สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

 1. การรวมเกิดทางเศรษฐกิจ หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศต่างๆ โดยมีระดับของการรวมกลุ่ม 4 ระดับ และแบ่งรูปแบบของการรวมกลุ่มได้เป็น การรวมกลุ่มในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา และเทศสังคมนิยม
 2. ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านสหภาพศุลกากร และทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านการเงินและการคลัง
 3. ตัวอย่างของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เขตการค้าเสรีแห่งลาตินอเมริการและโอเปค

แนวคิดของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

 1. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหมายถึง การที่ประเทศต่างๆ ได้เข้ามารวมตัวกันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกด้วยกัน
 2. ระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมี 4 ระดับคือ
  (1) เขตการค้าเสรี
  (2) สหภาพศุลกากร
  (3) ตลาดร่วม และ
  (4) สหภาพเศรษฐกิจ
  นักวิชาการบางคนได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยเพิ่ม การรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยสมบูรณ์แบบด้วย
 3. รูปแบบของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มี 3 รูปแบบ คือ
  (1) การรวมกลุ่มในประเทศที่พัฒนาแล้ว
  (2) การรวมกลุ่มในประเทศสังคมนิยม และ
  (3) การรวมกลุ่มในประเทศกำลังพัฒนา

ความทั่วไปเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการยกเลิกการจงใจเลือกปฏิบัติต่างๆ ทางด้านการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ ความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจ้างงานเต็มที่ และการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ

ที่เงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจประสบความสำเร็จเมื่อประเทศสมาชิกมีนโยบายเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันได้แก่
(1) นโยบายตลาด
(2) นโยบายด้านโครงสร้าง
(3) นโยบายด้านการกระจายรายได้
(4) นโยบายทางการเงิน

ระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมี 4 ระดับ คือ
(1) เขตการค้าเสรี
(2) สหภาพศุลกากร
(3) ตลาดร่วม
(4) สหภาพเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทัศนะของ Imre Vajda มี 3 กลุ่ม คือ
(1) การรวมกลุ่มในประเทศที่พัฒนาแล้ว
(2) การรวมกลุ่มในประเทศสังคมนิยม
(3) การรวมกลุ่มในประเทศที่กำลังพัฒนา

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย