สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

 1. การลงทุนจากต่างประเทศหมายถึงธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อบัญชีในบัญชีดุลการชำระเงินของประเทศผู้ลงทุนและประเทศผู้รับทุน
 2. การลงทุนจากต่างประเทศสามารถจำแนกโดยใช้ระยะเวลา ผู้ลงทุน และลักษณะการลงทุนเป็นเกณฑ์
 3. การจำแนกประเภทการลงทุนโดยใช้ระยะเวลาเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็นการลงทุนระยะสั้นและการลงทุนระยะยาว การจำแนกโดยใช้ผู้ลงทุนเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็นการลงทุนของเอกชนและการลงทุนของรัฐบาล ส่วนการจำแนกโดยใช้ลักษณะการลงทุนเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็นการลงทุนโดยตรงและการลงทุนโดยอ้อม
 4. การลงทุนจากต่างประเทศมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจของประเทศผู้รับทุนคือสามารถใช้ชดเชยช่องว่างจากการออม ช่องว่างเงินตราต่างประเทศ ช่องว่างของรายรับรัฐบาล และช่องว่างของทรัพยากรเพื่อการพัฒนา

ความหมายและประเภทของการลงทุนจากต่างประเทศ

 • การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หมายถึง การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ ผู้ลงทุนมีอำนาจในการควบคุม บริหารและตัดสินใจในองค์การธุรกิจของประเทศผู้รับทุน
 • การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศ หมายถึง การลงทุนที่ประเทศผู้ลงทุนทำการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินของประเทศผุ้รับทุน
 • การลงทุนโดยตรงและการลงทุนโดยอ้อม มีข้อแตกต่างที่สำคัญคือ

  - การลงทุนโดยตรง ทำให้เอกชนต่างประเทศผู้ลงทุนมีอำนาจในการควบคุมกิจการบริหารและตัดสินใจในองค์การธุรกิจของประเทศผู้รับทุน
  - การลงทุนโดยตรงนั้นนอกจากการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศแล้วยังมีการโอนปัจจัยการผลิตอื่นๆในรูปของการโอนวิทยาการควบคู่ไปด้วย
  - การลงทุนโดยตรงมักจะกระจุกตัวอยู่ในภาคเศรษฐกิจที่ประเทศผู้ลงทุนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ หรือในภาคเศรษฐกิจที่ประเทศผู้รับทุนยังไม่สามารถหาประโยชน์ได้มากนัก
  - การลงทุนโดยตรงมีอัตราความเสี่ยงภัยมากกว่าการลงทุนโดยทางอ้อม เพราะการลงทุนทางอ้อม ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์การทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่รัฐบาลของประเทศผู้รับทุนเป็นผู้ค้ำประกัน

บทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

ช่องว่างการออมเกิดขึ้นจากการที่การออมภายในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะนำมาลงทุนเพื่อการพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อประกอบกับการออมที่มีอยู่ การลงทุนจากต่างประเทศจึงเข้ามามีบทบาทโดยเข้าชดเชยช่องว่างระหว่างการออมในประเทศกับการลงทุนที่ต้องการ นั่นคือ If = Id – S หรือ Id = S + If

Id หมายถึง การลงทุนที่ตั้งใจไว้ของระบบเศรษฐกิจ
S หมายถึง การออมที่เกิดขึ้นจริงของระบบเศรษฐกิจ
If หมายถึง การลงทุนจากต่างประเทศ

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย