สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

นักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรการผลิต (productive resources)
สินค้าและบริการ (goods and services)

สินค้าและบริการ (goods and services)

คือ สิ่งที่ได้จากการทำงาน ร่วมกันของปัจจัยการผลิตต่างๆ เป็นสิ่งที่มีอรรถประโยชน์ (utility) มากกว่าศูนย์ สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ไม่ว่าความต้องการนั้นจะขัดต่อสุขภาพอนามัยหรือศีลธรรมอันดีงามหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น ทองรูปพรรณ ตำราเรียน เทปเพลง ยาแอสไพริน บริการตรวจรักษาโรค บุหรี่ ฯลฯ

เศรษฐทรัพย์ (economic goods) คือสินค้าที่มีต้นทุน โดยปกติผู้บริโภคจะเป็นผู้จ่ายค่าสินค้าโดยตรง แต่บางกรณีผู้บริโภคกับผู้จ่ายค่าสินค้าอาจเป็นคนละคน ซึ่งได้แก่เศรษฐทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค หรือจากการให้โดยเสน่หา หรือจากการที่รัฐบาลจัดหามาให้ ซึ่งเรียกว่า “สินค้าให้เปล่า” (ซึ่งไม่ใช่สินค้าไร้ราคา)

เราอาจแบ่งเศรษฐทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าเอกชน (private goods) และสินค้าสาธารณะ (public goods)

สินค้าเอกชน เป็นสินค้าที่แยกการบริโภคออกจากกันได้ (rival consumption) ตัวอย่างเช่น เสื้อที่นาย ก. สวมใส่อยู่เป็นคนละตัวกับเสื้อที่นาย ข. สวมอยู่ หรือ บ้านที่นาย ก. อาศัยอยู่ เป็นคนละหลังกับที่ นาย ข. อาศัยอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้เป็นสินค้าที่เจ้าของสามารถกีดกันผู้บริโภครายอื่นได้ (exclusion principle) ยกตัวอย่าง นาย ก. เป็นผู้จ่ายเงินซื้อรถยนต์มาคันหนึ่ง นาย ก. สามารถกีดกันมิให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากรถยนต์คันนั้นได้

 

สินค้าสาธารณะ เป็นสินค้าที่บริโภคร่วมกัน (joint consumption) ยกตัวอย่าง ถนนที่นาย ก. กำลังขับรถอยู่ ก็เป็นถนนสายเดียวกับที่มีบุคคลอื่นใช้สัญจรไปมาอยู่เช่นกัน นอกจากนี้ เป็นสินค้าที่ไม่สามารถกีดกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดให้พ้นจากการบริโภคได้ (non exclusion principle) ทั้งนี้เป็นเพราะมีผู้บริโภคจำนวนมากมายมหาศาลจนทำให้การกีดกันเป็นไปได้ยาก เช่น ถนน โรงพยาบาล น้ำประปา การจัดการศึกษาของรัฐ เป็นต้น

สินค้าไร้ราคา (free goods) หมายถึง สินค้าและบริการที่ไม่มีต้นทุน จึงไม่มีราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งมักได้แก่สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ อาทิเช่น แสงแดด สายลม น้ำฝน อากาศในบรรยากาศ น้ำทะเล และน้ำในแม่น้ำลำคลอง

ความต้องการไม่จำกัด (unlimited wants)

ในทางศาสนาพุทธ มีคำเรียกมนุษย์ว่า “ปุถุชน” ซึ่งหมายถึง คนที่มีความโลภ โกรธ หลง ซึ่งคำว่า “โลภ” อาจจะอนุโลมให้มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า มีความต้องการไม่จำกัด กล่าวคือ เมื่อได้มาอย่างหนึ่ง ก็อยากได้อย่างอื่น หรือหากได้สิ่งหนึ่งมาเพียงพอแล้ว ก็จะตั้งความปรารถนาอยากได้สิ่งใหม่ต่อไป เป็นเช่นนี้เรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย