สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์กำลังคน

หลักและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์

 1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และกำลังคนนั้น แยกต่างหากจากแนวคิดเกี่ยวกับแรงงาน
 2. การสร้างทุนมนุษย์มีความสำคัญต่อกำลังคนมาก และแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์ก็มีมานานแล้วจากการพยายามประเมินค่ามนุษย์แต่ละคนเพื่อหาค่าความมั่นคงของชาติ
 3. ทุนมนุษย์แฝงอยู่ในตัวมนุษย์ในรูปของนามธรรม มีความคล้ายกับทุนทางเศรษฐกิจอื่น และเปลี่ยนแปลงค่าได้
 4. การวัดค่าทุนมนุษย์อาจทำได้ และการลงทุนในทุนมนุษย์จะช่วยบำรุงรักษาค่าและเพิ่มค่าทุนมนุษย์

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ กำลังคน และทุนมนุษย์

 1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และกำลังคนนั้น แยกออกต่างหากจากแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แรงงาน และเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพียงไม่นานมานี้
 2. การสร้างทุนมนุษย์มีความสำคัญต่อกำลังคนอย่างมาก
 3. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทุนมนุษย์มีมาช้านานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้ใช้ เรียกว่า ทุนมนุษย์เท่านั้น โดยมีรากฐานมาจากความพยายามประเมินค่ามนุษย์แต่ละคนเพื่อหาค่าความมั่นคงของมนุษย์ชาติเป็นหลัก

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และกำลังคน

 1. แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และกำลังคน เดิมนั้นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้แยกประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และกำลังคน ออกต่างหากจากเศรษฐศาสตร์แรงงาน จนกระทั่งในระยะ 30-40 ปี ที่ผ่านมานี้ เมื่อมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตามแนวคิดของเคนส์มีอิทธิพลมากขึ้น ทำให้นักเศรษฐศาสตร์แยกประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และกำลังคน มาศึกษาวิเคราะห์ต่างหากจากเศรษฐศาสตร์แรงงาน
 2. การสร้างทุนมนุษย์มีความสำคัญต่อกำลังคนและระบบเศรษฐกิจ สรุปได้ 3 ประเด็น กล่าวคือ
  (1) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากร ความจำเริญและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมในการกระจายรายได้
  (2) การสร้างทุนมนุษย์เป็นทั้งสินค้าสาธารณะและสินค้าส่วนบุคคล
  (3) ขนาดของการลงทุนในทุนมนุษย์อาจใหญ่มาก และกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มาก

ประวัติและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทุนมนุษย์

แนวคิดสำคัญๆ ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับทุนมนุษย์

ความหมายของทุนมนุษย์

 1. ทุนมนุษย์เป็นส่วนที่แฝงอยู่ในตัวมนุษย์และเป็นนามธรรม ในรูปของความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ ฝีมือ และสุขภาพพลานามัย ซึ่งมีผลต่อผลิตภาพของทุนมนุษย์เอง
 2. ทุนมนุษย์กับทุนทางเศรษฐกิจอื่น มีความคล้ายกัน และแตกต่างกันหลายประการ
 3. ทุนมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามเวลา โดยอาจเพิ่มหรือลดค่าของทุนมนุษย์ก็ได้

 

คำอธิบายเกี่ยวกับทุนมนุษย์

ทุนมนุษย์ หมายถึง ส่วนของความสามารถในการผลิตทางเศรษฐกิจ ที่แฝงอยู่ในตัวมนุษย์ในรูปนามธรรม อันได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ฝีมือและสุขภาพพลานามัย เป็นต้น

ทุนมนุษย์กับทุนทางเศรษฐกิจอื่น

ความแตกต่างระหว่างทุนมนุษย์กับทุนทางเศรษฐกิจอื่น มีดังต่อไปนี้
(1) ทุนมนุษย์นั้นไม่อาจขายลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ทุนทางเศรษฐกิจอื่นอาจซื้อขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์
(2) ทุนมนุษย์ไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้
(3) ทุนมนุษย์อยู่ในลักษณะที่ไม่อาจแยกออกต่างหากอย่างเด็ดขาดจากเจ้าของทุน หรือกล่าวได้ว่าไม่สามารถแยก "ทุน" ออกจาก "เจ้าของทุน"
(4) การตั้งราคาของบริการของทุนมนุษย์ และการวัดมูลค่าของทุนมนุษย์จะเป็นไปไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงค่าของทุนมนุษย์

การเปลี่ยนแปลงค่าของทุนมนุษย์หมายถึงการที่ทุนมนุษย์มีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อพิจารณาระหว่างสองจุดของเวลาจะมีโฟลว์ของทุนมนุษย์ที่อาจทำให้ค่าของทุนมนุษย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

ทุนมนุษย์กับการลงทุนในทุนมนุษย์

 1. การวัดค่าทุนมนุษย์ที่ใช้กันนั้นมี 2 วิธี คือ วิธีพิจารณาจากต้นทุนการผลิต และวิธีพิจารณาจากรายรับและทุน
 2. ดัชนีวัดระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลายดัชนี โดยอาจจัดได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ดัชนีวัดทุนมนุษย์ของแต่ละประเทศ และดัชนีวัดอัตราการสะสมทุนมนุษย์ในรอบเวลาหนึ่งๆ
 3. การบำรุงรักษาและการเพิ่มค่าทุนมนุษย์ อาจทำได้โดยการลงทุนในทุนมนุษย์

การวัดค่าทุนมนุษย์

การวัดค่าทุนมนุษย์มี 2 วิธี คือ

 1. พิจารณาต้นทุนการผลิต ซึ่งอธิบายได้ยากกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ประเมินนั้น จะสะท้อนมูลค่าของทุนมนุษย์อย่างแท้จริง
 2. วิธีประเมินจากรายรับและทุน ซึ่งมีจุดอ่อนอยู่ที่ข้อสมมุติที่ใช้ประกอบการคำนวณ

ดัชนีวัดระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดัชนีวัดระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี 2 ประเภท คือ

 1. ดัชนีวัดค่าของทุนมนุษย์ของแต่ละประเทศ และ
 2. ดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด และการเปลี่ยนแปลงสุทธิของทุนมนุษย์ หรืออัตราการสะสมทุนมนุษย์ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ

การบำรุงรักษาทุนมนุษย์และการเพิ่มค่าทุนมนุษย์

การบำรุงรักษาทุนมนุษย์และการเพิ่มค่าทุนมนุษย์ อาจทำได้โดยการลงทุนในทุนมนุษย์ อันได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม การสาธารณามัยและการย้ายถิ่น เป็นอาทิ

กำลังคนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์
การลงทุนในทุนมนุษย์
กำลังคนกับการศึกษา
การฝึกอบรม
การลงทุนในสุขภาพอนามัย
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายกำลังคน
กำลังคนกับตลาดแรงงาน
กำลังแรงงานและการเข้าร่วมแรงงาน
ผลิตภาพของแรงงาน
การมีงานทำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน
เทคนิคการวางแผนกำลังคน
การวางแผนและนโยบายกำลังคนในประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย