สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

 1. การลงทุนจากต่างประเทศหมายถึงธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อบัญชีในบัญชีดุลการชำระเงินของประเทศผู้ลงทุนและประเทศผู้รับทุน
 2. การลงทุนจากต่างประเทศสามารถจำแนกโดยใช้ระยะเวลา ผู้ลงทุน และลักษณะการลงทุนเป็นเกณฑ์
 3. การจำแนกประเภทการลงทุนโดยใช้ระยะเวลาเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็นการลงทุนระยะสั้นและการลงทุนระยะยาว การจำแนกโดยใช้ผู้ลงทุนเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็นการลงทุนของเอกชนและการลงทุนของรัฐบาล ส่วนการจำแนกโดยใช้ลักษณะการลงทุนเป็นเกณฑ์ แบ่งได้เป็นการลงทุนโดยตรงและการลงทุนโดยอ้อม
 4. การลงทุนจากต่างประเทศมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจของประเทศผู้รับทุนคือสามารถใช้ชดเชยช่องว่างจากการออม ช่องว่างเงินตราต่างประเทศ ช่องว่างของรายรับรัฐบาล และช่องว่างของทรัพยากรเพื่อการพัฒนา

ความหมายและประเภทของการลงทุนจากต่างประเทศ

 • การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หมายถึง การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ ผู้ลงทุนมีอำนาจในการควบคุม บริหารและตัดสินใจในองค์การธุรกิจของประเทศผู้รับทุน
 • การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศ หมายถึง การลงทุนที่ประเทศผู้ลงทุนทำการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินของประเทศผุ้รับทุน
 • การลงทุนโดยตรงและการลงทุนโดยอ้อม มีข้อแตกต่างที่สำคัญคือ

  - การลงทุนโดยตรง ทำให้เอกชนต่างประเทศผู้ลงทุนมีอำนาจในการควบคุมกิจการบริหารและตัดสินใจในองค์การธุรกิจของประเทศผู้รับทุน
  - การลงทุนโดยตรงนั้นนอกจากการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศแล้วยังมีการโอนปัจจัยการผลิตอื่นๆในรูปของการโอนวิทยาการควบคู่ไปด้วย
  - การลงทุนโดยตรงมักจะกระจุกตัวอยู่ในภาคเศรษฐกิจที่ประเทศผู้ลงทุนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ หรือในภาคเศรษฐกิจที่ประเทศผู้รับทุนยังไม่สามารถหาประโยชน์ได้มากนัก
  - การลงทุนโดยตรงมีอัตราความเสี่ยงภัยมากกว่าการลงทุนโดยทางอ้อม เพราะการลงทุนทางอ้อม ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์การทางการเงินซึ่งส่วนใหญ่รัฐบาลของประเทศผู้รับทุนเป็นผู้ค้ำประกัน

บทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

ช่องว่างการออมเกิดขึ้นจากการที่การออมภายในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะนำมาลงทุนเพื่อการพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อประกอบกับการออมที่มีอยู่ การลงทุนจากต่างประเทศจึงเข้ามามีบทบาทโดยเข้าชดเชยช่องว่างระหว่างการออมในประเทศกับการลงทุนที่ต้องการ นั่นคือ If = Id – S หรือ Id = S + If

Id หมายถึง การลงทุนที่ตั้งใจไว้ของระบบเศรษฐกิจ
S หมายถึง การออมที่เกิดขึ้นจริงของระบบเศรษฐกิจ
If หมายถึง การลงทุนจากต่างประเทศ

» ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

» โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

» ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

» เส้นความพอใจเท่ากัน

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

» ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)

» ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

» ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

» อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

» นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

» ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

» ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

» ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศ

» ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

» ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» องค์การระหว่างประเทศ

» ธนาคารโลก

» ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

» การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

» ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

» นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ

» ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

» การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

» ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย