สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

  1. ผลของการเลียนแบบของ แรกนาร์ เนิร์คส์ เป็นแนวคิดที่อธิบายถึง การเปลี่ยนแปลงรสนิยมในระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศกำลังพัฒนา จะมีการเลียนแบบมาตรฐานการครองชีพของประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการออมลดต่ำลง อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
  2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อันเนื่องมาจากความจำเริญทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการเลื่อนของเส้นเป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีริบซินสกี้ ซึ่งม่สาระสำคัญคือ ถ้าปัจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นโดยที่ปัจจัยการผลิตอีกชนิดหนึ่งมีจำนวนคงที่ ผลผลิตของสินค้าที่เน้นการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีจำนวนคงที่ จะมีจำนวนลดลง
  3. การเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ จะมีผลต่ออัตราการค้า การผลิต การบริโภค และสวัสดิการของสังคม โดยที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะดีขึ้นหรือเลวลงก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการเลื่อนของเส้น PPC อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ และแบบแผนการบริโภคที่กำหนดจากความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ และความยืดหยุ่นของเส้นเสนอซื้อขายของประเทศคู่ค้า
  4. ความก้าวหน้าทางวิทยาการ จะมีผลต่อดุลยภาพการค้าระหว่างประเทศอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับผลของความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีต่อพฤฒิกรรมสัมพันธ์การผลิต และลักษณะของแบบแผนการบริโภค ซึ่งผลของความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีต่อพฤติสัมพันธ์การผลิตนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ แบบเป็นกลาง แบบประหยัดแรงงาน และแบบประหยัดทุน

ผลการเปลี่ยนแปลงในรสนิยมที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

  1. ผลการเรียบแบบของ แรกนาร์ เนิร์คส์ มีแนวความคิดเกี่ยวกับการเลียนแบบว่า ในอดีตมาตรฐานการครองชีพของประเทศต่างๆไม่เท่ากันนัก แต่ในปัจจุบัน ความแตกต่างของมาตรฐานการครองชีพของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนามีมากขึ้น การค้าระหว่างประเทศทำให้มองเห็นความแตกต่างนี้ ดังนั้นประเทศกำลังพัฒนาจึงพยายามเลียนแบบมาตรฐานการครองชีพของประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้เพื่อที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น
  2. การเปรียบเทียบสวัสดิการของสังคมในการบริโภค และในการค้าก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรสนิยม ย่อมทำไม่ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงรสนิยม จะทำให้แผนภาพความพอใจเท่ากันในการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปทั้งชุด ซึ่งก็จะทำให้แผนภาพเส้นความพอใจเท่ากันในการทำการค้าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทั้งชุด การเปรียบเทียบสวัสดิการของสังคมทั้งในด้านการบริโภคและในการทำการค้าจากแผนภาพเส้นความพอใจเท่ากัน ต่างชุดกัน ทำไม่ได้

ผลการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยการผลิตที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

  1. ผลที่มีต่อเส้นเป็นไปได้ในการผลิต เมื่อประเทศมีแรงงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่สินค้าประเภททุนมีจำนวนคงที่ และเป็นประเทศที่มีแรงงานเป็นจำนวนมาก และ X เป็นสินค้าที่เน้นการใช้แรงงาน ส่วน Y เป็นสิค้าที่เน้นการใช้ทุน จะอธิบายผลการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตที่มีต่อการเลื่อนของเส้น PPC โดยใช้ทฤษฎี ริบชินสกี
  2. ความจำเริญแบบเป็นกลาง หมายถึง การเพิ่มปัจจัยการผลิตในลักษณะที่ที่ทำให้สินค้า X และ Y เพิ่มในอัตราเดียวกัน ส่วนแบบแผนการบริโภคแบบ Homothetic หมายถึงอุปสงค์ต่อรายได้ในสินค้า X และ Y มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 1 เปรียบเทียบการผลิต การบริโภค อัตราการค้าและสวัสดิการของสังคมก่อนและหลังการเพิ่มปัจจัยการผลิตว่าดีขึ้น เลวลงหรือคงที่อย่างไร

ผลของความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

  1. ผลความก้าวหน้าทางวิทยากรแบบเป็นกลางในภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อการเลื่อนเส้นเป็นไปได้ในการผลิตของระบบเศรษฐกิจซึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคการผลิตคือ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ความก้าวหน้าแบบเป็นกลาง ทำให้เส้น PPC เลื่อนออกไปทางขวาและเมื่อพิจารณา ณ อัตราการค้าเดิม จำนวนผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น แต่สินค้าเกษตรจะมีจำนวนผลิตลดลง นั่นคือมีความจำเริญแบบเอนเอียงอย่างรุนแรงทางด้านสินค้าอุตสาหกรรม
  2. ผลของความก้าวหน้าทางวิทยาการแบบประหยัดทุนในภาคอุตสาหกรรมที่มีต่ออัตราการค้าของระบบเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาการแบบประหยัดทุน จะทำให้อัตราการค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต้องนำเอาแบบแผนการบริโภคเข้ามาพิจารณาประกอบด้วย ถ้าไม่มีสินค้าด้อยคุณภาพ การที่ประเทศส่งสินค้าอุตสาหกรรมออก การก้าวหน้าทางวิทยาการแบบประหยัดทุนในภาคอุตสาหกรรมจะทำให้อัตราการค้าเลวลง แต่ถ้าประเทศส่งออกสินค้าเกษตร ความก้าวหน้าทางวิทยาการดังกล่าวจะทำให้อัตราการค้าดีขึ้น

» ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

» โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

» ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

» เส้นความพอใจเท่ากัน

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

» ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)

» ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

» ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

» อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

» นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

» ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

» ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

» ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศ

» ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

» ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» องค์การระหว่างประเทศ

» ธนาคารโลก

» ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

» การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

» ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

» นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ

» ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

» การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

» ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย