สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สิทธิมนุษยชน

บทที่ 1 ปฐมบท
บทที่ 2 นโยบายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนตามกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 5 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
บทที่ 6 การส่งเสริมการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน
บทที่ 7 กลไกการบริหารการจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 7 กลไกการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ แม่บทด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ มนุษยชนในประเทศไทย ตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่าง ประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน และ ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดและวางแผนในทุกขั้นตอน และเป็นที่ยอมรับ ของทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ รองรับเพื่อให้เกิดการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างรูปธรรมต่อไป

เมื่อแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ โดยจะเริ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนโยบาย และแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน ไปจัดทำแผนของหน่วยงานนั้น รองรับและจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเสนอไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้แล้ว หน่วยงานนั้นจะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ ปี เพื่อเป็นเครื่องมือในดำเนินการต่อไป

1. วัตถุประสงค์

   1.1 เพื่อให้มีองค์การในการจัดระบบประสานแผนงาน แผนเงิน ของส่วนราช การต่างๆ และเพื่อให้สนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของนโยบายและแผน ปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน
   1.2 เพื่อให้มีการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องทุกระดับรวม ทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
   1.3 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกตรวจสอบต่างๆ ของรัฐให้มีความสมบูรณ์ เป็นเครือข่ายครอบคลุมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งมีวิธีการเยียวยา การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ อย่างจริงจัง

2. เป้าหมาย

   2.1 ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน มีการใช้นโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเครื่องมือและแนวทางในการ ปฏิบัติงาน
   2.2 ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน จัดทำคำของบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของนโยบายและแผน ปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน
   2.3 ส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน รายงานผลตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   2.4 คณะกรรมการพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจนำแผนปฏิบัติการไปใช้ ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการประสานดำเนินงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3. การจัดตั้งองค์กรประสานนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน

จัดให้มีองค์กรรับผิดชอบในการประสานนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ เอกชน องค์กร พัฒนา เอกชน นักวิชาการและประชาชน ดังนี้

  1.1 คณะกรรมการประสานนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย รองประธานกรรมการ
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองประธานกรรมการ
(4) อัยการสูงสุด กรรมการ
(5) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
(6) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
(7) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
(8) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
(9) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
(10) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
(11) ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรรมการ
(12) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
(13) ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
(14) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
(15) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
(16) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
(17) ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ
(18) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 คน กรรมการ
(19) ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 คน กรรมการ
(20) ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 คน กรรมการ
(21) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการประสานนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน กรรมการและเลขานุการ
(22) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการประสานนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   (1) กำหนดแนวทางและประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ
   (2) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการในการดำเนินงาน คุ้ม ครองสิทธิมนุษยชนตามแผนแม่บทสิทธิมนุษยชน ของส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี และเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป
   (3) สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน
   (4) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ด้าน สิทธิมนุษยชน เสนอคณะรัฐมนตรี
   (5) ตรวจสอบการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการพิจารณาเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเพิกถอน ข้อสงวนต่างๆ
   (6) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร
   (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  1.2 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการประสานนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่ บทด้านสิทธิมนุษยชน ให้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการประสานนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บท ด้านสิทธิมนุษยชน ทำหน้าที่บริหารงานให้กับคณะกรรมการ เป็นหน่วยงานภายใน สำนักนายกรัฐมนตรี

การประสานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การ พัฒนาเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ในการระดมทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานดัง ต่อไปนี้

   1. ให้มีการจัดทำแผนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนมา เป็นกรอบแนวทางจัดทำแผนของหน่วยงาน เพื่อให้เข้าสู่ระบบการจัดทำคำของบประมาณ ของหน่วยงานนั้น ๆ
   2. ให้มีการระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร พัฒนาเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพิทักษ์และคุ้ม ครองสิทธิมนุษยชน ตามแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน
   3. การจัดทำคำของบประมาณประจำปีของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายและ แผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน
   4. เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำ ปีของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือใน การบริหาร งานของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน

เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร พัฒนาเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิ มนุษยชน มีความก้าวหน้าและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงให้มีการการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามแผน ดังนี้
   1. ให้มีการสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน และให้นำข้อมูลที่ได้มา ใช้ในการปรับปรุงแผนงานและโครงการประจำปี อย่างต่อเนื่อง
   2. ให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ การแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีสำนักงานเลขานุการคณะ กรรมการประสานนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน เป็นแกนกลาง ในการประสานการติดตามการดำเนินงานนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิ มนุษยชน
   3. ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บท ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ โดยสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอิสระเพื่อให้ทราบ ถึงผลกระทบจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และผลกระทบด้านอื่นๆ เพื่อนำไปปรับปรุง การดำเนินงานต่อไป
   4. ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิ มนุษยชน ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย