สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

 1. การรวมเกิดทางเศรษฐกิจ หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศต่างๆ โดยมีระดับของการรวมกลุ่ม 4 ระดับ และแบ่งรูปแบบของการรวมกลุ่มได้เป็น การรวมกลุ่มในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา และเทศสังคมนิยม
 2. ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านสหภาพศุลกากร และทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านการเงินและการคลัง
 3. ตัวอย่างของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เขตการค้าเสรีแห่งลาตินอเมริการและโอเปค

แนวคิดของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

 1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหมายถึง การที่ประเทศต่างๆ ได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกด้วยกัน
 2. ระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมี 4 ระดับคือ
  (1) เขตการค้าเสรี
  (2) สหภาพศุลกากร
  (3) ตลาดร่วม และ
  (4) สหภาพเศรษฐกิจ
  นักวิชาการบางคนได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเพิ่ม การรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์แบบด้วย
 3. รูปแบบของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มี 3 รูปแบบ คือ
  (1) การรวมกลุ่มในประเทศที่พัฒนาแล้ว
  (2) การรวมกลุ่มในประเทศสังคมนิยม และ
  (3) การรวมกลุ่มในประเทศกำลังพัฒนา

ความทั่วไปเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการยกเลิกการจงใจเลือกปฏิบัติต่างๆ ทางด้านการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ ความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจ้างงานเต็มที่ และการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ

ที่เงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประสบความสำเร็จเมื่อประเทศสมาชิกมีนโยบายเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันได้แก่
(1) นโยบายตลาด
(2) นโยบายด้านโครงสร้าง
(3) นโยบายด้านการกระจายรายได้
(4) นโยบายทางการเงิน

ระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมี 4 ระดับ คือ
(1) เขตการค้าเสรี
(2) สหภาพศุลกากร
(3) ตลาดร่วม
(4) สหภาพเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทัศนะของ Imre Vajda มี 3 กลุ่ม คือ
(1) การรวมกลุ่มในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(2) การรวมกลุ่มในประเทศสังคมนิยม
(3) การรวมกลุ่มในประเทศที่กำลังพัฒนา

» ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

» โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

» ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

» เส้นความพอใจเท่ากัน

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

» ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)

» ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

» ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

» อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

» นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

» ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

» ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

» ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศ

» ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

» ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» องค์การระหว่างประเทศ

» ธนาคารโลก

» ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

» การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

» ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

» นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ

» ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

» การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

» ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย