สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

  1. วิวัฒนาการของลัทธิการค้าและนโยบายการค้าระหว่างประเทศมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยกลาง ในสมัยโบราณและสมัยกลางตอนต้น การค้ายังไม่พัฒนามากนัก เริ่มพัฒนามากขึ้นในตอนปลายสมัยกลางโดยมีการซื้อขายกันระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชีย แต่การซื้อขายในทวีปยุโรป มีอุปสรรคจากการขนส่งและการเสียภาษีอากร หรือค่าผ่านด่าน
  2. ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปมีความเชื่อในลัทธิพาณิชย์นิยมซึ่งเป็นลัทธิที่รัฐเข้ามามีบทบาท เข้าควบคุมและแทรกแซงการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน ต่อมาในปลายศตวรรษที่ 18 เริ่มนิยมในลัทธิเสรีนิยม ซึ่งมีแนวคิดว่ารัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน และการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวควรจะยึดหลักธรรมชาติ
  3. ในทางปฏิบัติ ปัจจุบันนี้รัฐบาลของประเทศต่างๆ มักจะใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกันโดยควบคุมปริมาณและมูลค่าของการซื้อขายสินค้าและบริการ มาตรการที่ใช้ได้แก่ ภาษีศุลกากร การกำหนดโควตา และการจำกัดทางการเงิน

วิวัฒนาการของลัทธิการค้าและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

  1. ในสมัยโบราณมีแนวคิดว่า การค้าเป็นสิ่งจำเป็นและให้ประโยชน์แก่ประเทศคู่ค้า สาเหตุที่ทำให้เกิดการค้านั้นมาจากความแตกต่างในทรัพยากรที่มีอยู่ และไม่เห็นด้วยกับการหากำไรมากๆจากการค้า การค้าในสมัยโบราณ ส่วนใหญ่อาศัยการเดินเรือ ในระยะแรกการแรกเปลี่ยนเป็นแบบสินค้าต่อสินค้า ต่อมาเริ่มมีการใช้เงินตราขึ้นในสมัยกรีก
  2. ในสมัยกลาง ช่วงแรกการค้ายังไม่พัฒนามากนัก มีระบบเศรษฐกิจแบบแบนเนอร์และได้มีแนวคิดในการกำหนดราคายุติธรรม ในการซื้อขายสินค้า ในช่วงที่สองการค้าได้ขยายตัวอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินเรือทางทะเล มีการซื้อขายสินค้ากันระหว่างยุโรปกับเอเชีย แต่การซื้อขายกันภายในทวีปยุโรปมีอุปสรรคจากการขนส่ง และการเสียภาษีอากรหรือค่าผ่านด่าน
  3. ลัทธิพาณิชย์นิยมเป็นลัทธิที่เข้ามามีบทบาท คือการเข้าควบคุมแทรกแซงการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายให้มีดุลการค้าได้เปรียบ เพื่อทองคำและโลหะเงินจะได้ไหลเข้าประเทศ
  4. ลัทธิเสรีนิยมมีแนวคิดว่า รัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงในการดำเนินงานของเอกชน และควรปล่อยให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจเป็นไปตามธรรมชาติ ประเทศที่ใช้นโยบายการค้าเสรี จะต้องยึดหลักการแบ่งงานกันทำไม่มีการจัดเก็บภาษีศุลกากร การให้สิทธิพิเศษและข้อจำกัดทางการค้า

แนวคิดและวิวัฒนาการทางการค้าสมัยโบราณ

เพลโตและอริสโตเติล มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การค้าเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ แต่ไม่เห็นด้วยกับการจะหากำไรมากๆจากการค้า นักปราชญ์ชาวคริสเตียน มีความเห็นว่า การค้าเกิดจากความแตกต่างของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งพระเจ้าประทานมาให้แตกต่างกัน จึงไม่ขัดกับหลักศาสนา

แนวคิดและวิวัฒนาการทางการค้าสมัยกลาง

แมนเนอร์ในทางเศรษฐกิจ ถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจหน่วยหนึ่ง มีประชาชนร่วมกันทำงานผลิตสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ ทำการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ในทุ่งนาเดียวกัน โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ปกครองหรือขุนนาง เศรษฐกิจในชีวิตประจำวันเป็นแบบเดียวกัน การใช้เงินเป็นสื่อกลางอยู่ในขอบเขตอันจำกัด

นักบุญ เซนต์โทมัสอควินัส ได้พยามสร้างความยุติธรรมทางเศรษฐกิจระหว่างมนุษย์ขึ้นจากข้อเขียน ในหนังสือ ซุมมา ทีโอลิจิกา เกี่ยวกับการกำหนดราคายุติธรรม กล่าวคือสินค้าชนิดหนึ่งในสถานที่แห่งหนึ่ง ในขณะใดขณะหนึ่งย่อมมีราคายุติธรรมที่ให้ความเสมอภาคแก่ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสองฝ่าย

การกำหนด ราคายุติธรรม ได้จากการคำนวณหาต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นๆ และกำหนดให้ขายสูงกว่าต้นทุนได้เล็กน้อยให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายเพื่อยังชีพสำหรับพ่อค้าเท่านั้น

การค้าในทวีปยุโรปในสมัยกลางไม่ค่อยพัฒนามากนัก เพราะยุโรปมีอาณาเขตกว้างใหญ่ ดินแดนในส่วนต่างๆมีภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศแตกต่างกัน ทำให้ติดต่อกันลำบาก ประกอบกับต้องเสียภาษีอากร หรือค่าผ่านด่านในเส้นทางขนส่งสินค้าทางบกและตามแม่น้ำ การค้าจึงเจริญเฉพาะตัวเมืองที่ติดทะเลเป็นส่วนใหญ่

ลัทธิและนโยบายพาณิชย์นิยม

มาตรการต่างๆทางด้านการค้าของพวกพาณิชย์นิยม ได้แก่ การส่งเสริมสินค้าออก ห้ามส่งวัตถุดิบไปต่างประเทศ ตั้งกำแพงภาษีสินค้าเข้า ส่งเสริมให้มีการขยายจำนวนประชากร และแสวงหาอาณานิคม

นักพาณิชย์นิยมมีความเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีปริมาณเงินแตกต่างกัน บางพวกไม่เป็นด้วย โดยเห็นว่าปริมาณเงินมากขึ้นทำให้ราคาลดลง บางพวกเห็นด้วยกล่าวคือ ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคงสนับสนุนให้มีดุลการค้าเกินดุล เพื่อให้ทองคำและโลหะเงินไหลเข้าประเทศ

ลัทธิเสรีนิยมและนโยบายการค้าเสรี

ลัทธิเสรีนิยม เป็นลัทธิที่เชื่อว่ารัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซงในการดำเนินงานธุรกิจของเอกชน การดำเนินงานควรปล่อยให้เอกชนต่างคนต่างประกอบอาชีพตามลำพังด้วยความสมัครใจและเป็นอิสสระ

ฟรองซัว เกส์เน (1694-1671) นักเศรษฐศาสตร์สำนัก ฟิสิโอแครตส์ โจมตีลัทธิพาณิชย์นิยมอย่างรุนแรง และส่งเสริมการค้าเสรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เดวิด ฮูม (1711-1776) มีความเชื่อมั่นในกฎธรรมชาติ เสนอทฤษฎีการเคลื่อนไหวทองคำ เอกชนควรมีเสรีภาพในการประกอบการและทำการผลิตได้โดยเสรี
อดัมสมิธ (1723-1790) โจมตีลัทธิพาณิชย์นิยมมากที่สุด
เดวิด ริคาร์โด (1772-1823) มีความเชื่อในลัทธิเสรีนิยม การแข่งขันกันอย่างเสรีในทุกตลาด จะทำให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสนใจเรื่องการกำหนดกฎเกณฑ์ในการกระจายผลผลิตและการกระจายรายได้

ลักษณะของประเทศที่มีการค้าเสรีจะต้องยึดหลักการแบ่งงานกันทำ ไม่มีการจัดเก็บภาษีอากร ไม่มีการให้สิทธิพืเศษหรือเลือกปฏิบัติ และไม่มีข้อจำกัดทางการค้า สาเหตุที่ทำให้ประเทศต่างๆ ไม่นิยมใช้การค้าเสรีได้แก่ การพึ่งตนเอง การใช้นโยบายป้องกัน ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ประเทศที่พยายามสนับสนุนนโยบายการค้าเสรีได้แก่ ประเทศที่รวมตัวกันเข้าเป็นกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีอาณาบริเวณอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) เป็นต้น

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย