สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

 1. กฎอุปสงค์ตอบสนองมีใจความสำคัญคือ ถ้ามี 2 ประเทศและมีสินค้า 2 ชนิด อัตราการค้าที่เกิดขึ้นจริงระหว่างประเทศทั้ง 2 นี้จะขึ้นอยู่กับกำลังอุปสงค์ตอบสนองของประเทศคู่ค้า
 2. เส้นเสนอซื้อขายคือเส้นซึ่งแสดงจำนวนต่างๆ ของสินค้าชนิดหนึ่งที่ประเทศหนึ่งยินดีเสนอขายให้กับอีกประเทศหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าอีกชนิดหนึ่งในจำนวนที่ต้องการ ณ ระดับต่างๆ ของอัตราการค้า
 3. อัตราการค้าดุลยภาพหมายถึงอัตราการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ประเทศคู่ค้าต่างมีมูลค่าการสั่งเข้าเท่ากับมูลค่าการส่งออก
 4. การค้าระหว่างประเทศจะทำให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศได้รับจะขึ้นอยู่กับอัตราการค้าซึ่งพิจารณาได้โดยใช้เส้นความพอใจเท่ากันของสังคม
 5. ดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศใช้วัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศในกรณีที่มีสินค้าเข้าและสินค้าออกมากกว่า 2 ชนิด

อุปสงค์ตอบสนอง

 1. อุปสงค์ตอบสนองคือความต้องการสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งวัดออกมาในรูปของสินค้าออกของประเทศนั้นในการเสนอขาย เพื่อแลกสินค้าจำนวนที่ต้องการจากต่างประเทศ
 2. กฎอุปสงค์ตอบสนองมีข้อสรุปว่า อัตราการค้าดุลยภาพขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของแต่ละประเทศในสินค้าแต่ละชนิดว่าจะมีมากน้อยกว่ากันเพียงใด

กฎอุปสงค์ตอบสนอง

กฎอุปสงค์ตอบสนองอธิบายการกำหนดอัตราการค้าได้เพียงสังเขปคือไม่สามารถอธิบายและระบุอัตราการค้าดุลยภาพที่แน่นอนได้ หากประเภทหนึ่งยอมเสียสินค้าออกจำนวนมากเพื่อแลกกับสินค้าเข้าจำนวนหนึ่ง อัตราการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศนั้นจะมีสภาพเลว

เส้นเสนอซื้อขาย

 1. เส้นเสนอซื้อขายคือเส้นแสดงถึงจำนวนต่างๆ ของสินค้าชนิดหนึ่งที่ประเทศหนึ่งยินดีเสนอขายให้แก่อีกประเทศหนึ่ง เพื่อแลกกับสินค้าอีกชนิดหนึ่งในจำนวนที่ต้องการ ณ ระดับต่างๆ ของอัตราการค้า
 2. เส้นเสนอซื้อขายสร้างจากภาวะดุลยภาพของการผลิตและการบริโภค ณ อัตราส่วนราคาระดับต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับเส้นเสนอขาย

การสร้างเส้นเสนอซื้อขายมีขั้นตอนดังนี้ (1) ลากเส้นตรงแสดงอัตราส่วนราคาอย่างน้อย 3 เส้น สัมผัสกับเส้นเป็นไปได้ในการผลิต กรณีค่าเสียโอกาสเพิ่มขึ้น (2) จากจุดดุลยภาพต่างๆของการบริโภคและการผลิต จะได้จำนวนต่างๆของการส่งออกและการสั่งเข้า (3) นำข้อมูลจาก ข้อ 2 มาหาจุดพิกัด X และ Y แต่ละคู่ซึ่งอยู่ตรงกับระดับต่างๆ ของอัตราส่วนราคา (4) ลากเส้นเชื่อมจุดพิกัดเหล่านั้น จะได้เส้นเสนอซื้อขาย

อัตราการค้าดุลยภาพ

 1. อัตราการค้าดุลยภาพจะเกิดขึ้น ณ จุดที่เส้นเสนอซื้อขายของประเทศคู่ค้าตัดกัน
 2. การเปลี่ยนแปลงอัตราการค้าดุลยภาพเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเส้นเสนอซื้อขาย ซึ่งแบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปสงค์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปทานของสินค้าเข้าและสินค้าออก

การกำหนดอัตราการค้าดุลยภาพ

อัตราการค้าดุลยภาพหมายถึง อัตราการแลกเปลี่ยนสินค้าในสภาวะซึ่ง

 1. จำนวนสินค้าที่ประเทศ I เต็มใจจะเสนอขายโดยการส่งออกเท่ากับจำนวนสินค้าที่ประเทศ II เต็มใจจะซื้อโดยการสั่งเข้า
 2. จำนวนสินค้าที่ประเทศ I เต็มใจจะซื้อโดยการสั่งเข้าเท่ากับจำนวนสินค้าที่ประเทศ II เต็มใจจะเสนอขายโดยการส่งออกและ
 3. แต่ละประเทศมีมูลค่าการสั่งเข้า เท่ากับมูลค่าการส่งออก

