สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

  • การวิเคราะห์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก จะต้องพิจารณาทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์
  • การพิจารณาด้านอุปทานใช้เส้นเป็นไปได้ในการผลิตเป็นเครื่องมือ ส่วนในการวิเคราะห์ทางด้านอุปสงค์ใช้เส้นความพอใจของสังคม เป็นเครื่องมือ
  • เงื่อนไขดุลยภาพทางการค้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีดุลยภาพทางการผลิต และการบริโภคอีกทั้งจำนวนการส่งออกและนำเข้าของสินค้าชนิดเดียวกันในสองประเทศเท่ากัน

การพิจารณาด้านอุปทานในการค้าระหว่างประเทศ

ดุลยภาพการผลิตเกิดจากที่ผู้ผลิตจัดสรรทรัพยากรในการผลิตเพื่อผลิตสินค้าตามแนวทางของระดับและการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า จนกระทั่งอัตราการใช้แทนกันทางเทคนิคของสินค้า X ต่อสินค้า Y เท่ากับ อัตราส่วนราคาสินค้า X ต่อราคาสินค้า Y

การพิจารณาด้านอุปสงค์ในการค้าระหว่างประเทศ

ความพอใจของสังคมโดยส่วนรวมเกิดจากความพอใจของปัจเจกบุคคลมารวมกันและดุลยภาพของผู้บริโภคของปัจเจกบุคคลและของสังคมมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ดุลยภาพของการผลิตและการบริโภคก่อนและหลังการค้า

ที่ดุลยภาพก่อนการค้า การผลิต และการบริโภคของสังคมเท่ากัน แต่ภายหลังการค้าการบริโภคภายในประเทศอาจได้จากการผลิตและหรือการส่งออก

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย