สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  1. ในการวัดการค้าระหว่างประเทศ เราดูจากสัดส่วนการค้าและอัตราส่วนการค้า สัดส่วนการค้า เป็นการวัดความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศของประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นที่มีต่อการค้าของโลก อัตราส่วนการค้า เป็นการวัดความสำคัญของการค้าต่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
  2. การค้าและการติดต่อทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมักจะมีการชำระเงินระหว่างประเทศควบคู่กัน
  3. การจัดระเบียบการเงินระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1

การค้าระหว่างประเทศ

มูลค่าสินค้าเข้าบันทึกตามระบบ C.I.F. (Cost Insurance freight) และมูลค่าของสินค้าออกบันทึกตามระบบ F.O.B. (Free On Board)
การคำนวณมูลค่าสินค้าออก และสินค้าเข้าในอัตราร้อยละของการค้าโลก คำนวณได้ดังต่อไปนี้

  • มูลค่าสินค้าออก (หรือสินค้าเข้า) ของกลุ่มประเทศ X100
  • มูลค่าสินค้าออก (หรือสินค้าเข้า) ของโลก

การเปรียบเทียบความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทีมีต่อระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ อาจพิจารณาได้จาก สัดส่วนการค้า (Trade Ratio) ซึ่งคำนวณจาก มูลค่าการค้าเฉลี่ย หารด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาติเบื้องต้น (GNP)

สัดส่วนการค้าโลกของประเทศใดๆ (หรือกลุ่มประเทศใด) ในการค้าโลก คือการวัดความสำคัญด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศนั้น (หรือกลุ่มประเทศนั้น) ที่มีต่อการค้าโลก สัดส่วนการค้าคำนวณจากค่าเฉลี่ยของผลรวมของมูลค่าสินค้าออกและสินค้าเข้า ซึ่งคิดเป็นร้อยละของมูลค่าการค้าของโลก

การเงินระหว่างประเทศและวิวัฒนาการการจัดระเบียบการเงินระหว่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนตลาด (Market exchange rate) คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้สำหรับ ซื้อ-ขาย เงินตราต่างประเทศระหว่างเอกชนด้วยกัน อัตราแลกเปลี่ยนตลาดมักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอุปสงค์และอุปทานเงินตราต่างประเทศซึ่งผันแปรตลอดเวลา

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (Official exchange rate) คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้สำหรับการ ซื้อ-ขาย เงินตราต่างประเทศ ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับธนาคารกลาง หรือธนาคารชาติ มักกำหนดไว้คงที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่หลังจากมีวิกฤตการณ์ทางการเงิน เกือบทุกประเทศจึงยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนทางการและปล่อยให้มีแต่อัตราแลกเปลี่ยนตลาด

อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว (Floating rate) คือ การยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนทางการชั่วคราว ซึ่งแปรเปลี่ยนตามสภาพอุปสงค์และอุปทานของตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง

การจัดระเบียบการเงินระหว่างประเทศ เริ่มมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงแก้ไขมาตลอด แต่เนื่องจากโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงด้านอื่นๆ ทำให้การจัดระเบียบการเงินระหว่างประเทศมีอุปสรรคมาก

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย