สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

  1. ความถนัดที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลต่างๆ ในชุมชนทำให้การแบ่งงานซึ่งก่อให้เกิดความชำนาญ และนำไปสู่การเพิ่มปริมาณผลผลิตรวม ซึ่งทำให้ชุมชนมีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น
  2. การค้าระหว่างประเทศมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของปริมาณและชนิดของทรัพยากรการผลิต และความแตกต่างในด้านความชำนาญและความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตในแต่ละประเทศ
  3. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ระหว่างภูมิภาคหรืออาณาเขตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป
  4. เศรษฐศาสตร์ทั่วไปเป็นการศึกษาที่เน้นภายในประเทศ ส่วนเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเน้นการมองปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาในแง่ระหว่างประเทศ
  5. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศประกอบด้วย เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

ทำไมจึงมีการค้าระหว่างประเทศ

ตามข้อสรุปของ อดัม สมิธ การแบ่งงานกันทำจะทำให้เกิดความชำนาญ ความชำนาญจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณผลผลิตรวม การเพิ่มผลผลิตรวมย่อมทำให้บุคคลในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยนำสินค้าและบริการที่ตนผลิตได้ไปแลกสินค้าและบริการอื่นที่ตนไม่ได้ผลิต การค้าระหว่างบุคคลในชุมชนเดียวกันหรือต่างชุมชนกัน เกิดขึ้นเนื่องจากการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญที่แตกต่าง การค้าระหว่างประเทศก็เกิดขึ้นจากจากเหตุผลเบื้องต้นอย่างเดียวกันนี้ การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ

  1. ความแตกต่างของปริมาณและชนิดของทรัพยากรการผลิต ประเทศที่มีปัจจัยการผลิตชนิดใดมากเมื่อเทียบกับอุปสงค์ ราคาปัจจัยชนิดนั้นจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ประเทศนั้นจะเป็นผู้ผลิตและส่งสินค้านั้นไปขาย เช่น ญี่ปุ่นสามารถผลิตนาฬิกาข้อมือด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าสวิตเซอร์แลนด์ เพราะค่าจ้างถูกกว่า ผลปรากฏว่านาฬิกาจาก ญี่ปุ่นได้แย่งตลาดไปจากผู้ผลิตเก่าแก่
  2. ความแตกต่างในด้านความชำนาญ และความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตในแต่ละประเทศ ความมากน้อยของทรัพยากรไม่ใช่สิ่งที่กำหนดต้นทุนเพียงอย่างเดียว นอกจากต้นทุนปัจจัยการผลิตแล้ว ประสิทธิภาพและความชำนาญของปัจจัยการผลิตก็เป็นสิ่งสำคัญด้วย ต้องอาศัยแรงงานที่มีความละเอียดถี่ถ้วนและมีความถนัด

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคืออะไร

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคหรืออาณาเขตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป
ประเภทต่างๆ ของการแลกเปลี่ยนในเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การซื้อขายสินค้าและบริการ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต การเคลื่อนย้ายธุรกิจการประกอบการ การถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีต่างๆ
“อาณาเขตทางเศรษฐกิจ” และ “อาณาเขตทางการเมือง” แตกต่างกัน อาณาเขตทางเศรษฐกิจกำหนดโดยคำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ส่วนอาณาเขตทางการเมืองกำหนดโดยคำนึงถึงปัจจัยทางการเมือง

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

เศรษฐศาสตร์คือ ศาสตร์ที่ศึกษาถึงการเลือกหาหนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตอันมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์อันมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งเศรษฐศาสตร์จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ 2 ประการคือ

(1) การจัดสรรทรัพยากรการผลิตให้กับหน่วยการผลิต และ
(2) การใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเต็มกำลัง

การศึกษาเศรษฐศาสตร์แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ

  1. เศรษฐศาสตร์ระดับย่อย เรียกว่า เศรษฐศาสตร์จุลภาค หรือ จุลเศรษฐศาสตร์ ศึกษาเศรษฐกิจของหน่วยย่อย เช่น ราคาของสินค้าแต่ละชนิด ผลผลิตของอุตสาหกรรม ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาจุลภาคคือ ทฤษฎีราคา ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต และทฤษฎีการกำหนดผลตอบแทนปัจจัยการผลิต
  2. เศรษฐศาสตร์ระดับกว้าง เรียกว่า เศรษฐศาสตร์มหภาค หรือ มหเศรษฐศาสตร์ ศึกษาเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น รายได้ประชาชาติ การลงทุน ระดับราคาสินค้า การใช้จ่ายของรัฐบาล ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ปัญหามหภาค คือ ทฤษฎีการกำหนดรายได้และการจ้างงานทั่วไป ทฤษฎีการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเงิน

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป เป็นการศึกษาที่เน้นภายในประเทศ ส่วนเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เน้นการมองปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาในแง่ระหว่างประเทศ เหตุที่ต้องแยกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศออกมาต่างหาก เพราะมีปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศหลายประการที่แตกต่างจากเศรษฐกิจภายในประเทศ ได้แก่
(1) แต่ละประเทศเป็นหน่วยทางการเมืองที่แยกจากกัน
(2) อุปสรรคการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต
(3) การใช้เงินตราต่างสกุล
(4) นโยบายเศรษฐกิจแตกต่างกัน
(5) ตลาดแยกจากกัน และ
(6) มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างกัน

ของเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์ดการเงินระหว่างประเทศ

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แนวความคิดของนักเศรษฐศษสตร์สำนักคลาสสิก และแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักนีโอคลาสสิก ทั้ง 2 สำนักต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและตอบคำถาม เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีคำถามหลักๆ คือ

(1) อะไรคือโครงสร้าง วิถี และรูปแบบของการค้าระหว่างประเทศ
(2) อัตราการค้าเป็นเท่าไร
(3) อะไรคือผลประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศ

ทฤษฎีนโยบายการค้า เป็นการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบกระเทือนข้อกีดขวางทางการค้า ที่มีต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพการใช่ปัจจัยการผลิตและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ เป็นการศึกษาปัญหาการค้าในแบบเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (Positive economics) ส่วนทฤษฎีนโยบายการค้าเป็นการศึกษาแบบเศรษฐศาสตร์นโยบาย (Normative economics)

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย