สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ

  1. การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UNCTAD เกิดจากความต้องการที่จะช่วยเหลือทางด้านการค้าและการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา โดยสมาชิกสหประชาชาติกลุ่มหนึ่งร่วมกันประชุมใน ค.ศ. 1964 เพื่อจัดตั้งองค์การดังกล่าว
  2. วัตถุประสงค์ของ UNCTAD เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ริเริ่มดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา ตลอดจนเป็นศูนย์กลางระดับโลกในการประสานนโยบายการค้า และการพัฒนาของประเทศต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน
  3. หลักการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการค้า และนโยบายของ UNCTAD มุ่งจะให้ความสำคัญกับประเทศกำลังพัฒนา แต่ยึดหลักที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของประเทศต่างๆ นั่นคือประเทศต่างๆ มีอธิปไตยที่จะค้าและจัดสรรทรัพยากรภายในประเทศของตนอย่างเสรี
  4. โครงสร้างของ UNCTAD ประกอบด้วยสภาเพื่อการค้าและการพัฒนา สำนักเลขาธิการ คณะกรรมการต่างๆ
  5. การดำเนินงานของการประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ของสหประชาชาติที่สำคัญได้แก่การจัดให้มีการประชุมระหว่างประเทศภาคี

ความเป็นมาวัตถุประสงค์ และหลักการ

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของ UNCTAD ได้แก่ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ริเริ่มดำเนินการงานที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางระดับโลก

การจัดองค์การและการบริหาร

  1. โครงสร้างของ UNCTAD ประกอบด้วย สำนักเลขาธิการ สภาการค้าและการพัฒนาและคณะกรรมการ
  2. กลุ่ม 77 คือ ประเทศที่กำลังพัฒนารวม 77 ประเทศ จากประเทศสมาชิกทั้งหมดของอังค์แทดเข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดแนวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่มด้วยกัน

ผลของการดำเนินงาน
อุปสรรคในการดำเนินงานของ UNCRAD เช่น อุปสรรคเกี่ยวข้องกับช่องว่างทางการค้า การช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนา

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย