สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

  1. สาระสำคัญของทฤษฎีวัฎจักรชีวิตของสินค้าคือ การค้าเกิดจากความแตกต่างของความสามารถในการผลิต สินค้าของประเทศ อันเนื่องมาจากระดับวิทยาการการผลิตที่ต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเรียนรู้วิทยาการใหม่จากประเทศอื่น
  2. ต้นทุนการขนส่งทำให้การค้าระหว่างประเทศคู่ค้ามีน้อยลง
  3. การมีสินค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดระดับขั้นของการพัฒนาประเทศและรูปแบบการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภททรัพยากรธรรมชาติ

ทฤษฎีวัฎจักรชีวิตของสินค้า

เมื่อผู้ผลิตผลิตสินค้ามากขึ้น ผู้ปฏิบัติจะได้รับประสบการณ์ในการผลิตสินค้าที่มากขึ้น จึงจะสามารถหาวิธีลดต้นทุนการผลิตของตนเองได้ เส้นนี้เรียกว่าเส้นการเรียนรู้

ต้นทุนการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อการค้า

ดุลยภาพการค้าระหว่างประเทศในกรณีคิดต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนการขนส่งทำให้เกิดช่วงความแตกต่างระหว่างสินค้าในประเทศคู่ค้า ราคาสินค้าที่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยเรียกว่า c.i.f. ส่วนราคาที่ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยเรียกว่า f.o.b.

การมีสินค้าและการค้าด้านทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาประเทศทำให้ระดับความต้องการภายในประเทศเพิ่มขึ้น ประเทศซึ่งเดิมส่งสินค้าด้านทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศออก อาจกลายเป็นผู้นำเข้าสินค้านั้นเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศในที่สุดได้

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย