สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

 1. ตามแนวคิดของ คูชเนทส์ คุณสมบัติที่แสดงความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาแล้วคือ ความจำเริญในผลผลิตต่อหัวและประชากรมีอัตราสูง การเพิ่มในผลิตภาพของแรงงานมีอัตราสูง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทัศนคติ และอุดมคติเป็นไปในอัตราสูง นอกจากนั้นการที่ประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบันไม่สามารถเรียนรู้หรือรับการถ่ายทอดประสบการณ์ความจำเริญทางเศรษฐกิจในอดีตของประเทศที่ขณะนี้เป็นประเทศพัฒนาแล้วมาได้ เนื่องจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศกำลังพัฒนาไม่เอื้ออำนวย
 2. อัตราการค้าสามารถอธิบายได้ 3 รูปแบบสำคัญคือ อัตราการค้าในรูปแบบการแลกเปลี่ยนสุทธิ อัตราการค้าที่อยู่ในรูปการแลกเปลี่ยนเบื้องต้น และอัตราการค้าในรูปรายได้
 3. ตามแนวคิดของ ราอูล พรีบิช เมื่อมีความก้าวหน้าทางวิทยาการเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ อัตราการค้าของประเทศพัฒนาแล้วจะดีขึ้น แต่อัตราการค้าของประเทศกำลังพัฒนาจะเลวลง
 4. การที่อัตราการค้าเลวลงในประเทศกำลังพัฒนา จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นหรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในสินค้าเข้าและสินค้าออก
 5. ประเทศกำลังพัฒนาคาดหวังความจำเริญทางเศรษฐกิจโดยผ่านทางการค้าระหว่างประเทศได้น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากอัตราการค้าที่เลวลง และเงื่อนไขของประเทศกำลังพัฒนาเอง

ความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

 1. ความล้มเหล็วของการที่ประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถรับการถ่ายทอด หรือกระตุ้นความจำเริญทางเศรษฐกิจจากประเทศพัฒนาแล้ว มีสาเหตุเนื่องมาจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศกำลังพัฒนาในขณะนี้และประเทศกำลังพัฒนาในอดีต ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศพัฒนาแล้วนั้นแตกต่างกัน เงื่อนไขที่แตกต่างกันได้แก่ ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ รายได้ต่อหัวและระดับผลผลิตประชาชาติ ขนาดของประชากร
 2. ไซมอน คุซเนทส์ ได้แยกให้เห็นคุณลักษณะสำคัญของการมีความจำเริญในสมัยใหม่ของประเทศพัฒนาแล้วไว้ 6 ประการและได้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันของคุณลักษณะทั้ง 6 นี้

  - ความจำเริญในผลิตผลต่อหัวและประชากรมีอัตราสูง
  - การเพิ่มขึ้นในผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะแรงงานมีอัตราสูง
  - การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นไปในอัตราสูง การเปลี่ยนโครงสร้างนี้หมายถึงการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเกษตรเป็นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม และจากอุตสาหกรรมไปเป็นแบบบริการเปลี่ยนขนาดการผลิต การเปลี่ยนสถานะอาชีพ
  - การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางสังคม การเมือง ทัศนคติและอุดมคติเป็นไปในอัตราสูง
  - ประเทศพัฒนาแล้วมีความโน้มเอียงเข้าหาประเทศอื่นๆ ในโลกเพื่อจะได้มาซึ่งสินค้าขั้นปฐมและวัตถุดิบ รวมทั้งแรงงานจากแหล่งที่มีค่าจ้างต่ำ
  - การกระจายความจำเริญทางเศรษฐกิจสมัยใหม่มีอยู่ในวงแคบ มีอยู่ในประชากรเพียง 1 ใน 3 ของประชากรโลกเท่านั้น

อัตราการค้าและความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

ถ้าอุปสงค์ของประเทศกำลังพัฒนาในสินค้าเข้ามีค่าความยืดหยุ่นต่ำ ในขณะที่อุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่มีต่อสินค้าออกของประเทศกำลังพัฒนาก็มีค่าความยืดหยุ่นต่ำด้วยแล้ว แม้การที่อัตราการค้าเลวลง จะทำให้ประเทศส่งออกให้เพิ่มขึ้น และนำเข้าลดลงแต่มูลค่าสินค้าออกจะลดลงในขณะที่มูลค่าสินค่าเข้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจากผลของตัวทวีจะทำให้รายได้ประชาชาติของประเทศลดต่ำลง แสดงว่าการที่อัตราการค้าเลวลงย่อมเป็นอุปสรรคต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย