สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

  1. สาระสำคัญทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิก มีพื้นฐานมาจากการแบ่งงานกันทำ และการค้าระหว่างประเทศเกิดจาก ความแตกต่างของต้นทุนการผลิตสินค้าระหว่างประเทศคู่ค้า
  2. ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น เมื่อปริมาณการผลิตรวมเท่ากับปริมาณการบริโภคและประเทศผู้ผลิตสินค้าตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
  3. การวิเคราะห์อุปทานของสินค้าที่จะแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับภาวะการผลิต และสภาพความต้องการของบุคคลในสังคม

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิก

  1. แนวคิดพาณิชย์นิยม เน้นความมั่งคั่งของประเทศ โดยผ่านการครองความได้เปรียบดุลการค้าระหว่างประเทศ
  2. ทฤษฎีความได้เปรียบสมบูรณ์คือ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศที่กล่าวว่าประเทศที่ผลิตสินค้าได้ถูกกว่าจะเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นแต่เพียงประเทศเดียว และส่งสินค้านั้นออกไปขายแก่ประเทศคู่ค้า
  3. ทฤษฎีความได้เปรียบเปรียบเทียบ คือ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศที่กล่าวว่าต้นทุนผลิตสินค้าเปรียบเทียบ เป็นตัวกำหนดชนิดของสินค้าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะผลิตและส่งออกไปขายให้แก่ประเทศคู่ค้า
  4. ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ เกิดจากการที่ประเทศทำการผลิตสินค้าที่ตนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  5. อัตราการค้า หมายถึงราคาสินค้าออกเทียบกับราคาสินค้าเข้า

แนวคิดพาณิชย์นิยมกับการค้าระหว่างประเทศ
แนวคิดพาณิชย์นิยมมีสาระสำคัญพอสรุปได้ คือพยายามให้ประเทศครองความได้เปรียบทางการค้าระหว่างประเทศ สะสมโลหะเงิน และทองคำ ด้วยนโยบายปกป้องทางการค้า ทั้งนี้เพื่อให้มีดุลการค้าเกินดุล

ทฤษฎีความได้เปรียบสัมบูรณ์
สาระสำคัญของทฤษฎีความได้เปรียบสัมบูรณ์ คือการที่ประเทศหนึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าประเภทหนึ่งเหนือประเทศคู่ค้า

ทฤษฎีความได้เปรียบเปรียบเทียบ
สะระสำคัญของทฤษฎีความได้เปรียบคือ การที่ประเทศมีต้นทุนเปรียบเทียบแตกต่างกัน ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ โดยแต่ละประเทศจะผลิตสินค้าที่มีต้นทุนเปรียบเทียบต่ำที่สุด

ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

อัตราการค้า
อัตราการค้าคืออัตราส่วนของราคาสินค้าเข้า ต้นทุนการผลิตเกี่ยวข้องกับลักษณะการผลิตสินค้าในแต่ละประเทศ

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย