สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

  1. ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศ
  2. การปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพของดุลการชำระเงินจะดำเนินอยู่ตลอดเวลาโดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางราคา
  3. ตามแนวคิดของ มาร์แชลและเลินเนอร์ การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลต่อดุลการชำระเงินมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อลดค่าของเงินจะทำให้ดุลการชำระเงินดีขึ้น เมื่อผลรวมค่าความยิดหยุ่นของอุปสงค์ต่อสินค้าเข้าและสินค้าออกของประเทศนั้นมากกว่า 1
  4. ข้อดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ คือง่ายต่อการบริหาร ทำให้ดุลการชำระเงินมีเสถียรภาพ ขจัดปัญหาในด้านทุนสำรองเงินตรา มีอิสระในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศ และช่วยให้การใช้นโยบายการเงินมีประสิทธิภาพสูง
  5. ข้อเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ คือกลไกของระบบอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เอื้ออำนวยให้เกิดการเกร็งกำไรอาจก่อให้เกิดเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ และอาจทำให้ทิศทางของการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป

การดำเนินงานและวิธีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

ลักษณะเด่นของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่การที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ในตลาดการเงินของแต่ละประเทศ การปรับดุลการชำระเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะการปรับดุลการชำระเงินดำเนินอยู่ตลอดเวลา

การปรับดุลการชำระเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

การลดค่าของเงินจะมีผลต่อดุลการค้าอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศ จากเงื่อนไขของมาร์แชลและเลินเนอร์มีดังนี้คือ

1. จะทำให้ดุลการค้าดีขึ้นเมื่อ Em+Ex > 1
2. จะทำให้ดุลการค้าลดลงเมื่อ Em+Ex < 1
3. ทำให้ดุลการค้าคงเดิมเมื่อ Em+Ex = 1

ข้อดีข้อเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้มีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกล่าวคือ อาจทำให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้พ่อค้าและนักลงทุนไม่แน่ใจที่จะทำการค้าและการลงทุน หรืออาจทำให้ทิศทางของการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย