สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ระบบการเงินระหว่างประเทศ

 1. ระบบมาตรฐานทองคำเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ระดับหนึ่ง ภายใต้ระบบนี้หน่วยเงินของประเทศต่างๆ จะต้องเทียบค่าเงินตราประเทศตนไว้กับน้ำหนักของทองคำบริสุทธิ์
 2. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ หรือระดับอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสรี อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศ
 3. ระบบมาตราปริวรรษทองคำหรือระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกำหนดให้คงที่ตามค่าเสมอภาคโดยเทียบค่าไว้กับทองคำและเงินตราสกุลหลัก แต่เจ้าหน้าที่ทางการเงินของรัฐอาจประกาศเปลี่ยนแปลงได้ตามโอกาสเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการชำระเงินซึ่งเกิดขึ้นถาวร
 4. ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน มีหลายระบบซึ่งแต่ละประเทศสามารถเลือกใช้ได้ ตามความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลักๆ ที่ใช้มี 2 ระบบคือ ระบบปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว และระบบที่กำหนดค่าเสมอภาคไว้กับเงินตราต่างประเทศหรือสินทรัพย์ที่มีค่ามาตรฐาน

ระบบมาตรฐานทองคำ

 1. ในระบบมาตรฐานทองคำ อัตราแลกเปลี่ยนจะคงที่ ณ ค่าเสมอภาคซึ่งเทียบค่าผ่านน้ำหนักทองคำ อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงจากค่าเสมอภาคได้ระหว่างจุดทองคำไหลออกและจุดทองคำไหลเข้า ซึ่งจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการขนส่งทองคำระหว่างประเทศ
 2. ภายใต้ระบบมาตรฐานทองคำ ดุลการชำระเงินมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ดุลยภาพเสมอโดยผ่านกลไกทางด้านราคาและกลไกทางด้านรายได้ ซึ่งทั้งสองกลไกนี้จะดำเนินการผ่านการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน
 3. ตามแนวคิดสำนักคลาสสิก กลไกทางด้านราคาหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับราคาซึ่งจะทำให้ดุลการชำระเงินเข้าสู่ดุลยภาพได้
 4. ตามแนวคิดสำนักเคนส์ กลไกทางด้านรายได้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินจะมีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราดอกเบี้ย การลงทุนภายในประเทศ การส่งออกสุทธิ อุปสงค์รวมของประเทศ รายได้ประชาชาติ และในที่สุดจะมีผลทางด้านราคาทำให้ดุลการชำระเงินเข้าสู่ดุลภาพได้
 5. ข้อดีของระบบมาตรฐานทองคำ ก่อให้เกิดเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนและดุลการชำระเงิน ขจัดปัญหาการเกร็งกำไร และง่ายแก่การดำเนินงาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้ขาดอิสระในการดำเนินงาน เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างสมาชิก

วิธีการดำเนินงานของระบบมาตรฐานทองคำ

ประเทศสมาชิกจะต้องใช้ทองคำเป็นทุนสำรองเงินตราและกำหนดค่าของเงินเทียบไว้กับทองคำ นำเข้าและส่งออกทองคำได้อย่างเสรี ปรับปริมาณให้เป็นสัดส่วนเกี่ยวกับทองคำ และอนุญาตให้ประชาชนนำเงินมาแลกเปลี่ยนเป็นทองคำได้โดยไม่จำกัดจำนวน

สมมติให้เงิน 1 บาทเทียบค่าเท่ากับทองคำบริสุทธิ์หนัก 0.036833 กรัม และดอลลาร์สหรัฐฯ 1 ดอลลาร์เทียบค่าเท่ากับทองคำหนัก 0.73666 กรัมจะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบมาตรฐานทองคำได้เท่าไร

ทองคำหนัก 0.036833 กรัม เท่ากับ เงิน 1 บาท
ทองคำหนัก 0.736666 กรัม เท่ากับ เงิน (0.73666)/(0.036833) = 20 บาท
ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 20 บาท

การปรับตัวของดุลการชำระเงินเข้าสู่ดุลภาพภายใต้ระบบมาตรฐานทองคำ

 1. ประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดปัญหาดุลการชำระเงินขาดดุล ภายใต้ระบบมาตรฐานทองคำ จะต้องดำเนินนโยบายอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาขาดดุลนั้น คำตอบก็คือ ประเทศดังกล่าวนั้นไม่ต้องดำเนินนโยบายอะไรเลย ถ้าประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ ดุลการชำระเงินจะปรับเข้าสู่สภาพสมดุลโดยอัตโนมัติ
 2. ผลทางด้านอัตราดอกเบี้ยเมื่อเกิดความไม่สมดุลในดุลการชำระเงิน เมื่อเกิดความไม่สมดุลในดุลการชำระเงิน ประเทศที่ขาดดุลจะมีทองคำไหลออก ทำให้ปริมาณเงินในประเทศน้อยลงอัตราดอกเบี้ยจึงสูงขึ้น ขณะที่ประเทศที่เกินดุลจะทำให้ทองคำไหลเข้าทำให้ปริมาณเงินในประเทศเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยจึงลดลง

ข้อดีข้อเสียของระบบมาตรฐานทองคำ

ข้อดีและข้อเสียของระบบมาตรฐานทองคำคือ

 • ข้อดี – ก่อให้เกิดเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนและดุลการชำระเงิน ขจัดปัญหาการเกร็งกำไรและง่ายแก่การดำเนินงาน
 • ข้อเสีย- เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ขาดอิสระในการดำเนินงาน เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างประเทศสมาชิก

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย