สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

นักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรการผลิต (productive resources)
สินค้าและบริการ (goods and services)

ทรัพยากรการผลิต (productive resources)

หมายถึง ทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปัจจัยการผลิต (factors of production) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ที่ดิน (land) แรงงาน (labor) ทุน (capital) และผู้ประกอบการ (entrepreneur) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละประเภท ดังนี้

ที่ดิน (land) ได้แก่ที่ดินรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ำฝน และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีอยู่ตามธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้ แต่สามารถปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติได้บ้าง เช่น ปรับปรุงที่ดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น ผลตอบแทนจากการใช้ที่ดิน เรียกว่า ค่าเช่า (rent)

แรงงาน (labor) หรือทรัพยากรมนุษย์ (human resource) หรือทุนมนุษย์ (human capital) ได้แก่ แรงกาย แรงใจ ตลอดจนสติปัญญา ความรู้ และความคิด ที่มนุษย์ทุ่มเทให้แก่การผลิตสินค้าและบริการ (แรงงานสัตว์ไม่ถือเป็นปัจจัยผลิตประเภทแรงงาน แต่ถือเป็นทุนประเภทมีชีวิต) โดยทั่วไป แบ่งแรงงานออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. แรงงานมีฝีมือ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ วิศวกร แพทย์ และนักวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
  2. แรงงานกึ่งมีฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างเทคนิค พนักงานเสมียน ช่างเทคนิคคุมเครื่องจักรในโรงงาน เป็นต้น
  3. แรงงานไร้ฝีมือ เช่น กรรมกรใช้แรง นักการภารโรง คนยาม เป็นต้น

 

ผลตอบแทนของแรงงาน เรียกว่า ค่าจ้างและเงินเดือน (wage and salary)

  1. ทุน (capital) คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ ทุนหรือสินค้าทุน (capital goods) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  2. สิ่งก่อสร้าง (construction)
  3. อุปกรณ์การผลิต (equipment)
  4. การลงทุน (investment) หมายถึง การใช้จ่ายลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการในอนาคตเพิ่มขึ้น
  5. เงินทุน (moneycapital) นักเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นเพียงสื่อกลางให้เกิดสินทรัพย์ประเภททุน ซึ่งสินทรัพย์ประเภททุนย่อมสะท้อนถึงกำลังการผลิตที่มีอยู่ในหน่วยผลิตหรือในระบบเศรษฐกิจที่เป็นจริงได้ดีกว่าจำนวนเงินทุน

ผลตอบแทนของเงินทุน และผลตอบแทนของปัจจัยทุน คือ ดอกเบี้ย (interest)

ผู้ประกอบการ (entrepreneur) คือ ผู้ทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยการผลิต 3 ประเภท อันได้แก่ ที่ดิน , แรงงาน และ ทุน เพื่อทำการผลิตสินค้าและบริการ ค่าตอบแทนของผู้ประกอบการ เรียกว่า กำไร (profit)

การมีอยู่จำกัด (scarcity)

คือทรัพยากรทุกอย่างในโลกล้วนมีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องจักรต่างๆ และกำลังแรงงาน เมื่อนำทรัพยากรเหล่านี้ไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ จึงได้สินค้าและบริการในปริมาณที่จำกัด ในโลกนี้ไม่มีประเทศใดที่สามารถได้ทรัพยากรมาโดยไม่จำกัด แม้แต่ประเทศที่ได้ชื่อว่าครอบครองทรัพยากรชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่าประเทศอื่น ก็ยังต้องประสบกับภาวะ “การมีอยู่จำกัด” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความจำกัดนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกระดับสังคมและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และในอนาคตการมีจำกัดอาจจะยิ่งปรากฏชัดเจนมากขึ้น เมื่อทรัพยากรส่วนหนึ่งถูกใช้หมดไปเรื่อย ๆ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย