สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ตลาดเงินตราต่างประเทศ

  1. ตลาดเงินตราต่างประเทศ คือตัวกลางในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ ตลาดเงินตราต่างประเทศไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ตั้งแน่นอนเหมือนกับตลาดสินค้าและบริการ
  2. การซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถทำได้ 3 รูปแบบคือ โดยการโอนเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศในมือและเช็คเดินทาง และการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งในแต่ละรูปแบบมีวิธีการดำเนินงานต่างกัน
  3. การรักษาเสถียรภาพในตลาดเงินตราต่างประเทศ หมายถึงการรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพ คือพยายามไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป

ความหมายของตลาดเงินตราต่างประเทศ

ตลาดเงินตราต่างประเทศ หมายถึงตัวกลางในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ โดยที่การซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจทำโดยทางโทรเลข โทรศัพท์ หรือโดยการที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันโดยตรงก็ได้

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศในตลาดเงินตราต่างประเทศ

  • การซื้อขายเงินตราต่างประเทศมี 3 รูปแบบคือ การโอนเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศในมือและเช็คเดินทาง การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
  • การโอนเงินกระทำได้ 3 วิธีคือ การออกดราฟต์ การโอนเงินทางไปรษณีย์ การโอนเงินทางโทรเลข

การรักษาเสถียรภาพในตลาดเงินตราต่างประเทศ

ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยการรับซื้อเงินตราต่างประเทศเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่ำ และขายเงินตราต่างประเทศเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูง

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย