Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

เส้นความพอใจเท่ากัน

เส้นความพอใจเท่ากัน (Individual Indifference Curve) หรือ IC เป็นเส้นที่แสดงให้เห็นจำนวนต่างๆ ของสินค้า 2 ชนิด ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจเท่ากัน ส่วนประกอบของสินค้า X และ Y ในปริมาณต่างๆกัน ซึ่งให้ความพอใจแก่ผู้บริโภคเท่ากัน เส้นความพอใจเท่ากันใช้ศึกษาผู้บริโภคเป็นรายบุคคล ส่วนเส้นความพอใจของสังคม (Community indifference curve) ใช้สำหรับผู้บริโภคทุกคนรวมกัน

เส้นความพอใจเท่ากันของบุคคลและของสังคม มีคุณสมบัติและลักษณะเหมือนกัน ส่วนที่ต่างกันคือ เส้นความพอใจเท่ากันของบุคคลใช้วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาค ส่วนเส้นความพอใจเท่ากันของสังคมใช้วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาค

ส่วนเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดดุลยภาพการผลิต และการบริโภคของสังคม

เงื่อนไขดุลยภาพการผลิต คือ MRPT=dY/dX
เงื่อนไขดุลยภาพของการบริโภค คือ MRS = dY/dX =Px/Py

Edgeworth-Bowley Box Diagram

เป็นเครื่องมือง่ายๆ แต่ให้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก เราใช้ ช่วยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันการผลิต ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ และจำนวนปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้ รวมทั้งผลของการค้าที่มีผลต่อการจัดสรรทรัพยากรและผลตอบแทนที่ปัจจัยการผลิตได้รับ

กำหนดสินค้าสองชนิด X และ Y ให้สินค้า X เป็นสินค้าเน้นหนักการใช้ปัจจัยแรงงาน ส่วนสินค้า Y เป็นสินค้าที่เน้นหนักปัจจัยทุน จากข้อกำหนดนี้สร้างแผนภาพแสดงเส้นผลผลิตเท่า ของสินค้าทั้งสอง นำแผนภาพของสินค้า Y (โดยกลับหัวและกลับข้าง) ไปต่อกับแผนภาพของสินค้า X เป็นรูปสี่เหลี่ยม เมื่อลากเส้นเชื่อมจุดสัมผัสของแผนภาพเส้นผลผลิตเท่า ของสินค้าทั้งสอง จะได้เส้น Contract หรือ Production efficiency locus

ส่วนเกินผู้บริโภคและส่วนเกินผู้ผลิต

ส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer’s Surplus) คือส่วนต่างระหว่างราคาที่ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อให้ได้สินค้านั้นมา (แทนที่จะออกจากร้านไปโดยไม่ได้สินค้านั้น) กับราคาจริงที่ผู้บริโภคต้องจ่ายให้กับผู้ขายในการซื้อสินค้านั้น

ส่วนเกินผู้ผลิต (Producer’s Surplus) คือ ส่วนต่างระหว่างราคาที่ผู้ผลิตยินดีที่จะรับเพื่อผลิตสินค้านั้นออกมาขาย กับราคาจริงที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายได้รับจากการขายสินค้านั้นในตลาด
 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com