สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

  1. การลงทุนโดยตรง ประเทศผู้ลงทุนมีอำนาจควบคุมการบริหารและการตัดสินใจในองค์การธุรกิจของประเทศผู้รับทุน นอกจากนั้นในการลงทุนโดยตรงนอกจากการเคลื่อนย้ายทุนแล้ว ยังได้ชักนำวิทยาการ เทคนิคการผลิต และความชำนาญการไปยังประเทศผู้รับทุนด้วย
  2. การลงทุนโดยตรงส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันกึ่งผูกขาด หรือในอุตสาหกรรมทรัพยากร ทั้งนี้เพราะเป็นแหล่งที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงแก่ประเภทผู้ลงทุน อย่างไรก็ตามการลงทุนโดยตรงนั้นก่อให้เกิดผลทั้งด้านบวกและทางด้านลบแก่ประเทศผู้ลงทุนและประเทศผู้รับทุน
  3. บรรษัทข้ามชาติมีลักษณะสำคัญคือเป็นกิจการมีขนาดใหญ่มาก ดำเนินการในประเทศต่างๆ มากกว่า 1 ประเทศขึ้นไป โดยมีจุดหมายสำคัญคือ กำไรสูงสุดจากการผลิตระดับโลก พรมแดนจากประเทศต่างๆ ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการของบรรษัทข้ามชาติ

แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรง

โดยหลักการ การลงทุนโดยตรงนั้น จะมีการชักนำวิทยาการ และความชำนาญการควบคู่ไปกับการเคลื่อนย้ายทุนจากประเทศผู้ลงทุนไปยังประเทศผู้รับการลงทุน โดยลักษณะที่สำคัญมากกว่า คือ การเคลื่อนย้ายวิทยาการและความชำนาญ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมักจะมีแต่เฉพาะการเคลื่อนย้ายวิทยาการ และความชำนาญต่างๆเท่านั้น ส่วนปัจจัยในรูปเงินทุนอาจระดมได้จากประเทศผู้รับทุนนั้นเอง

ผลของการลงทุนโดยตรงที่มีต่อประเทศผู้ลงทุนและประเทศผู้รับทุน
การลงทุนโดยตรงของเอกชนต่างชาติในรูปบรรษัทข้ามชาติ

บรรษัทข้ามชาติแบ่งประเภทตามชนิดของอุตสาหกรรมหลักที่บรรษัทข้ามชาติดำเนินการอยู่มีทั้งหมด 5 ประเภทคือ
(1) บรรษัทข้ามชาติทางด้านทรัพยากร
(2) สาธารณูปโภค
(3) อุตสาหกรรมโรงงาน
(4) เกษตรกรรม และ
(5) อุตสาหกรรมบริการ

» ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

» โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

» ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

» เส้นความพอใจเท่ากัน

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

» ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)

» ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

» ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

» อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

» นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

» ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

» ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

» ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศ

» ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

» ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» องค์การระหว่างประเทศ

» ธนาคารโลก

» ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

» การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

» ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

» นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ

» ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

» การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

» ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย