สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

  1. การลงทุนจากต่างประเทศหมายถึง ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อบัญชีทุนในบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ การจำแนกประเภทการลงทุนจากต่างประเทศสามารถใช้ระยะเวลาผู้ลงทุนหรือลักษณะการลงทุนเป็นเกณฑ์
  2. การลงทุนโดยทางตรงของเอกชนจากต่างประเทศนั้นนอกจากจะชักนำทุนไปยังประเทศผู้รับทุนแล้วยังชักนำวิทยาการ เทคนิคการผลิต และความชำนาญต่างๆ ไปด้วยรูปแบบสำคัญของการลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศคือบรรษัทข้ามชาติ
  3. การลงทุนโดยทางอ้อม มีบทบาทลดลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่การลงทุนโดยตรงได้ทวีความสำคัญขึ้น อย่างไรก็ตามรูปแบบของการลงทุนโดยทางอ้อมในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ อยู่ในรูปเงินกู้ ซึ่งมีผลทำให้เกิดภาระที่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
  4. ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เป็นการไหลของปัจจัยทุนจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนา โดยมิได้หวังผลทางการค้าหรือกำไร นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขแบบผ่อนปรนด้วย

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย