สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

  1. สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีทั้งประเทศที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นและลดลง และประเทศที่ต้องพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศมากกับประเทศที่ต้องพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศน้อย
  2. ประเทศกำลังพัฒนาที่ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกมีดุลการชำระเงินที่เกินดุลมาก แต่ขาดดุลค่อนข้างมากทางด้านบริการ ดังนั้นทุนสำรองระหว่างประเทศจึงลดลงในหลายประเทศ
  3. ประเทศกำลังพัฒนาที่มิใช่ผู้ส่งน้ำมันออก ส่วนใหญ่ขาดดุลการค้ามาก แต่หลายประเทศได้รับความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงทำให้ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่อีกหลายประเทศก็มีการลดลงในทุนสำรองระหว่างประเทศค่อนข้างมาก

สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ประเทศที่พัฒนาแล้วมักมีความจำเริญทางด้านต่างๆ มากมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ จึงมักจะสามารถผลิตสินค้าเพียงพอสำหรับประชาชนในประเทศ ส่วนประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรและความรู้วิทยาการจากต่างประเทศ ตลอดจนปัจจัยทุนและเครื่องจักรกล จึงทำให้ต้องพึ่งพิงการค้าระหว่างประเทศมาก

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย