สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ธนาคารโลก

  1. ธนาคารโลกกำเนิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงที่เมืองเบรตตัน วูด ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ ค.ศ. 1946 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในด้านการเงิน เพื่อบูรณะและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตร ด้านการศึกษา ด้านการขนส่งและคมนาคม
  2. ธนาคารโลกดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของสภาผู้ว่าการ คณะกรรมการบริหาร ประธานธนาคารโลก รองประธานฝ่ายบริหาร และคณะทำงานธนาคารโลกบริหารงานโดยทำหน้าที่เป็นสือกลางในการระดมเงินทุน และจัดสรรเงินทุนนี้ให้แก่ประเทศสมาชิก เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และช่วยก่อให้เกิดเสถียรภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
  3. ธนาคารโลกได้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในด้านต่างๆ ครอบคลุมเกือบทุกสาขาของการผลิต เช่น การพัฒนาการเกษตร และการพัฒนาชนบท การพลังงาน การศึกษา การคมนาคม การโทรคมมนาคม การอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ การพัฒนาบริษัทเงินทุน และสังคมเมือง
  4. การดำเนินงานของธนาคารโลกที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ถ้ามองในแง่กำไร และปัญหาในการดำเนินงานของธนาคารโลกคือ มีขีดความสามารถจำกัดในการให้กู้เงิน ทำให้ไม่สามารถจะให้ประเทศที่กำลังพัฒนาทุกประเทศสามารถกู้เงินได้ตามความต้องการ

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ธนาคารโลกเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากจ้อตกลงที่เมืองเบรตตัน วูด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน เพื่อบูรณะและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม การศึกษา

การจัดองค์การและการบริหาร

  1. ทรัพยากรทางการเงินของธนาคารโลก ได้มาจาก เงินค่าหุ้น การกู้ยืม และกำไร จากการดำเนินงาน
  2. การประเมินโครงการเงินให้กู้ มีความสำคัญ คือ ทำให้ธนาคารโลกปล่อยเงินกู้โดยมีความเสี่ยงน้อย การประเมินโครงการ ต้องพิจารณาปัจจัยทั้ง 5 ประการคือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทางเทคนิค ทางด้านสถาบัน ทางด้านการจัดซื้อ และการขาย ตลอดจนปัจจัยด้านการเงิน

ผลของการดำเนินงาน

ความช่วยเหลือของธนาคารโลกให้แก่ประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2492 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีอะไรบ้าง โดยพิจารณาในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การชลประทาน การพลังงาน การพัฒนาที่ดิน

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย