วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ

การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)
รูปร่างใบ(Leaf shape)
ปลายใบ(Leaf apex)
โคนใบ(Leaf base)
ขอบใบ(Leaf margin)
ดอก (flower)
ส่วนต่างๆของดอกไม้
ผลสด(fleshy fruit)
ผลแห้ง(dry fruit)

ขอบใบ(Leaf margin)

1.เป็นขนครุย(ciliate)

2.หยักมน(crenate)

3.จักซี่ฟัน(dentate)

4.จักฟันเลื่อยซ้อน(biserrate)

5.เรียบ(entire)

6.จักลึก(incised)

7.หยัก(lobed)

8.มีหนาม(spinose)

9.หยักหนาม(spinose lacerate)

 

10.เป็นแฉก(lobed)

11.หยักแบบขนนก(pinnatifid)

12.จักฟันเลื่อย(serrate)

13.จักฟันเลื่อยถี่(serrulate)

14.เป็นคลื่น(undulate)

15.จักซี่หวี(pectinate)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย