สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

นักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรการผลิต (productive resources)
สินค้าและบริการ (goods and services)

บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์

ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับสากล คือ อดัม สมิธ (Adam Smith) ซึ่งผู้นี้เป็นผู้เขียนตำราทางเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลก มีชื่อว่า An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation เมื่อปี ค.ศ. 1776

คำว่า “เศรษฐศาสตร์” มีผู้ให้คำนิยามไว้มากมาย แต่ในที่นี้จะขอสรุปความหมายไว้ดังนี้

เศรษฐศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกหนทางในการใช้ทรัพยากรการผลิตอันมีอยู่จำกัด สำหรับการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากความหมายของคำว่า “เศรษฐศาสตร์” มีคำสำคัญที่ควรนำมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของคำ ๆ นั้น อยู่หลายคำด้วยกัน ได้แก่

(1) การเลือก (choice)
(2) ทรัพยากรการผลิต (productive resources)
(3) การมีอยู่จำกัด (scarcity)
(4) สินค้าและบริการ (goods and services)
(5) ความต้องการไม่จำกัด (unlimited wants)ขยายความคำสำคัญที่อยู่ในความหมายของเศรษฐศาสตร์

การเลือก หรือ ทางเลือก (choice)

คำว่า “ทางเลือก” เกิดขึ้น เพราะทรัพยากรต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการที่ไม่จำกัดกับทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่จำกัด ทำให้ความต้องการบางส่วนไม่สามารถจะบรรลุผลได้ เราจึงต้องเลือกใช้ทรัพยากรอันมีจำกัดไปในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือให้ความพึงพอใจมากที่สุด การตัดสินใจเลือกดังกล่าวนี้ จึงเป็นพฤติกรรมเชิงเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่ต้องเผชิญ ตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล ไปจนถึงระดับประเทศชาติ

ดังนั้น การเลือก หรือ ทางเลือก จึงเป็นเสมือนเงาของเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าสิ่งใดที่มีประเด็นเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเสมอ.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย