สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย

 1. การค้า การเงินระหว่างประเทศของไทยอยู่ในภาวะที่ไม่ดีนัก กล่าวคือ ดุลการค้าของประเทศไทยขาดดุลติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี ส่วนดุลการชำระเงินขาดดุลเป็นส่วนใหญ่ในระยะ 10 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา
 2. การลงทุนจากต่างประเทศของไทยในระยะแรก ส่วนมากเป็นการลงทุนโดยตรง แต่ในระยะหลังการลงทุนในรูปเงินกู้มีบทบาทมากขึ้น
 3. ปัญหาการค้าและการเงินระหว่างประเทศของประเทศไทย ในระยะแรกเกิดจากปัญหาด้านสินค้าเข้า ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการขาดดุลการค้าและการขาดดุลการชำระเงิน แต่ในระยะหลังการขาดดุลการชำระเงินยังเกิดจากการไหออกของทุนซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยด้วย
 4. ปัญหาการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย เกิดจากการที่การลงทุนโดยตรง ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากนัก กิจการส่วนใหญ่ใช้แรงงานในประเทศน้อยแต่กลับใช้เงินทุนในประเทศมาก
 5. เมื่อประเทศประสบปัญหาการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ในระยะแรกรัฐบาลได้ใช้มาตรการทางด้านการคลังเข้าแก้ไข แต่ในระยะหลังได้ใช้มาตรการทางด้านการเงินประกอบด้วย
 6. สำหรับการแก้ไขปัญหาด้านการลงทุนจากต่างประเทศนั้น รัฐบาลได้พยายามดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การปรับปรุงพิธีการและขั้นตอนของการลงทุนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนถึงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน

ภาวะการค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

 1. การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ไม่ดีนัก กล่าวคือ มีดุลการค้าขาดดุลติดต่อกันมาเป็นเวลานาน นอกจากนั้นการขาดดุลยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ
 2. ภาวะการเงินระหว่างประเทศของประเทศไทยพิจารณาได้จากภาวะดุลการชำระเงิน ในระยะก่อน พ.ศ. 2512 ดุลการชำระเงินของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่เกินดุลตลอดมา แต่หลังจากนั้นดุลการชำระเงินของประเทศไทยขาดดุลเป็นส่วนใหญ่
 3. ประเทศไทยได้รับการลงทุนจากต่างประเทศมาตั้งแต่ประเทศเริ่มเปิดการค้ากับต่างประเทศเป็นทางการตามสนธิสัญญาบาวริ่งเป็นต้ามา โดยในระยะแรกการลงทุนจากต่างประเทศอยู่ในรูปของการลงทุนโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ แต่ในระยะหลังการลงทุนในรูปเงินกู้จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและมากกว่าการลงทุนโดยตรง

ภาวะการค้าระหว่างประเทศ

 1. สินค้าเข้าส่วนใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบันคือสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ถูก)
 2. สินค้าออกส่วนใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบันคือ สินค้าประเภทเกษตรกรรม (ถูก)

ภาวะการเงินระหว่างประเทศ

ก่อน พ.ศ. 2512 แม้ว่าดุลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยขะขาดดุลติดต่อกันมาเป็นเวลานาน แต่ดุลการชำระเงินของประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มขาดดุลครั้งแรกเมื่อช่วง พ.ศ. 2512-2514 ทั้งนี้เพราะ ก่อนหน้านั้นประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศมากพอชดเชยกับการขาดดุลการค้า แต่ระยะหลังความช่วยเหลือดังกล่าวลดลง ในระยะต่อมาดุลการชำระเงินของประเทศอยู่ในภาวะที่ขาดดุลอีก 2 ช่วงคือ ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2518-2522 และช่วง พ.ศ. 2525-2526 สาเหตุของการขาดดุลส่วนใหญ่เกิดจากการที่สินค้าออกเพิ่มขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับสินค้าเข้า นอกจากนั้นในบางปีการขาดดุลชำระเงินยังเกิดการไหลออกของทุน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศสูงขึ้น เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในประเทศ

ภาวะการลงทุนจากต่างประเทศ

การลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทยในระยะ พ.ศ. 2501-2502 ยังไม่มากนัก แต่เมื่อประเทศไทยได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา การลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

ในระยะแรกการลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยตรง แต่ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นต้นมาการลงทุนจากต่างประเทศอยู่ในรูปเงินกู้ซึ่งในปัจจุบันเงินกู้ภาคเอกชนจากต่างประเทศสุทธิสูงถึงปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยเฉลี่ย

ประเทศที่มาลงทุนประเภทการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยมากที่สุดในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา คือ สหรัฐอเมริกา ส่วนฮ่องกง สิงค์โปร์ เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในรูปเงินให้กู้มากที่สุดตามลำดับ

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย