สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

  1. การลงทุนจากต่างประเทศหมายถึง ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อบัญชีทุนในบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ การจำแนกประเภทการลงทุนจากต่างประเทศสามารถใช้ระยะเวลาผู้ลงทุนหรือลักษณะการลงทุนเป็นเกณฑ์
  2. การลงทุนโดยทางตรงของเอกชนจากต่างประเทศนั้นนอกจากจะชักนำทุนไปยังประเทศผู้รับทุนแล้วยังชักนำวิทยาการ เทคนิคการผลิต และความชำนาญต่างๆ ไปด้วยรูปแบบสำคัญของการลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศคือบรรษัทข้ามชาติ
  3. การลงทุนโดยทางอ้อม มีบทบาทลดลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่การลงทุนโดยตรงได้ทวีความสำคัญขึ้น อย่างไรก็ตามรูปแบบของการลงทุนโดยทางอ้อมในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ อยู่ในรูปเงินกู้ ซึ่งมีผลทำให้เกิดภาระที่ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
  4. ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เป็นการไหลของปัจจัยทุนจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนา โดยมิได้หวังผลทางการค้าหรือกำไร นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขแบบผ่อนปรนด้วย

» ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

» โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

» ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

» เส้นความพอใจเท่ากัน

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

» ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)

» ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

» ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

» อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

» นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

» ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

» ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

» ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศ

» ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

» ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» องค์การระหว่างประเทศ

» ธนาคารโลก

» ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

» การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

» ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

» นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ

» ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

» การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

» ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย