สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

  1. การศึกษาโครงสร้างการค้าของโลกพบว่า การค้าของโลกส่วนมากเกิดขึ้นภายในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นการค้าระหว่างประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ส่วนการค้าภายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันมีปริมาณน้อยมาก
  2. สินค้าเข้าและสินค้าออกของประเทศต่างๆ แบ่งเป็นสินค้าขั้นปฐม และสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าออกของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นปฐม ในขณะที่สินค้าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม
  3. สินค้ออกของประเทศกำลังพัฒนา ส่วนมากมีปัญหาการกระจุกตัว กล่าวคือสินค้าออกส่วนมากของประเทศเหล่านั้นประกอบด้วยสินค้าขั้นปฐมเพียง 2-3 ชนิด ซึ่งมีราคาขึ้นลงไม่แน่นอน

โครงสร้างการค้าและองค์ประกอบของสินค้า

สินค้าขั้นปฐมมีปัญหาความไม่แน่นอนของราคาในตลาดโลก อีกทั้งประเทศผู้สั่งเข้า ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ประเทศ อุตสาหกรรม มักเก็บภาษีขาเข้าสินค้าขั้นปฐมในอัตราสูง เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ ปัญหาสำคัญของสินค้าขั้นปฐมคือราคา ซึ่งมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรุนแรงอยู่เสมอ และยังมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้า อุตสาหกรรม

ปัญหาการกระจุกตัวของสินค้าออก

ประเทศกำลังพัฒนาต้องพึ่งพิงสินค้าขั้นปฐม ซึ่งมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัญหาการกระจุกตัวของสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิด ทำให้มีรายรับเงินตราต่างประเทศไม่แน่นอน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อเนื่องอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงมีความพยายามแสวงหามาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดตั้งมูลภัณฑ์กันชน

เครื่องมือบางอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

  1. เส้นเป็นไปได้ในการผลิต คือเส้นซึ่งแสดงจำนวนต่างๆ ของสินค้า 2 ชนิด ที่ประเทศหนึ่งสามารถผลิตได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่งและด้วยเทคนิคการผลิตที่มีอยู่ในขณะนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พฤติสัมพันธ์แห่งการผลิต คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต และจำนวนผลผลิต ที่ได้จากการใช้ปัจจัยเหล่านั้น
  3. เส้นแห่งความพอใจเท่ากันของสังคมมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกับเส้นความพอใจเท่ากันของบุคคล เส้นความพอใจเท่ากันของสังคมคือเส้นซึ่งแสดงถึงจำนวนต่างๆ ของสินค้า 2 ชนิด ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับความพอใจเท่ากัน
  4. Edgeworth-Bowley Box Diagram สร้างจากเส้นผลผลิตเท่ากันของสินค้า 2 ชนิด ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและและจำนวนปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้ รวมทั้งผลของการค้าที่มีต่อการจัดสรรทรัพยากร และผลตอบแทนที่ปัจจัยการผลิตได้รับ
  5. ส่วนเกินผู้บริโภค คือ ส่วนต่างระหว่างราคาที่ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อให้ได้สินค้านั้นมา กับราคาจริงที่ผู้บริโภคต้องจ่ายให้กับผู้ขายในการซื้อสินค้านั้น ส่วนเกินผู้ผลิตคือ ส่วนต่างระหว่างราคาที่ผู้ผลิตยินดีที่จะรับเพื่อผลิตสินค้านั้นออกมาขาย กับราคาจริงที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายสินค้านั้นในตลาด

เส้นเป็นไปได้ในการผลิต ค่าเสียโอกาส และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนสินค้ากับราคาสัมพัทธ์

เส้นเป็นไปได้ในการผลิต (Production possibility curve) คือ เส้นซึ่งแสดงถึงจำนวนต่างๆ ของสินค้า 2 ชนิดที่ประเทศหนึ่งสามารถผลิตได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง และด้วยเทคนิคการผลิตที่มีอยู่ในขณะนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เส้นความพอใจเท่ากัน คือเส้นซึ่งแสดงถึงจำนวนต่างๆ ของปัจจัยการผลิต 2 ชนิด ในการผลิตสินค้า

ผลผลิตศักยภาพ คือผลผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ทั้งหมดภายในระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ส่วนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง คือผลผลิตที่ได้จริงซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับผลผลิตศักยภาพ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจะมากกว่าผลผลิตศักยภาพไม่ได้

ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีการใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่างเต็มที่แล้ว จำนวนสินค้าชนิดหนึ่งที่ต้องลดลง คือค่าเสียโอกาสของการผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่งในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

พฤติสัมพันธ์แห่งการผลิตในทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ

พฤติสัมพันธ์แห่งการผลิต หรือฟังก์ชันการผลิต คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต และจำนวนผลผลิตที่ได้จากการใช้ปัจจัยเหล่านั้น เช่น ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง ต้องใช้ปัจจัย 2 อย่าง คือแรงงานและอุปกรณ์เครื่องมือ (ทุน) เป็นต้น

ฟังก์ชันการผลิตแบบ Neoclassic แสดงถึงอัตราส่วนผสมของปัจจัยการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปัจจัยการผลิตใช้ทดแทนกันได้ ส่วนฟังก์ชันการผลิตแบบ Leontief แสดงถึงอัตราส่วนผสมของปัจจัยการผลิตแบบคงที่ นั่นคือปัจจัยการผลิตใช้ทดแทนกันไม่ได้

» ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

» โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

» ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

» เส้นความพอใจเท่ากัน

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

» ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)

» ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

» ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

» อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

» นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

» ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

» ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

» ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศ

» ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

» ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» องค์การระหว่างประเทศ

» ธนาคารโลก

» ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

» การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

» ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

» นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ

» ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

» การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

» ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย