สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

  1. ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านสหภาพศุลกากรที่สำคัญ ได้แก่ ทฤษฎีของจาคอบ ไวเนอร์ ซึ่งกล่าวถึงผลของการสร้างการค้า และการเปลี่ยนทิศทางการค้า
  2. ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านการเงินและการคลังที่สำคัญ ได้แก่ทฤษฎีของมันเดลล์ ทฤษฎีเหล่านี้กล่าวถึง การจัดตั้งอาณาเขตเงินตราที่เหมาะสมที่สุด

ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านสหภาพศุลกากร

แนวคิดที่สำคัญของจาคอบ ไวเนอร์ การรวมกลุ่มเป็นสหภาพศุลกากรจะเกิดผลดีต่อเมื่อมีการสร้างการค้าเกิดขึ้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้าเกิดขึ้น การรวมกลุ่มเป็นสหภาพศุลกากรก็ย่อมไร้ประโยชน์

ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้านการเงินและการคลัง

แนวคิดที่สำคัญของมันเดลล์เกี่ยวกับการจัดอาณาเขตเงินตรามราเหมาะสมที่สุด คือมีเงินตราเพียงสกุลเดียว หรือถ้ามีหลายสกุลต้องกำหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่

ตัวอย่างของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

  1. การรวมกลุ่มในเอเชีย ได้แก่ การรวมกลุ่มของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ซึ่งมีสมาชิก 6 ประเทศ ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1967
  2. การรวมกลุ่มในยุโรป ได้แก่ การรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือตลาดร่วมยุโรป ซึ่งมีสมาชิก 9 ประเทศ ก่อตั้งในปี 1958
  3. การรวมกลุ่มในลาตินอเมริกา ได้แก่ การรวมกลุ่มของเขตการค้าเสรีแห่งลาตินอเมริกา ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ ก่อตั้งในปี 1960
  4. การรวมกลุ่มในลักษณะอื่น ได้แก่ การรวมกลุ่มของประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปค ก่อตั้งในปี 1960

การรวมกลุ่มในเอเชีย

ปัญหาของอาเซียน ได้แก่ ปัญหาด้านการค้า การจัดจั้งเขตการค้าเสรี ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง อุตสาหกรรม นโยบายร่วมกันเกี่ยวกับการลงทุนของต่างประเทศ และด้านความร่วมมือกับประเทศนอกกลุ่ม

การรวมกลุ่มในยุโรป

ประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปได้รับจากการรวมกลุ่มทางเศรษบกิจ ได้แก่ การเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง ประสิทธิภาพของการแข่งขัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และประโยชน์ทางด้านการเมือง

การรวมกลุ่มในลาตินอเมริกา

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของ LAFTA (Latin American Free Trade Association) คือการลดภาษีศุลกากรรวม 18,000 รายการ

LAFTA มีประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี เม็กซิโก ปารากวัย เปรู และอุรุกวัย ได้ร่วมกันจัดตั้งเขตการค้าเสรีแห่งลาตินอเมริกาขึ้น ตามสนธิสัญญาแงกรุงมอนเตวิเดโอ (Treaty of Montevideo)

การรวมกลุ่มในลักษณะอื่น

โอเปคจัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1960 โดยประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง 5 ประเทศ และต่อมามีสมาชิกเพิ่มอีก 8 ประเทศ เพื่อหาทางตอบโต้การขูดรีดผลประโยชน์ของบริษัทที่ได้รับสัมประทานน้ำมันในประเทศของตน ผลการดำเนินงานที่สำคัญของโอเปค ได้แก่ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งที่เป็นต้นกระแสและปลายกระแส

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย