สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

  1. การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UNCTAD เกิดจากความต้องการที่จะช่วยเหลือทางด้านการค้าและการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา โดยสมาชิกสหประชาชาติกลุ่มหนึ่งร่วมกันประชุมใน ค.ศ. 1964 เพื่อจัดตั้งองค์การดังกล่าว
  2. วัตถุประสงค์ของ UNCTAD เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ริเริ่มดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา ตลอดจนเป็นศูนย์กลางระดับโลกในการประสานนโยบายการค้า และการพัฒนาของประเทศต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน
  3. หลักการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการค้า และนโยบายของ UNCTAD มุ่งจะให้ความสำคัญกับประเทศกำลังพัฒนา แต่ยึดหลักที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของประเทศต่างๆ นั่นคือประเทศต่างๆ มีอธิปไตยที่จะค้าและจัดสรรทรัพยากรภายในประเทศของตนอย่างเสรี
  4. โครงสร้างของ UNCTAD ประกอบด้วยสภาเพื่อการค้าและการพัฒนา สำนักเลขาธิการ คณะกรรมการต่างๆ
  5. การดำเนินงานของการประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ของสหประชาชาติที่สำคัญได้แก่การจัดให้มีการประชุมระหว่างประเทศภาคี

ความเป็นมาวัตถุประสงค์ และหลักการ

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของ UNCTAD ได้แก่ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ริเริ่มดำเนินการงานที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางระดับโลก

การจัดองค์การและการบริหาร

  1. โครงสร้างของ UNCTAD ประกอบด้วย สำนักเลขาธิการ สภาการค้าและการพัฒนาและคณะกรรมการ
  2. กลุ่ม 77 คือ ประเทศที่กำลังพัฒนารวม 77 ประเทศ จากประเทศสมาชิกทั้งหมดของอังค์แทดเข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดแนวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่มด้วยกัน

ผลของการดำเนินงาน
อุปสรรคในการดำเนินงานของ UNCRAD เช่น อุปสรรคเกี่ยวข้องกับช่องว่างทางการค้า การช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนา

» ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

» โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

» ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ

» เส้นความพอใจเท่ากัน

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)

» ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก

» ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)

» ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต

» ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

» อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป

» นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

» ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา

» นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

» ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ

» ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

» ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

» สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ตลาดเงินตราต่างประเทศ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศ

» ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้

» ระบบมาตรปริวรรษทองคำ

» ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน

» การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ

» การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

» การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

» องค์การระหว่างประเทศ

» ธนาคารโลก

» ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า

» การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

» ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน

» นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ

» ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ

» การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

» ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย