สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

  1. นโยบายการค้าระหว่างประเทศทางด้านสินค้าออกของประเทศกำลังพัฒนาเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผันผวนทางด้านราคาและรายได้ในการส่งสินค้าออกของประเทศ มาตรการที่สำคัญคือ ข้อตกลงว่าด้วยสินค้าระหว่างประเทศและการส่งเสริมสินค้าออก
  2. นโยบายการค้าระหว่างประเทศทางด้านสินค้าเข้าของประเทศกำลังพัฒนาเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงินมาตรการที่สำคัญคือ มาตรการการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า และข้อตกลงแบบทวิภาคี

นโยบายทางด้านสินค้าออก

นโยบายทางด้านสินค้าออกของประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญมีอยู่ 2 นโยบายใหญ่ๆ คือ ข้อตกลงว่าด้วยสินค้าระหว่างประเทศ และการส่งเสริมการส่งออก โดยที่แต่ละนโยบายก็มีมาตรการต่างๆ คือ มาตรการของนโยบายข้อตกลงว่าด้วยสินค้าระหว่างประเทศ อาจทำโดยการตั้งมูลภัณฑ์กันชน ข้อตกลงเพื่อกำจัดปริมาณการส่งสินค้าออก กองทุนร่วมภายใต้โครงการรวมโภคภัณฑ์ ส่วนมาตรการของนโยบายการส่งเสริมการส่งออกได้แก่ การกระจายของชนิดสินค้าออก การส่งเสริมสินค้าออกประเภทอุตสาหกรรม

นโยบายทางด้านสินค้าเข้า

นโยบายการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นนโยบายทางด้านสินค้าเข้าได้แก่ นโยบายการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า และข้อตกลงแบทวิภาคี ทั้งนโยบายการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า และข้อตกลงแบบทวิภาคี ต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณและมูลค่าของสินค้าเข้าของประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการขาดดุลทางการค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมีความรุนแรงในปัจจุบันนี้

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย