สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

  1. การลงทุนโดยทางอ้อมส่วนใหญ่อยู่ในรูปการซื้อหุ้น พันธบัตร พันธบัตรที่เปลี่ยนมือได้ รวมทั้งการกู้ยืมอย่างมีระยะเวลา สำหรับการกู้ยืมนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทสำคัญคือ การกู้ยืมแบบมีข้อผูกพัน และการกู้ยืมตามโครงการ สำหรับปัจจัยสำคัญที่กำหนดการลงทุนโดยทางอ้อมคือความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ย
  2. ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ มีภาระหนี้สินกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกทีๆ สำหรับดัชนีที่จะชี้ว่าประเทศสามารถชำระคืนหนี้เงินกู้ได้หรือไม่นั้นคือ สัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถในการโอนทรัพยากรระหว่างภาคการผลิต ผลิตภาพของการลงทุน ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการออม
  3. การช่วยเหลือจากต่างประเทศ หมายถึงกระแสการไหลของทุนจากประเทศต่างๆ ไปยังประเทศกำลังพัฒนาโดยวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือมิใช่เพื่อการค้าหรือเพื่อแสวงหาผลกำไร และต้องมีเงื่อนไขแบบผ่อนปรน
  4. การให้ความช่วยเหลือและรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศอาจมีสาเหตุมาจากสาเหตุทางการเมือง และสาเหตุทางเศรษฐกิจ

การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศ

ในการกู้เงินแบบมีข้อผูกพันนั้นประเทศผู้ให้กู้จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกู้ว่าต้องซื้อสินค้าและบริการของประเทศผู้ให้กู้ การกู้ยืมแบบมีข้อผูกพัน โดยส่วนใหญ่การกู้ยืมของประเทศต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเข้าซึ่งประเทศผู้ให้กู้ยืมที่จะกำหนดข้อผูกพันของเงินกู้จะต้องใช้ซื้อสินค้าออกบางชนิดของประเทศผู้ให้กู้

การกู้ยืมตามโครงการ การให้กู้ยืมอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการโดยเงินกู้นั้น การกู้ยืม ประเทศผู้กู้ต้องแสดงวัตถุประสงค์ถึงโครงการที่จะดำเนินการโดยโครงการมีรายละเอียด ประเทศผู้กู้สามารถระบุได้ว่าโครงการที่จะดำเนินการต้องการนำเข้าสินค้าอะไรบ้างและจะนำเข้าจากที่ไหน ถ้าธนาคารเห็นชอบกับโครงการและเห็นว่าเหมาะสมก็จะอนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อนำเข้าสินค้าดังกล่าว

การช่วยเหลือจากต่างประเทศ

สาเหตุของการช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งประเทศผู้ให้และประเทศผู้รับ แบ่งได้เป็น 2 ประการสำคัญคือ สาเหตุทางการเมือง และสาเหตุทางเศรษฐกิจ โดยสาเหตุทางการเมืองมีบทบาทค่อนข้างมากกว่า

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย