สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

  1. ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้าคือ GATT เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยประเทศภาคี 23 ประเทศร่วมกันลงนามจัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1947 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การค้าของโลกดำเนินไปได้โดยเสรีและตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง อันจะเป็นการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีกินดีของประชากรโลก
  2. ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากร และการค้าดำเนินงานภายใต้การบรหารของคณะมนตรีผู้แทน คณะมนตรี คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ความตกลงเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
  3. การบริหารงานของ GATT ที่สำคัญ ได้แก่ การเจรจาระหว่างประเทศคู่ค้าที่เป็นสมาชิก เพื่อทำความตกลงเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากรการค้า เป็นต้น
  4. การดำเนินงานของ GATT ที่สำคัญได้แก่ การลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ ทางด้านภาษีศุลกากร การวางกฏข้อบังคับสำหรับการค้าระหว่างประเทศและการเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การหารือ การเจรจา การไกล่เกลี่ย และการยุติข้อพิพาท

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์สำคัญของ GATT คือ การให้สิทธิแก่ประเทศคู่ค้าโดยเท่าเทียมกัน การใช้มาตรการทางภาษีศุลกากรคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ การลดภาษีศุลกากร และระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ

การจัดองค์การและการบริหาร

โครงสร้างของ GATT ประกอบด้วย คณะมนตรีผู้แทน คณะมนตรี คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ความตกลงเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

ผลของการดำเนินงาน

  1. บทบาทสำคัญของ GATT ได้แก่ การลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ การวางกฎข้อบังคับสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
  2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ GATT คือบางประเทศมิได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชืก เช่น ประเทศออสเตรเลียกับประชาคมยุโรป ประเทศชิลีกับประชาคมยุโรป

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย