สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

 1. ประเทศกำลังพัฒนามีลักษณะพิเศษร่วมกันคือ ระดับความเป็นอยู่และประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ เศรษฐกิจขึ้นกับสินค้าขั้นปฐมไม่กี่ชนิด และการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างสูง
 2. ปัญหาการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนา คือปัญหาทางด้านสินค้าออก ปัญหาทางด้านสินค้าเข้าซึ่งนำไปสู่ปัญหาดุลการค้า ดุลการชำระเงินและปัญหาหนี้สินกับต่างประเทศ
 3. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ สำหรับประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาความผันผวนทางด้านราคาและรายได้จากการส่งออกและปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

ลักษณะทั่วไปและโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

 1. ประเทศกำลังพัฒนาแต่ละประเทศมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในรายละเอียด แต่แม้กระนั้นก็ยังมีลักษณะพิเศษร่วมกันคือ ระดับความเป็นอยู่และประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร อัตราส่วนของผู้เป็นภาระ อัตราการว่างงานและการทำงานไม่เต็มที่สูง นอกจากนั้นเศรษฐกิจของประเทศยังขึ้นอยู่กับสินค้าขั้นปฐมเพียงไม่กี่ชนิด จึงทำให้เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพและต้องพึ่งพิงต่างประเทศสูง
 2. การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทและความสำคัญต่อประเทศกำลังพัฒนาค่อนข้างสูง
 3. สินค้าขั้นปฐมมีสัดส่วนสูงประมาณ ร้อยละ 60-80 ของสินค้าออกของประเทศกำลังพัฒนาทั่วไป ส่วนทางด้านสินค้าเข้าของประเทศกำลังพัฒนานั้น สินค้าอุตสาหกรรมมีสัดส่วนสูงประมาณ ร้อยละ 60-75 ของสินค้าเข้าทั้งหมดของประเทศกำลังพัฒนา
 4. อัตราการค้าของประเทศกำลังพัฒนา ไม่ว่าจะคิดในแง่ของอัตราการค้าในรูปของการแลกเปลี่ยนสุทธิหรืออัตราการค้าในรูปของรายได้ อยู่ในภาวะที่เลวลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับอัตราการค้าของประเทศที่พัฒนาแล้ว

ลักษณะทั่วไปของประเทศกำลังพัฒนา

ประเทศกำลังพัฒนามีลักษณะโดยทั่วไปดังต่อไปนี้
(1) ระดับความเป็นอยู่ต่ำ ซึ่งวัดได้จากสิ่งต่อไปนี้ –ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น – การกระจายรายได้ หรือความแตกต่างระหว่างรายได้ของประชากรมีมาก – ภาวะทางด้านสาธารณะสุข เช่น จำนวนประชากรต่อแพทย์และพยาบาลอยู่ในสัดส่วนสูง จำนวนแคลอรี่ของอาหารที่บริโภคต่ำ – การกระจายโอกาสในการศึกษายังมีน้อย อัตราการรู้หนังสือของประชากรต่ำ
(2) ประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ
(3) อัตราการเพิ่มของประชากรและอัตราส่วนของประชากรที่เป็นภาระสูง
(4) มีการว่างงานแอบแฝงและการทำงานไม่เต็มที่มาก
(5) เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับสินค้าออกประเภทเกษตรกรรมและสินค้าออกขั้นปฐมเป็นอย่างมาก
(6) เศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพาต่างประเทศมาก มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจกึ่งเมืองขึ้น

บทบาทและโครงสร้างของการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

เหตุที่กล่าวกันว่าการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทต่อประเทศกำลังพัฒนามากก็เพราะเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศกำลังพัฒนาส่วนมากขึ้นอยู่กับการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ สัดส่วนของสินค้าออกและสินค้าเข้าต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติของประเทศกำลังพัฒนาโดยทั่วไปจะมีค่าสูงตัวอย่างเช่น ในประเทศมาเลเซีย สัดส่วนของสินค้าออกและสินค้าเข้าต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติเมื่อปี 1981 มีค่าเท่ากับ 49.3 และ 50.2 ตามลำดับ หรือในกรณีของประเทศไทยสัดส่วนดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 18.7 และ 27.0 ตามลำดับ ในขณะที่สัดส่วนของสินค้าออกและสินค้าเข้าต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติของประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น สหรัฐอเมริกา ในปีเดียวกันมีค่าเท่ากับ 7.9 และ 9.2 ส่วนในประเทศญี่ปุ่น สัดส่วนดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 12.8 และ 12.0 ตามลำดับ ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นเครื่องชี้ต่อไปได้ว่าถ้าไม่มีการค้าระหว่างประเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้วจะสามารถพึ่งตนเองได้ดีกว่าประเทศกำลังพัฒนา

อัตราการค้าของประเทศกำลังพัฒนา

อัตราการค้าในรูปของการแลกเปลี่ยนสุทธิเป็นการคิดถึงผลได้จากการค้าระหว่างประเทศโดยนำเอาราคาสินค้าออก (Px)และราคาสินค้าเข้า (Pm) มาเปรียบเทียบกัน หรือคิดจาก Px/Pm ของประเทศใดสูงขึ้น เมื่อเทียบกับราคาสินค้าออก (Px) อัตราการค้าในรูปของการแลกเปลี่ยนสุทธิจะเลวลง อัตราการค้าในรูปของรายได้เป็นการคิดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้ความสามารถในการนำสินค้าเข้าของประเทศเป็นเกณฑ์ ซึ่งความสามารถในการนำสินค้าเข้าวัดได้จากจำนวนเงินตราต่างประเทศที่ประเทศได้รับจากการขายสินค้าออก (PxQx) หารด้วยราคาสินค้าเข้า (Pm) ฉนั้นแม้ว่าราคาสินค้าเข้าของประเทศจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาสินค้าออก (Px) ก็ตาม แต่ถ้าปริมาณการส่งออก (Qx) ของประเทศเพิ่มขึ้นมากพอความสามารถในการนำสินค้าเข้าจะไม่ลดลง ดังนั้นอัตราการค้าในรูปของรายได้จึงไม่ลดลงด้วย

ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

 1. สินค้าออกของประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นปฐม ซึ่งประกอบด้วยสินค้าเกษตรกรรมในสัดส่วนที่สูง อีกทั้งสินค้าที่ออกยังมีลักษณะกระจุกตัวมากเป็นเหตุให้รายได้จากการส่งสินค้าออกและรายได้ประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกเป็นหลักค่อนข้างขาดเสถียรภาพ
 2. สินค้าเข้าของประเทศกำลังพัฒนาประกอบด้วยสินค้าประเภทอุตสาหกรรมเป็นหลัก สินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ประเทศกำลังพัฒนานำเข้าเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งม่ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้สูง ดังนั้นยิ่งอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาขยายตัวมากเท่าใด สินค้าของประเทศกำลังพัฒนาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น
 3. การที่สินค้าออกของประเทศกำลังพัฒนาประกอบด้วยสินค้าขั้นปฐม และสินค้าเข้า ประกอบด้วยสินค้าอุตสาหกรรมนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตราการค้าและอำนาจซื้อของประเทศกำลังพัฒนาตกต่ำลงไปตามลำดับเมื่อเทียบกับอัตราการค้าและอำนาจซื้อของประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้เพราะตลาดของสินค้าขั้นปฐมมีการแข่งขันกันมาก ในขณะที่ตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมค่อนข้างจะมีลักษณะเป็นตลาดกึ่งผูกขาด
 4. เมื่อการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาดำเนินไป ปัญหาทางด้านสินค้าออกและสินค้าเข้าของประเทศกำลังพัฒนาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นตามลำดับ จนมีผลทำให้ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ต้องประสบกับปัญหาการขาดดุลการค้า ปัญหาหนี้สินต่างประเทศและปัญหาขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

ปัญหาทางด้านสินค้าออก

ปัญหาทางด้านสินค้าออกของประเทศกำลังพัฒนา มีสาเหตุมาจากการที่สินค้าออกส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้เป็นสินค้าขั้นปฐมประเภทสินค้าเกษตรกรรม นอกจากนั้นสินค้าออกยังมีการกระจุกตัวสูง อีกทั้งตลาดของสินค้าออกมีการแข่งขันกันมาก และความก้าวหน้าทางวิทยาการในประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถประหยัดการใช้หรือใช้สินค้าสังเคราะห์แทนสินค้าออกของประเทศกำลังพัฒนาได้อีกด้วย

ปัญหาทางด้านสินค้าเข้า

สินค้าเข้าของประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค และโดยทั่วไปอัตราการขยายตัวของสินค้าเข้าของประเทศกำลังพัฒนาค่อนข้างสูง ทั้งนี้เพราะประเทศกำลังพัฒนาต่างมีวัตถุประสงค์ที่จะเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้นตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสินค้าเข้าหลักของประเทศกำลังพัฒนายังมีลักษณะค่อนข้างผูกขาด ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาขยายตัวมูลค่าสินค้าเข้าจึงขยายตัวตามไปด้วย

ปัญหาดุลการค้า ดุลการชำระเงิน และหนี้สินต่างประเทศ

ปัญหาทางด้านสินค้าออกเช่นปัญหาเกี่ยวกับปริมาณ ราคา ความยืดหยุ่น และลักษณะของสินค้าออกมีผลทำให้รายได้จากการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนาขยายตัวช้า และมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับรายได้จากการส่งสินค้าออกของประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนปัญหาทางด้านสินค้าเข้าของประเทศกำลังพัฒนานั้น เป็นไปในทางตรงข้ามกับปัญหาทางด้านสินค้าออก เพราะราคาสินค้าเข้าเพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคาของสินค้าออก เพราะสินค้าเข้าของประเทศกำลังพัฒนามีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะราคาสินค้าเข้าเพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคาของสินค้าออก หรืออีกนัยหนึ่ง ประเทศกำลังพัฒนามีอัตราการค้าเลวลงตามลำดับ ผลที่ตามมาก็คือการขาดดุลการค้าและการขาดดุลการชำระเงิน ตลอดจนหนี้สินต่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งถ้าหากไม่รีบแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อาจนำไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศได้

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย