สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

 1. นโยบายการค้าแบบคุ้มกันหมายถึง นโยบายการค้าที่รัฐบาลได้ใช้มาตรการต่างๆ ได้แก่ภาษี การจำกัดปริมาณสินค้า การจำกัดทางการเงิน และมาตรการอื่นๆ เพื่อควบคุมปริมาณและมูลค่าของการค้าระหว่างประเทศ
 2. ภาษีศุลกากรหมายถึง เงินที่รัฐเรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ การจัดเก็บอาจเก็บตามราคาหรือตามสภาพ และระบบภาษีอาจมีได้ทั้งระบบอัตราเดียวและหลายอัตรา
 3. วัตถุประสงค์ของภาษีศุลกากรได้แก่ การหารายได้ การคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน การควบคุมดุลการชำระเงิน การกระตุ้นการจ้างงาน การควบคุมการบริโภค และการส่งเสริมนโยบายทางการเมือง ผลของภาษี ได้แก่ ผลทางเศรษฐกิจทางด้านราคา ผลทางจุลภาค และมหภาค
 4. การควบคุมทางการค้าหมายถึง การจำกัดปริมาณสินค้าสูงสุดที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศหรือส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น โควตาแบบทั่วไปและโควตาแบบเลือก
 5. การควบคุมทางการเงิน ได้แก่ การควบคุมปริวรรษเงินตราต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา และการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
 6. มาตรการคุ้มกันอื่นๆ ได้แก่ การค้าโดยรัฐ การทุ่มตลาด และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆ

นโยบายการค้าแบบคุ้มกันโดยใช้ภาษีศุลกากร

 1. ภาษีศุลกากรที่เก็บตามราคา หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บโดยคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหรือราคาสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออก ส่วนภาษีที่เก็บตามสภาพ หมายถึง ภาษีที่เก็บตามหน่วยของสินค้า
 2. วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง ของการจัดเก็บภาษีศุลกากร วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ เพื่อหารายได้ เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน เพื่อควบคุมดุลการชำระเงิน วัตถุประสงค์รอง ได้แก่ เพื่อกระตุ้นการจ้างงาน เพื่อกำจัดหรือลดการบริโภคและเพื่อส่งเสริมนโยบายการเมือง
 3. เมื่ออุปทานของสินค้าจากภายนอกประเทศมีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ ถ้ารัฐบาลยกเว้นภาษีศุลกากร จำทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงลดต่ำลง เท่ากับอัตราภาษีที่ลดลง
 4. ผลทางด้านจุลภาค ได้แก่ผลที่มีต่อการบริโภค การผลิตภายในประเทศ การนำเข้า รายได้รัฐบาล การกระจายรายได้ การแข่งขัน และการสูญเสียสวัสดิการ

นโยบายการค้าแบบคุ้มกันโดยการควบคุมทางการค้า

 1. โควตาหมายถึงการจำกัดปริมาณสินค้าสูงสุดที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศหรือส่งออกไปต่างประเทศในระยะเวลาหนึ่ง โควตาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ โควตาแบบทั่วไป โควตาแบบเลือก และโควตาภาษีศุลกากร
 2. อธิบายเปรียบเทียบในแง่ความเหมาะสม การมีประสิทธิภาพ ความไม่เท่าเทียมกันทางการค้า การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน และรายได้ของรัฐบาล

นโยบายการค้าแบบคุ้มกันโดยการควบคุมทางการเงิน

 1. การใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน โดยใช้การจำกัดทางการเงินได้แก่ การควบคุมการปริวรรษเงินตราต่างประเทศ การใช้อัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
 2. การควบคุมปริวรรษเงินตราต่างประเทศแบบสมบูรณ์ หมายถึง การที่ทำหน้าที่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว และกำหนดให้ผู้มีหรือผู้ต้องการเงินตราต่างประเทศจากการค้าระหว่างประเทศจะต้องมาขายหรือซื้อตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นทางการ
 3. การควบคุมปริวรรษเงินตราต่างประเทศเพียงบางส่วน จะกำหนดประเภทของสินค้าที่ถูกนำเข้าและส่งออกบางประการเท่านั้นที่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศในจำนวนจำกัด

นโยบายการค้าแบบคุ้มกันโดยมาตรการคุ้มกันอื่นๆ

นอกจากมาตรการทางด้านศุลกากร การควบคุมทางการค้า และการควบคุมทางการเงิน ในปัจจุบันการให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศยังมีมาตรการต่างๆ เช่น
(1) การค้าโดยรัฐ
(2) การทุ่มตลาด –การทุ่มตลาดเพื่อขจัดคู่ต่อสู้ – การทุ่มตลาดระยะสั้น –การทุ่มตลาดระยะยาว –การทุ่มตลาดเป็นครั้งคราว
(3) มาตรการอื่นๆที่มิใช่มาตรการทางด้านภาษี เช่นการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าสุขอนามัย กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย กฎระเบียบเกี่ยวกับพิธีการนำเข้าของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล

 1. การค้าโดยรัฐอาจได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ คือ
  (1) ตั้งบริษัทรับมาดำเนินการเช่นเดียวกับเอกชน
  (2) มอบให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งดำเนินการ
  (3) รัฐเข้าไปดำเนินการเป็นครั้งคราว เช่น ทำการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรงหรือขอเลือนการชำระเงิน
 2. การที่สินค้าในประเทศหนึ่งอาจมีราคาถูกกว่าราคาในอีกประเทศผู้ผลิต เพราะมีการทุ่มตลาดเกิดขึ้น เช่น นาฬิกาที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น และขายในประเทศมีราคาแพงกว่านาฬิกาชนิดเดียวกันที่จำหน่ายในประเทศไทย

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย