สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

  • การวิเคราะห์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก จะต้องพิจารณาทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์
  • การพิจารณาด้านอุปทานใช้เส้นเป็นไปได้ในการผลิตเป็นเครื่องมือ ส่วนในการวิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์ใช้เส้นความพอใจของสังคม เป็นเครื่องมือ
  • เงื่อนไขดุลยภาพทางการค้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีดุลยภาพทางการผลิต และการบริโภคอีกทั้งจำนวนการส่งออกและนำเข้าของสินค้าชนิดเดียวกันในสองประเทศเท่ากัน

การพิจารณาด้านอุปทานในการค้าระหว่างประเทศ

ดุลยภาพการผลิตเกิดจากที่ผู้ผลิตจัดสรรทรัพยากรในการผลิตเพื่อผลิตสินค้าตามแนวทางของระดับและการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า จนกระทั่งอัตราการใช้แทนกันทางเทคนิคของสินค้า X ต่อสินค้า Y เท่ากับ อัตราส่วนราคาสินค้า X ต่อราคาสินค้า Y

การพิจารณาด้านอุปสงค์ในการค้าระหว่างประเทศ

ความพอใจของสังคมโดยส่วนรวมเกิดจากความพอใจของปัจเจกบุคคลมารวมกันและดุลยภาพของผู้บริโภคของปัจเจกบุคคลและของสังคมมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ดุลยภาพของการผลิตและการบริโภคก่อนและหลังการค้า

ที่ดุลยภาพก่อนการค้า การผลิต และการบริโภคของสังคมเท่ากัน แต่ภายหลังการค้าการบริโภคภายในประเทศอาจได้จากการผลิตและหรือการส่งออก

» ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

» โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

» ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

» เส้นความพอใจเท่ากัน

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

» ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)

» ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

» ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

» อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

» นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

» ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

» ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

» ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศ

» ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

» ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» องค์การระหว่างประเทศ

» ธนาคารโลก

» ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

» การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

» ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

» นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ

» ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

» การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

» ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย