สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

  1. การค้าระหว่างประเทศ ทำให้ราคาสัมพัทธ์ของสินค้าเท่ากันและนำไปสู่การเท่ากันของราคาสัมพัทธ์ของปัจจัยการผลิต
  2. การมีและการใช้ปัจจัยการในการผลิตเป็นตัวกำหนดราคาสัมพัทธ์ของสินค้าและราคาสัมพัทธ์ของปัจจัยการผลิต

สาระสำคัญของทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและราคาปัจจัยภายหลังจากที่มีการค้าเกิดขึ้น แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยใช้เส้นเป็นไปได้ในการผลิตประกอบและแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาปัจจัยโดยใช้ Edgeworth-Bowley box diagram โดยที่ภายหลังการค้า ราคาสัมพัทธ์ของสินค้าภายในประเทศคู่ค้าทั้งสองเท่ากัน ซึ่งนำไปสู่สมภาพของราคาสัมพัทธ์ปัจจัยการผลิต

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมีและการใช้ปัจจัยการผลิต ราคาสินค้า และราคาปัจจัยการผลิต

ที่ระดับราคาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ผู้ผลิตใช้ปัจจัยการผลิตในสัดส่วนต่างกัน

ในกรณีการใช้ปัจจัยเน้นกลับ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการปรับตัวของอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งมีมาก การที่ราคาสัมพัทธ์ของแรงงานเพิ่มขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมชนิดนั้นเปลี่ยนไปผลิตสินค้าประเภทที่เน้นการใช้ทุน

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย