริโภคและผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ : 10 ปี (พ.ศ 2543-2552)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมคุ้ม ครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย

2. การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในประเด็น ต่อไปนี้

  • ปรับปรุงมาตรการในการลงโทษผู้ประกอบการที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค ตามบทกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปโดยเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ กระทำผิดซ้ำ
  • ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมาย กฎกระทรวงด้านคุ้มครอง ผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและได้รับความคุ้มครองอย่างจริงจัง และเป็นธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ : 5 ปี (พ.ศ 2543-2547)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมคุ้ม ครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริโภค ตัวแทนผู้บริโภค และองค์กรผู้บริโภคได้ รับข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริโภคที่มีคุณค่าต่อชีวิต และเป็นธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ : 10 ปี (พ.ศ 2543-2552)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมคุ้ม ครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย

4.1 สิทธิมนุษยชนของเด็ก
4.2 สิทธิมนุษยชนของสตรี
4.3 สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
4.4 สิทธิมนุษยชนของคนพิการ
4.5 สิทธิมนุษยชนของผู้ป่วย
4.6 สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์
4.7 สิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย
4.8 สิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าว
4.9 สิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัย
4.10 สิทธิมนุษยชนของคนไร้สัญชาติ
4.11 สิทธิมนุษยชนคนจน
4.12 สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน
4.13 สิทธิมนุษยชนของเกษตรกร
4.14 สิทธิมนุษยชนของผู้บริโภค
4.15 สิทธิมนุษยชนของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
4.16 สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องคุมขัง
4.17 สิทธิมนุษยชนของผู้พ้นโทษ
4.18 สิทธิมนุษยชนของผู้เสียหาย (เหยื่ออาชญากรรม)
4.19 สิทธิมนุษยชนของชุมชน
4.20 สิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการสงเคราะห์จากรัฐ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย