สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

  1. การศึกษาโครงสร้างการค้าของโลกพบว่า การค้าของโลกส่วนมากเกิดขึ้นภายในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นการค้าระหว่างประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ส่วนการค้าภายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันมีปริมาณน้อยมาก
  2. สินค้าเข้าและสินค้าออกของประเทศต่างๆ แบ่งเป็นสินค้าขั้นปฐม และสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าออกของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นปฐม ในขณะที่สินค้าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม
  3. สินค้ออกของประเทศกำลังพัฒนา ส่วนมากมีปัญหาการกระจุกตัว กล่าวคือสินค้าออกส่วนมากของประเทศเหล่านั้นประกอบด้วยสินค้าขั้นปฐมเพียง 2-3 ชนิด ซึ่งมีราคาขึ้นลงไม่แน่นอน

โครงสร้างการค้าและองค์ประกอบของสินค้า

สินค้าขั้นปฐมมีปัญหาความไม่แน่นอนของราคาในตลาดโลก อีกทั้งประเทศผู้สั่งเข้า ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ประเทศ อุตสาหกรรม มักเก็บภาษีขาเข้าสินค้าขั้นปฐมในอัตราสูง เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศ ปัญหาสำคัญของสินค้าขั้นปฐมคือราคา ซึ่งมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรุนแรงอยู่เสมอ และยังมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้า อุตสาหกรรม

ปัญหาการกระจุกตัวของสินค้าออก

ประเทศกำลังพัฒนาต้องพึ่งพิงสินค้าขั้นปฐม ซึ่งมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัญหาการกระจุกตัวของสินค้าออกเพียงไม่กี่ชนิด ทำให้มีรายรับเงินตราต่างประเทศไม่แน่นอน ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อเนื่องอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงมีความพยายามแสวงหามาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดตั้งมูลภัณฑ์กันชน

เครื่องมือบางอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

  1. เส้นเป็นไปได้ในการผลิต คือเส้นซึ่งแสดงจำนวนต่างๆ ของสินค้า 2 ชนิด ที่ประเทศหนึ่งสามารถผลิตได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่งและด้วยเทคนิคการผลิตที่มีอยู่ในขณะนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พฤติสัมพันธ์แห่งการผลิต คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต และจำนวนผลผลิต ที่ได้จากการใช้ปัจจัยเหล่านั้น
  3. เส้นแห่งความพอใจเท่ากันของสังคมมีลักษณะและคุณสมบัติเหมือนกับเส้นความพอใจเท่ากันของบุคคล เส้นความพอใจเท่ากันของสังคมคือเส้นซึ่งแสดงถึงจำนวนต่างๆ ของสินค้า 2 ชนิด ซึ่งจะทำให้สังคมได้รับความพอใจเท่ากัน
  4. Edgeworth-Bowley Box Diagram สร้างจากเส้นผลผลิตเท่ากันของสินค้า 2 ชนิด ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและและจำนวนปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้ รวมทั้งผลของการค้าที่มีต่อการจัดสรรทรัพยากร และผลตอบแทนที่ปัจจัยการผลิตได้รับ
  5. ส่วนเกินผู้บริโภค คือ ส่วนต่างระหว่างราคาที่ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อให้ได้สินค้านั้นมา กับราคาจริงที่ผู้บริโภคต้องจ่ายให้กับผู้ขายในการซื้อสินค้านั้น ส่วนเกินผู้ผลิตคือ ส่วนต่างระหว่างราคาที่ผู้ผลิตยินดีที่จะรับเพื่อผลิตสินค้านั้นออกมาขาย กับราคาจริงที่ผู้ผลิตได้รับจากการขายสินค้านั้นในตลาด

เส้นเป็นไปได้ในการผลิต ค่าเสียโอกาส และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนสินค้ากับราคาสัมพัทธ์

เส้นเป็นไปได้ในการผลิต (Production possibility curve) คือ เส้นซึ่งแสดงถึงจำนวนต่างๆ ของสินค้า 2 ชนิดที่ประเทศหนึ่งสามารถผลิตได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง และด้วยเทคนิคการผลิตที่มีอยู่ในขณะนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เส้นความพอใจเท่ากัน คือเส้นซึ่งแสดงถึงจำนวนต่างๆ ของปัจจัยการผลิต 2 ชนิด ในการผลิตสินค้า

ผลผลิตศักยภาพ คือผลผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ทั้งหมดภายในระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ส่วนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง คือผลผลิตที่ได้จริงซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับผลผลิตศักยภาพ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจะมากกว่าผลผลิตศักยภาพไม่ได้

ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีการใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่างเต็มที่แล้ว จำนวนสินค้าชนิดหนึ่งที่ต้องลดลง คือค่าเสียโอกาสของการผลิตสินค้าอีกชนิดหนึ่งในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

พฤติสัมพันธ์แห่งการผลิตในทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ

พฤติสัมพันธ์แห่งการผลิต หรือฟังก์ชันการผลิต คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต และจำนวนผลผลิตที่ได้จากการใช้ปัจจัยเหล่านั้น เช่น ในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่ง ต้องใช้ปัจจัย 2 อย่าง คือแรงงานและอุปกรณ์เครื่องมือ (ทุน) เป็นต้น

ฟังก์ชันการผลิตแบบ Neoclassic แสดงถึงอัตราส่วนผสมของปัจจัยการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปัจจัยการผลิตใช้ทดแทนกันได้ ส่วนฟังก์ชันการผลิตแบบ Leontief แสดงถึงอัตราส่วนผสมของปัจจัยการผลิตแบบคงที่ นั่นคือปัจจัยการผลิตใช้ทดแทนกันไม่ได้

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย