สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข

 1. ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย เกิดจากการที่สินค้าเข้าของประเทศมีอัตราการขยายตัวสูงในขณะที่อัตราการขยายตัวของสินค้าออกต่ำ เมื่อเป็นเช่นนี้ดุลการค้าของประเทศไทยจึงขาดดุล และการขาดดุลดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
 2. ในระยะแรกรัฐบาลได้ใช้มาตรการทางด้านการคลังในการแก้ไขปัญหาขาดดุลการค้า เช่น การเพิ่มภาษีสินค้าเข้า การลดภาษีสินค้าออก การกำหนดโควตาการนำเข้า แต่ในระยะหลังรัฐบาลเริ่มหันมาปรับปรุงทางด้านมาตรฐานของสินค้าออก พิธีการส่งออก และให้บริการด้านข้อมูล
 3. ปัญหาทางด้านการเงินระหว่างประเทศ พิจารณาได้จากภาวะดุลการชำระเงินดุลการชำระเงินของประเทศไทยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา อยู่ในภาวะขาดดุลเสีย 8 ปี สาเหตุที่สำคัญของการขาดดุลการชำระเงิน เกิดจากการขาดดุลการค้าเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นอาจเกิดจากการไหลออกของทุนในระยะที่อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศสูง
 4. ในระยะแรกเมื่อเกิดปัญหาขาดดุลการชำระเงิน รัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก มาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้แก้ปัญหาส่วนใหญ่มุ่งแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า โดยใช้มาตรการทางด้านการคลัง แต่ในระยะหลังรัฐบาลได้ใช้มาตรการทางด้านการเงินเข้าเสริมมาตรการทางด้านการคลังด้วย
 5. แม้รัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างจริงจังมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 แต่ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังไม่ขยายตัวมากนัก เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศได้ยังไม่ชัดเจน อีกทั้งเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศยังไม่สู้จะเป็นที่พอใจของต่างประเทศ
 6. การลงทุนในรูปเงินกู้ของประเทศไทยขยายตัวในอัตราสูงมาก ทั้งนี้เพราะต่างประเทศไม่ต้องการเสี่ยงต่อการสูญหายของทุน อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายการลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาล
 7. ในอดีตมาตรการเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างคับแคบ ต่อมาเมื่อมีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยขึ้น นโยบายการลงทุนจากต่างประเทศจึงเปิดกว้างขึ้นบ้าง

ปัญหาการค้าระหว่างประเทศ มาตรการในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยคือ สินค้าเข้ามีอัตราการขยายตัวสูง ขณะที่สินค้าออกมีอัตราการขยายตัวต่ำ จึงมีผลทำให้ดุลการค้าของประเทศขาดดุลเพิ่มขึ้นทุกปี

ปัญหาการเงินระหว่างประเทศ มาตรการในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและแนวทางแก้ไข

ในระยะแรกเมื่อประเทศไทยประสบปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศขาดดุล รัฐบาลไทยใช้มาตรการในการแก้ปัญหา เมื่อประสบปัญหาการขาดดุลการชำระเงินครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2512 รัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก และเชื่อว่าการขาดดุลดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการขาดดุลทางการค้า ฉะนั้นมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้แก้ปัญหา จึงเป็นมาตรการที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าโดยใช้มาตรการทางด้านการคลัง เช่น การขึ้นภาษีศุลกากรสินค้าหลายร้อยชนิด มาตรการดังกล่าวมีผลช่วยให้มูลค่าสินค้าเข้าชะลอตัวลดลงในระยะแรก ซึ่งมีส่วนช่วยให้แก้ปัญหาการขาดดุลการชำระเงินผ่อนคลายลงได้บ้าง แต่ในระยะต่อมาเมื่อกลุ่มโอเปคขึ้นราคาน้ำนมดิบ มูลค่าสินค้าเข้าของไทยก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดต่างประเทศสูงขึ้น จึงมีผลทำให้เกิดการไหลออกของทุนสุทธิจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในที่สุดดุลการชำระเงินของประเทศไทยจึงประสบปัญหาติดต่อกันมาอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา

ปัญหาการลงทุนจากต่างประเทศ มาตรการในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและแนวทางแก้ไข

ปัญหาของการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทยที่สำคัญมีดังนี้คือ

 1. การลงทุนโดยตรงมีน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในรูปเงินกู้
 2. เงินทุนโดยตรงส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการซื้อเครื่องมือ แลเครื่องจักร จึงมีผลทำให้มูลค่าสินค้าเข้าสูงตามการขยายตัวของการลงทุน
 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีน้อยทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เอง
 4. การลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่ มักเป็นการลงทุนในกิจการที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรผลิตสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ประเทศไม่ได้รับประโยชน์ในแง่ของการมีแรงงานที่เหลือเฟือ

 

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างและวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ประเทศกำลังพัฒนากับการค้าระหว่างประเทศ
เส้นความพอใจเท่ากัน
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1)
ดุลยภาพของการค้าระหว่างประเทศสมัย นีโอคลาสสิก
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (2)
ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิต
ทฤษฎีอื่นๆ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าและการวัดผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป
นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ผลของความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ
ผลของการค้าต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
ความไม่สมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
สภาพดุลการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้
ระบบมาตรปริวรรษทองคำ
ระบบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบัน
การลงทุนและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ความหมายประเภท และบทบาทของการลงทุนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยทางอ้อมจากต่างประเทศและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
องค์การระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีศุลกากรและการค้า
การประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติ
ความสัมพันธ์ของนโยบายการเงิน การคลัง การค้าและอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้ากับความสมดุลฯ
ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินและรายได้ประชาชาติ
การค้า การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศไทย
ปัญหาการค้าการเงินระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย