สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

องค์การระหว่างประเทศ

 1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการเงินระหว่างประเทศมีสมาชิก 140 ประเทศ
 2. ธนาคารโลก เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการบูรณะ และพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมามีบทบาทเพิ่มขึ้นโดยให้เครดิตแก่ประเทศต่างๆในการพัฒนาประเทศ มีสมาชิก 144 ประเทศ
 3. ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้า เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าของโลกโดยใช้มาตรการทั้งทางด้านภาษีศุลกากรและมิใช่ภาษีศุลกากร ช่วยเหลือสมาชิกมีสมาชิก 89 ประเทศ
 4. การประชุมว่าด้วยการค้า และการพัฒนาของสหประชาชาติ เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

 1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศกำหนดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงที่เมือง เบรตตัน วูด สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ค.ศ. 1947 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการเงินระหว่างประเทศและช่วยเหลือสมาชิกในด้านการเงิน วิชาการ
 2. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการผู้ว่าการ คณะกรรมการบริหาร กรรมการจัดการ และเจ้าหน้าที่ประจำ การบริหารงานได้แก่ การกำหนดนโยบายปริวรรตเงินตราต่างประเทศ โควตา สิทธิการลงคะแนนเสียง และความสะดวกด้านการเงิน ด้านวิชาการ
 3. กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้อำนวยความสะดวกด้านการเงิน เช่นให้สมาชิกสามารถช้เครดิตในช่วงเครดิตประเภทต่างๆ การจัดสรรสิทธิพิเศษ ถอนเงินให้สมาชิก ด้านวิชาการ ตลอดจนการเพิ่มแหล่งข้อมูลให้แก่สมาชิก
 4. ผลของการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่การให้สินเชื่อทั่วไป สินเชื่อเสริม สินเชื่อพิเศษ สิทธิพิเศษถอนเงิน กองทุนทรัสต์ การให้คำแนะนำด้านวิชาการและบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่สมาชิก
 5. การดำเนินงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศประสบความสำเร็จอย่างมากแต่มีปัญหาและอุปสรรคบางประการเกิดขึ้น เช่น ประเทศสมาชิกบางประเทศประสบกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการค้ำจุน กองทุนฯ ด้วยเงินตราของประเทศตน หรือปัญหาเกี่ยวกับความต้องการกู้เงินจากกองทุนฯ มีมากเกินกว่าทรัพยากรของกองทุนฯ ที่มีอยู่

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เกิดจากข้อตกลงที่เมือง เบรตตัน วูด ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1944 วัตถุประสงค์ของของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการเงินระหว่างประเทศ การขยายการค้าของโลก การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน

การจัดองค์การและการบริหาร

 1. โครงสร้างของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการผู้ว่าการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการ เจ้าหน้าที่ประจำ
 2. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ บริหารงานโดยกำหนดนโยบายปริวรรตเงินตราต่างประเทศ โควตาและสิทธิการลงคะแนนเสียง อำนวยความสะดวกด้านการเงิน วิชาการ และเผยแพร่ข้อมูล
 3. ตัวอย่างความสะดวกทางด้านการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้แก่ ช่วงเครดิต สำรองช่วงเครดิต เงินช่วยเหลือ ชดเชยการส่งออก กองทุนทรัสต์
 4. SDR’s คือเงินที่ออกโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อใช้ระหว่างประเทศสมาชิกเป็นทางการ เสมือนหนึ่งเป็นเงินฝากประจำ SDR’s 1 หน่วย เทียบเท่าทองคำ 0.888671 กรัม แต่จะแลกเปลี่ยนเป็นทองคำไม่ได้

ผลของการดำเนินงาน

การดำเนินงานที่สำคัญของ IMF ได้แก่ การให้ความสะดวกทางด้านการเงิน การช่วยเหลือทางวิชาการ การเป็นแหล่งข้อมูล

» ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

» โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

» ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

» เส้นความพอใจเท่ากัน

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

» ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)

» ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

» ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

» อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

» นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

» ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

» ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

» ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศ

» ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

» ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» องค์การระหว่างประเทศ

» ธนาคารโลก

» ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

» การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

» ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

» นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ

» ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

» การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

» ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย