Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

  1. ในระบบมาตราปริวรรษทองคำ อัตราแลกเปลี่ยนจะถูก อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกำหนดให้คงที่ ณ ค่าเสมอภาค แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงหนึ่งที่กำหนดไว้ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสูงหรือต่ำกว่าช่วงที่กำหนดให้ รัฐจะเข้าแทรกแซงโดยทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเข้าซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในช่วงที่กำหนด
  2. ในระบบมาตราปริวรรษทองคำ การแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินอาจทำได้โดยการกู้ยืมเงินจากกองทุนระหว่างประเทศ การใช้นโยบายการเงินการคลังภายในประเทศและการลดค่าของเงิน
  3. ปัญหาของระบบมาตราปริวรรษทองคำได้แก่ปัญหาทางด้านการปรับดุลการชำระเงิน ปัญหาการเกร็งกำไรอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าเสมอภาค ปัญหาสภาพคล่องระหว่างประเทศ และปัญหาความเชื่อมั่นในเงินตราสกุลหลัก

วิธีดำเนินงานของระบบมาตราปริวรรษทองคำ

สาเหตุที่เรียกระบบมาตราปริวรรษทองคำว่าเป็นระบบหมุดที่ปรับได้เพราะประเทศสมาชิกสามารถเปลี่ยนค่าเสมอภาคของอัตราแลกเปลี่ยนให้ขึ้นลงได้

การแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินโดนระบบมาตราปริวรรษทองคำ

ประเทศสมาชิกจะกู้ยืมเงินจากกองทุนระหว่างประเทศเมื่อประสบกับการขาดดุลเป็นจำนวนมาก และทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะค้ำจุนส่วนที่ขาดดุลได้ และกู้ยืมได้ตามโควตาที่ถูกกำหนดไว้ โดยนำเอาเงินตราภายในประเทศไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลที่ต้องการตามอัตราแลกเปลี่ยนค่าเสมอภาค

ปัญหาของระบบมาตราปริวรรษทองคำ

ข้อดีของระบบมาตราปริวรรตทองคำเช่นเดียวกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือระบบมาตรฐานทองคำกล่าวคือ ทำให้พ่อค้าและนักธุรกิจมีความเชื่อมั่นในอัตราแลกเปลี่ยน จึงทำให้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ข้อเสียของระบบมาตราปริวรรษทองคำได้แก่ การต้องมีสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และต้องประสบกับปัญหาการปรับดุลการชำระเงิน เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนเสรี ปัญหาด้านเกร็งกำไร ปัญหาสภาพคล่องระหว่างประเทศและปัญหาการขาดความเชื่อมั่นในเงินตราสกุลหลัก

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com