Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการแม่บทว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

ความนำ

ประเทศไทยได้เริ่มมีความตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว และมีองค์การเอกชนที่ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิทักษ์และให้การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จำนวนหลายองค์การ ทั้งที่ระดับชุมชน ระดับชาติและระดับภูมิภาค

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้รับรองสิทธิและ เสรี ภาพของปวงชนชาวไทยไว้ในหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลและ ของชุมชนที่สำคัญยิ่งก็คือ รัฐธรรมนูญได้ระบุถึงกลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าว ในรูปแบบขององค์กรอิสระต่างๆ เช่น ศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น

ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ กระบวนการสรรหา แต่งตั้งตลอดจน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไว้

สาระสำคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวก็คือ การให้องค์การ เอกชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการทั้งในกระบวนการสรรหา การเข้าร่วมในคณะกรรม การฯ การปฏิบัติ งานทั้งในเรื่องการรับคำร้องเรียนและในการตรวจสอบสถานการณ์การ ละเมิด สิทธิมนุษยชนด้วย ซึ่งองค์การเหล่านี้ กฎหมายระบุว่าต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายไทย

เพื่อให้การพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้รัฐมีนโยบายที่ ส่งเสริมปกป้องและพัฒนาสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ตามที่ระบุไว้ในรัฐ ธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 อีกทั้งมีการสร้างความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ตลอดจนมีหลักประกันสำหรับผู้ทำงาน เพื่อผู้ด้อย โอกาสและช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์ความเป็นธรรมในสังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทในเรื่อง "ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน" ไว้

ความหมายของ "ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน"

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น อาจให้ความหมายของ"ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน" ได้ว่าเป็นองค์กร กลุ่มหรือบุคคลที่มีวัตถุประสงค์จะทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การ พัฒนาชนบท การช่วยเหลือกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสโดยไม่ฝักใฝ่กลุ่มหรือพรรคการเมือง ใดเป็นการเฉพาะ อีกทั้งไม่แสวงหากำไร มุ่งเพียงการช่วยเหลือและสร้างสรรค์ความ เป็นธรรมในสังคม องค์กรหรือกลุ่มดังกล่าวนี้มีทั้งทีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น มูลนิธิ สมาคม หรือไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้ เช่น องค์กรประชาธิปไตย องค์กรประชาชน ที่รวมตัวกันใน รูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่ม โครงการ คณะกรรมการ เป็นต้น

กิจกรรมของ "ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน"

กิจกรรมกรรมของ "ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน" มีลักษณะที่เป็นแนวหน้าในการ เคลื่อนไหวในระดับสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิและความเป็นธรรมของผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งอาจแบ่งลักษณะของกิจกรรมได้ดังนี้

1. เสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิและความ ไม่เป็นธรรมต่างๆ ต่อสาธารณะ
2. รณรงค์ต่อสาธารณชนในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิและความไม่เป็นธรรม ต่างๆ
3. ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นตัวแทนกลุ่มในการเจรจาต่อรองกับรัฐ คณะกรรมการ บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนแทนผู้ด้อยโอกาส เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ สิทธิและกรณีความไม่เป็นธรรมต่างๆ
4. เป็นตัวแทนกลุ่มผู้เสียประโยชน์ดำเนินการทางกฎหมายหรือใช้ช่องทาง กฎหมายในการแก้ไขปัญหา
5. สร้างเครือข่ายองค์กรและแสวงหาพันธมิตรในด้านการเคลื่อนไหวด้านสิทธิ มนุษยชน

ประเด็น/ หัวข้อ/ สาระสำคัญ

1. การรวมตัว/ ก่อตั้งจดทะเบียนองค์การเพื่อปฏิบัติงานในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิ มนุษยชน

1.1 สภาพปัญหา

1.2 สาเหตุของปัญหา

1.3 ผลกระทบ

1.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

2. การจดทะเบียนขององค์การสิทธิมนุษยชนต่างประเทศในประเทศไทย

2.1 สภาพปัญหา

2.2 สาเหตุของปัญหา

2.3 ผลกระทบ

2.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

3. การปฏิบัติงานขององค์การ"ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน" ไทย

3.1 สภาพปัญหา

3.2 สาเหตุของปัญหา

3.3 ผลกระทบ

3.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1.องค์การสิทธิมนุษยชนบางองค์การที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ควรมีสิทธิฟ้องคดีอาญาในฐานะผู้เสียหายหรือเป็นผู้แทน ผู้เสียหายในคดีอาญา เช่น กรณีเด็ก สตรี คนพิการ

2.ควรให้องค์การสิทธิมนุษยชนมีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในฐานะ ที่เป็นตัวแทนผู้เสียหาย

3.รัฐต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ในประเด็นที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ และควรมีข้อกำหนดให้องค์การเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจทุกระดับและ มีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย

4.รัฐต้องจัดการศึกษาให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจเรื่องการใช้สิทธิของประชาชน

4.การปฏิบัติงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

4.1 สภาพปัญหา

4.2 สาเหตุของปัญหา

4.3 ผลกระทบ

4.5 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

5. งบประมาณ

5.1 สภาพปัญหา

5.2สาเหตุของปัญหา

5.3 ผลกระทบของปัญหา

5.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

  1. องค์การเอกชนร่วมกับรัฐปรับระเบียบและกรอบวิธีการทำงานให้สอดคล้องกัน
  2. สอดแทรก/บูรณาการ การศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกเรื่องทุกขั้น ตอนและทุกระดับ
  3. องค์การเอกชนต้องจัดระบบงบประมาณและจัดทำบัญชีงบดุลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ
  4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปีสำหรับกิจกรรมส่งเสริมคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนขององค์การเอกชน
  5. ปรับปรุงระเบียบการใช้งบประมาณกับองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคล เป็นระบบเงินอุดหนุน และการสนับสนุนควรใช้แนวปฏิบัติเช่นที่กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนองค์การเอกชน
  6. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบเพื่อเอื้ออำนวย ให้มีการยกเว้นภาษีรายได้ สำหรับองค์การด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอื่นๆและให้ผู้บริจาคสามารถนำเงิน บริจาคต่อองค์การเหล่านี้ไปหักค่าใช้จ่ายได้

4.1 สิทธิมนุษยชนของเด็ก
4.2 สิทธิมนุษยชนของสตรี
4.3 สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
4.4 สิทธิมนุษยชนของคนพิการ
4.5 สิทธิมนุษยชนของผู้ป่วย
4.6 สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์
4.7 สิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย
4.8 สิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าว
4.9 สิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัย
4.10 สิทธิมนุษยชนของคนไร้สัญชาติ
4.11 สิทธิมนุษยชนคนจน
4.12 สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน
4.13 สิทธิมนุษยชนของเกษตรกร
4.14 สิทธิมนุษยชนของผู้บริโภค
4.15 สิทธิมนุษยชนของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
4.16 สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องคุมขัง
4.17 สิทธิมนุษยชนของผู้พ้นโทษ
4.18 สิทธิมนุษยชนของผู้เสียหาย (เหยื่ออาชญากรรม)
4.19 สิทธิมนุษยชนของชุมชน
4.20 สิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการสงเคราะห์จากรัฐ

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com