อัตราการค้าดุลยภาพจะเกิดขึ้น ณ จุดที่เส้นเสนอซื้อขายของประเทศคู่ค้าตัดกัน หากอัตราการค้าที่เกิดขึ้นจริงอยู่ไม่ตรงกับอัตราการค้าดุลยภาพ กลไกตลาดจะทำให้มีการปรับตัวเข้าสู่อัตราการค้าดุลยภาพ

การเปลี่ยนแปลงอัตราการค้าดุลภาพ

 • การเปลี่ยนแปลงอัตราการค้าดุลยภาพสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปสงค์
  - กรณีการเพิ่มอุปสงค์ต่อสินค้าออก
  - กรณีการเพิ่มอุปสงค์ต่อสินค้าเข้า
 • การเปลี่ยนแปลงอัตราการค้าสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปทาน
  - กรณีการลดอุปทานสินค้าออก
  - กรณีการเพิ่มอุปทานสินค้าออก

ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศพิจารณาจากเส้นความพอใจเท่ากันของสังคม

 1. ในกรณีต้นทุนค่าเสียโอกาสคงที่ ประเทศคู่ค้าต่างก็ได้รับผลได้จากการค้าระหว่างประเทศโดยแต่ละประเทศจะหันมาผลิตเฉพาะสินค้าที่ได้เปรียบเพียงอย่างเดียว
 2. ในกรณีต้นทุนค่าเสียโอกาสเพิ่มขึ้น ประเทศคู่ค่ต่างก็ได้รับประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศในรูปของการเพิ่มผลผลิตรวม ซึ่งประกอบด้วยผลได้จากการบริโภค และผลได้จากการผลิต

ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศกรณีต้นทุนค่าเสียโอกาสคงที่

เส้นความพอใจเท่ากันของสังคมในประเทศทั้งสองในกรณีหลังค้าจะอยู่สูงกว่าเส้นดังกล่าวในกรณีก่อนค้า แสดงว่าการค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดผลได้ทางการบริโภค

ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศกรณีต้นทุนค่าเสียโอกาสเพิ่มขึ้น

 1. ผลได้จากการบริโภค หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผลได้จากการแลกเปลี่ยน กล่าวคือการค้าระหว่างประเทศทำให้อัตราการค้าระหว่างประเทศทำให้อัตราการค้าสามารถเพิ่มอุปทานโดยการสั่งเข้าจากต่างประเทศ
 2. ผลได้จากการผลิต หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผลได้จากากรจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลได้จากการบริโภคเกิดจากการที่เมื่อมีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้น ผู้บริโภคภายในประเทศคู่ค้าสามารถบริโภคสินค้าในระดับที่สูงกว่าเส้นเป็นไปได้ในการผลิต ส่วนผลได้จากการผลิตเกิดจากการที่ประเทศคู่ค้าสามารถจัดสรรทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการผลิตสินค้าที่ไม่มีความได้เปรียบเปรียบเทียบเพิ่มมากขึ้น การวิเคราะห์ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศทั้ง 2 ประการนี้ จำเป็นต้องใช้รูปอธิบายประกอบเพื่อความชัดเจน

การวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศโดยใช้เลขดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ

เนื่องจากในความเป็นจริงการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับสินค้ามากมายหลายชนิด ฉะนั้นในทางปฏิบัติ จึงต้องนำเลขดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

การวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศโดยใช้เลขดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ

อัตราการแลกเปลี่ยนสินค้า หมายถึงราคาสัมพัทธ์ของสินค้าออก หรือ คือราคาของสินค้าออกเมื่อเทียบกับราคาสินค้าเข้า นั่นคืออัตราส่วนราคาสินค้าออกต่อราคาสินค้าเข้านั่นเอง

 1. ดัชนีราคาสินค้าออกและสินค้าเข้าไม่สามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพและส่วนประกอบของสินค้าเข้าและสินค้าออก
 2. ดัชนีอัตราการแลกเปลี่ยนสินค้า แสดงให้เห็นว่าด้วยปริมาณสินค้าออกจำนวนหนึ่งที่กำหนกจะแลกกับสอนค้าเข้าได้มากกว่าเดิมเท่าเดิมหรือน้อยลง แต่ไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการซื้อสินค้าเข้าของประเทศ ถ้าดัชนีอัตราการค้ามีค่าลดลง แต่ขณะเดียวกันเราสามารถผลิตสินค้าและส่งออกได้มาขึ้น ความสามารถในการซื้อสินค้าเข้าก็อาจจะคงที่
 3. ดัชนีอัตราการแลกเปลี่ยนสินค้ามีค่าลดลง อาจมิได้สืบเนื่องมาจากอำนาจต่อรองกับต่างประเทศลดลง แต่อาจสืบเนื่องมาจากประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น ต้นทุนการผลิตจึงลดลงทำให้ตั้งราคาสินค้าออกในระดับต่ำ เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย