สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

  1. การค้าระหว่างประเทศเป็นรายการสำคัญรายการหนึ่งในการกำหนดรายได้ประชาชาติ
  2. สวัสดิการของสังคมในการทำการค้าของระบบเศรษฐกิจสามารถอธิบายได้โดยใช้เส้นความพอใจเท่ากันในการทำการค้า
  3. ผลของความจำเริญทางเศรษฐกิจอธิบายได้ใน 3 รูปแบบ คือ การเปลี่ยนแปลงในรสนิยม การเปลี่ยนแปลงในจำนวนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ และความก้าวหน้าทางวิทยาการ
  4. การค้าระหว่างประเทศเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความจำเริญทางเศรษฐกิจ โดยการค้าระหว่างประเทศถูกเรียกว่าเป็น ตัวจักรกลของความจำเริญ
  5. ตามแนวความคิดของฟรีบิช เชื่อว่า อัตราการค้าของประเทศกำลังพัฒนามีแนวโน้มที่จะเลวลง ในขณะที่อัตราการค้าของประเทศพัฒนาแล้วดีขึ้น

การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ และเส้นเสนอซื้อขาย

  1. รายการรายได้สุทธิจากการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ หมายถึงผลต่างของมูลค่าสินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้า
  2. การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาติ โดยมูลค่าการเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาตินั้นจะเท่ากับเท่าใดขึ้นกับค่าตัวทวีการค้าต่างประเทศ โดยค่าตัวทวีการค้าต่างประเทศจะมีค่ามาน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการออมและค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการนำเข้า
  3. เส้นความพอใจเท่ากันในการทำการค้าแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าประเทศจะทำการค้า ณ จุดใดๆ บนเส้นนั้น ประเทศจะได้รับสวัสดิการของสังคมในการทำการค้าเท่ากันเสมอ แต่ถ้าประเทศทำการค้าบนจุดใดๆบนเส้นความพอใจเท่ากันในการทำการค้า เส้นที่สูงขึ้นแสดงว่าประเทศได้มีสวัสดิการทางสังคมในการทำการค้าสูงขึ้น
  4. เส้นเสนอซื้อขาย ซึ่งสร้างขึ้นโดยวิธีของมีด สามารถแสดงสวัสดิการของสังคมทั้งในการบริโภคและในการทำการค้า

การค้าระหว่างประเทศและรายได้ประชาชาติ

การส่งออกมีผลทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเริ่มจากผู้ส่งออกมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะใช้จ่ายบริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะมีผลทำให้รายได้และการใช้จ่ายบริโภคของบุคคลอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่

คำนวณค่าตัวทวีรายได้ประชาชาติของระบบเศรษฐกิจมีค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภค (MPC) = 0.75 และค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการนำเข้า (MPM) = 0.15 สูตรคำนวณค่าตัวทวีการค้าต่างประเทศคือ Kf = 1/(s+m) โดยที่ s หรือ MPS มีค่าเท่ากับ (1-MPC) = 0.25 และ m หรือ MPM 0.15 ดังนั้น Kf = 1/0.4 = 2.5

ถ้าเดิมระบบเศรษฐกิจอยู่ในดุลยภาพ ระดับรายได้ดุลยภาพเท่ากับ 100 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นในการส่งออก 10 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นในการนำเข้า 8 ล้านบาท จะทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นจำนวนเท่าใด ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาติ การเพิ่มขึ้นในการส่งออกทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นในการนำเข้าทำให้รายได้ประชาชาติลดลง ดังนั้นการมีการเพิ่มในการส่งออกและนำเข้าพร้อมๆกัน จะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายได้ประชาชาติสุทธิเท่าใด ให้คำนวณหาจากสูตร dY = 1/(s+m) [dC0+dI0+dX0-dM0] = 2.5 [10-8] = 5 ล้านบาท

การสร้างเส้นเสนอซื้อขายโดยวิธีของมีด

ศาสตราจารย์ มีด (Meade) ได้แสดงวิธีการเสนอซื้อขาย โดยวิธีเลขาคณิตจากเส้นเป็นไปได้ในการผลิต และแผนภาพเส้นความพอใจเท่ากันในการบริโภค (Consumption indifference map) เทคนิคในการสร้างเส้นเสนอซื้อขายนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลของการค้าที่มีต่อการผลิต การบริโภคและผลได้จากการค้า

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย